Pristatys naują pasieniečių laivą „Aleksandras Barauskas“
Penk­ta­die­nį Klai­pė­do­je bus pri­sta­ty­tas ir pa­šven­tin­tas nau­jas pa­tru­li­nis pa­sie­nie­čių lai­vas „A­lek­sand­ras Ba­raus­kas“.

Iš­kil­min­ga ce­re­mo­ni­ja vyks Vals­ty­bės sie­nos ap­sau­gos tar­ny­bos (VSAT) Pa­kran­čių ap­sau­gos rink­ti­nės Kop­ga­lio už­kar­dos kran­ti­nė­je. Ce­re­mo­ni­jo­je da­ly­vaus pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė.

„A­lek­sand­rą Ba­raus­ką“ pa­sta­tė ir Lie­tu­vos pa­sie­nie­čiams per­da­vė at­vi­rą kon­kur­są lai­mė­ju­si Es­ti­jos bend­ro­vė „Bal­tic Work­boats“. Lai­vas kai­na­vo be­veik 3,4 mln. eu­rų. ES lė­šo­mis pa­deng­ti 75 proc. šios su­mos, ki­ta da­lis fi­nan­suo­ta Lie­tu­vos biu­dže­to.

Šiuo lai­vu pa­sie­nie­čiai ga­lės ste­bė­ti, at­pa­žin­ti ir ti­krin­ti plau­kio­ji­mo prie­mo­nes. Pa­grin­di­nės lai­vo funk­ci­jos - pa­tru­liuo­ti, rea­guo­ti į pa­žei­di­mus, per­se­kio­ti ir su­lai­ky­ti pa­žei­dė­jų plau­kio­ji­mo prie­mo­nes. Lai­vu ga­li­ma vyk­dy­ti žmo­nių pa­ieš­ką ir gel­bė­ji­mą, teik­ti pa­gal­bą ter­ši­mo in­ci­den­tų lo­ka­li­za­vi­mo ir lik­vi­da­vi­mo ope­ra­ci­jo­se už­ti­kri­nant už­terš­to ra­jo­no ap­sau­gą, ga­be­nant spe­cia­li­zuo­tą įran­gą bei per­so­na­lą.

Nau­jo VSAT lai­vo il­gis yra 26,5 me­tro, kor­pu­so plo­tis – 6,2 me­tro, mak­si­ma­li grimz­lė – 1,6 me­tro. Tri­jų „Vol­vo“ va­rik­lių, ku­rių bend­ras ga­lin­gu­mas sie­kia 2400 AG, va­ro­mas pa­tru­li­nis lai­vas ga­li iš­vys­ty­ti 31,5 maz­go grei­tį.

Lai­vo in­teg­ruo­ta va­rik­lių, vai­ra­vi­mo ir sraig­tų me­cha­niz­mų sis­te­ma pa­si­žy­mi eksp­loa­ta­ci­jos eko­no­miš­ku­mu ir už­ti­kri­na pui­kų ma­nev­rin­gu­mą. Pa­sie­nie­čių lai­ve yra nau­jau­sia na­vi­ga­ci­nė bei ry­šio įran­ga, du ra­da­rai ir ki­ta mo­der­ni tech­ni­ka. Pa­pil­do­ma inf­ra­rau­do­nų­jų spin­du­lių nak­ti­nio ma­ty­mo sis­te­ma lei­džia pa­tru­lia­vi­mą pa­lei sie­ną bei gel­bė­ji­mo dar­bus at­lik­ti ir tam­siu par­os me­tu.

Lai­vo „A­lek­sand­ras Ba­raus­kas“ va­du yra pa­skir­tas Arū­nas Za­bi­tis. Pa­sta­čiu­si plau­kio­ji­mo prie­mo­nę bend­ro­vė „Bal­tic Work­boats“ su­ren­gė spe­cia­lius mo­ky­mo kur­sus de­šim­čiai pa­sie­nie­čių, ku­rie su­da­ro pa­mai­no­mis dir­ban­čias „A­lek­sand­ro Ba­raus­ko“ įgu­las.

Ren­kant pa­va­di­ni­mą šiai nau­jai plau­kio­ji­mo prie­mo­nei iš vi­so pa­sie­nie­čiai pa­siū­lė dau­giau kaip 80 va­rian­tų. Nu­spręs­ta lai­vui su­teik­ti 1940-ųjų so­vie­tų in­va­zi­jos pir­mo­sios au­kos pa­sie­nie­čio Alek­sand­ro Ba­raus­ko var­dą. Taip įpras­mi­na­mas prieš 75-erius me­tus tar­ny­bos vie­to­je žu­vu­sio par­ei­gū­no at­mi­ni­mas.