Pristatyta A. Valantino kandidatūra į AT pirmininkus
Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja Ra­sa Sve­ti­kai­tė Sei­mui pri­sta­tė nu­ta­ri­mo „Dėl pri­ta­ri­mo skir­ti Al­gi­man­tą Va­lan­ti­ną Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo (AT) pir­mi­nin­ku“.

Tei­kia­mu pro­jek­tu siū­lo­ma Sei­mui, va­do­vau­jan­tis Kons­ti­tu­ci­jos 112 straips­nio 3 da­li­mi ir at­siž­velg­da­mas į Res­pub­li­kos Pre­zi­den­to 2016 m. ba­lan­džio 5 d. de­kre­tą pri­tar­ti Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo tei­sė­jo Al­gi­man­to Va­lan­ti­no sky­ri­mui šio teis­mo pir­mi­nin­ku“.

Pre­ten­den­tą pri­sta­čiu­si R. Sve­ti­kai­tė pa­žy­mė­jo, kad Tei­sė­jų pre­ten­den­tų į tei­sė­jus at­ran­kos ko­mi­si­ja A. Va­lan­ti­ną vien­bal­siai pri­pa­ži­no tin­ka­miau­siu kan­di­da­tu į Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko par­ei­gas.

„Aukš­tą pre­ten­den­to tei­si­nę kva­li­fi­ka­ci­ją ir pro­fe­sio­na­lu­mą įro­do itin ge­ri jo tei­si­nio dar­bo ko­ky­bės įver­ti­ni­mai. Be to, A. Va­lan­ti­nas yra su­kau­pęs ir di­de­lę teis­mo va­do­vui bū­ti­ną ad­mi­nis­tra­ci­nio dar­bo pa­tir­tį. Da­ly­ki­nės, taip pat as­me­ni­nės kan­di­da­to sa­vy­bės ir tei­sė­jų bend­ruo­me­nės bei teis­mo ko­lek­ty­vo iš­reikš­tas pa­si­ti­kė­ji­mas lei­džia ti­kė­tis, jog jis už­ti­krins tin­ka­mą Ape­lia­ci­nio teis­mo ad­mi­nis­tra­vi­mą, griež­tą eti­kos ko­dek­so nor­mų lai­ky­mą­si ir ko­ky­biš­ką šio teis­mo dar­bą“, – sa­kė Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tės vy­riau­sio­ji pa­ta­rė­ja.

Pri­sis­ta­ty­da­mas Sei­mo na­riams A. Va­lan­ti­nas iš­sky­rė opiau­sias Ape­lia­ci­nio teis­mo prob­le­mas: by­lų nag­ri­nė­ji­mo ter­mi­nai, tei­sė­jų dar­bo krū­vio su­vie­no­di­ni­mas, vi­di­nė bei iš­ori­nė ko­mu­ni­ka­ci­ja: „Teis­mų pri­ima­mi spren­di­mai tu­rė­tų bū­ti pa­aiš­ki­na­mi žmo­nėms su­pran­ta­ma kal­ba, tu­rė­tų bū­ti aiš­ku, ko­dėl, ko­kie mo­ty­vai ir ar­gu­men­tai nu­le­mia, kad bu­vo pri­im­tas vie­noks ar ki­toks spren­di­mas“.

Iš­klau­sius pre­ten­den­tą to­liau šis klau­si­mas bus svars­to­mas Sta­tu­te nu­sta­ty­ta tvar­ka, vyks su­si­ti­ki­mai su par­la­men­ti­nė­mis frak­ci­jo­mis. Pa­grin­di­niu šio klau­si­mo svars­ty­me pa­skir­tas Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­tas, nu­ma­to­ma svars­ty­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je da­ta – ba­lan­džio 14 die­na.