Pritarė A. Valantino skyrimui LAT pirmininku
Sei­mas ket­vir­ta­die­nį pri­ta­rė, kad bu­vęs ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Al­gi­man­tas Va­lan­ti­nas bū­tų ski­ria­mas Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ku.

Už pri­ta­ri­mą jo kan­di­da­tū­rai per slap­tą bal­sa­vi­mą bu­vo 64 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo ke­tu­ri, še­ši su­si­lai­kė.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ką iš šio teis­mo tei­sė­jų ski­ria pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.

54 me­tų A.Va­lan­ti­nas tu­ri 30 me­tų tei­si­nio dar­bo pa­tir­tį, iš jų be­veik 22 me­tus yra dir­bęs tei­sė­ju. Jis yra dir­bęs Jo­na­vos ra­jo­no apy­lin­kės teis­me, Vil­niaus apy­gar­dos teis­me, tuo­me­ti­nia­me Vil­niaus mies­to apy­lin­kės teis­me ir bu­vęs jo va­do­vu. 2005 – 2010 me­tais A.Va­lan­ti­nas va­do­va­vo Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai, iš šio pos­to pa­si­trau­kė po ne­igia­mų Sei­mo iš­va­dų dėl pro­ku­ra­tū­ros dar­bo ti­riant va­di­na­mą­ją pe­do­fi­li­jos by­lą Gar­lia­vo­je. A.Va­lan­ti­nas va­do­va­vo ir Teis­mų de­par­ta­men­tui prie Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos.

Ape­lia­ci­nis teis­mas nuo­la­ti­nio va­do­vo ne­tu­ri nuo pra­ėju­sių me­tų bir­že­lio, kai iš par­ei­gų pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai bu­vo at­leis­tas tuo­me­ti­nis šio teis­mo pir­mi­nin­kas Egi­di­jus Ži­ro­nas. Teis­mo va­do­vo par­ei­gas lai­ki­nai ei­na Bau­džia­mų­jų by­lų sky­riaus pir­mi­nin­kas Aloy­zas Kruo­pys. Lie­tu­vos ape­lia­ci­nis teis­mas nag­ri­nė­ja ape­lia­ci­nius ir ki­tus skun­dus dėl ne­įsi­tei­sė­ju­sių Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio apy­gar­dos teis­mų spren­di­mų, nuo­spren­džių ir nu­tar­čių ci­vi­li­nė­se ir bau­džia­mo­sio­se by­lo­se.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ką iš šio teis­mo tei­sė­jų ski­ria pre­zi­den­tas Sei­mo pri­ta­ri­mu.