Pristatys energetikos strategiją iki 2050 metų
Nau­ja Ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ja, ku­ri tu­rė­tų nu­brėž­ti Lie­tu­vos tiks­lus ener­ge­ti­ko­je iki 2050 me­tų, tre­čia­die­nį pri­sta­to­ma val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos po­sė­dy­je.

Vie­šam ver­ti­ni­mui stra­te­gi­ją ke­ti­na­ma pa­teik­ti ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis. Anot ener­ge­ti­kos mi­nis­tro Žy­gi­man­to Vai­čiū­no, pa­grin­di­nės jo­je nu­ma­to­mos kryp­tys yra ener­gi­jos kai­nų kon­ku­ren­cin­gu­mas, tie­ki­mo pa­ti­ki­mu­mas bei dar­ni plė­tra.

„Nau­jo­jo­je ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jo­je nu­ma­ty­tos ke­tu­rios pa­grin­di­nės kryp­tys – kon­ku­ren­cin­gu­mas, pa­ti­ki­mu­mas, dar­ni plė­tra ir ino­va­ci­jos. Stra­te­gi­ją ma­to­me kaip bend­ro su­ta­ri­mo do­ku­men­tą, ku­rį ofi­cia­lioms dis­ku­si­joms pa­teik­si­me ar­ti­miau­sio­mis sa­vai­tė­mis“, – BNS tei­gė Ž.Vai­čiū­nas.

Anot jo, stra­te­gi­jo­je bus nu­ma­ty­ti ener­ge­ti­kos tiks­lai, ku­riuos ša­lis tu­rė­tų pa­siek­ti iki 2030 me­tų ir 2050 me­tų.

Ž.Vai­čiū­nas kaip pa­grin­di­nius iš­šū­kius įvar­di­ja Bal­ti­jos ša­lių sinch­ro­ni­za­vi­mo su kon­ti­nen­ti­ne Eu­ro­pa pro­jek­tą, di­de­lę Lie­tu­vos pri­klau­so­my­bę nuo elek­tros im­por­to, nuo­sek­lios po­li­ti­kos trū­ku­mą at­si­nau­ji­nan­čios ener­ge­ti­kos sri­ty­je.

Lie­tu­va pa­sku­ti­nį kar­tą ener­ge­ti­kos stra­te­gi­ją pa­tvir­ti­no 2012 me­tais. Pra­ėju­sio­je ka­den­ci­jo­je bu­vęs ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ro­kas Ma­siu­lis pa­tvir­ti­no ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos gai­res, ta­čiau ga­lu­ti­nės stra­te­gi­jos ne­pa­tei­kė.