Pristatoma nauja mokesčių reforma
Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis sa­ko, kad pen­si­joms, vai­kams ir skur­do ma­ži­ni­mui ki­tų me­tų biu­dže­te siū­lo­ma pa­pil­do­mai be­veik 0,5 mlrd. eu­rų, o bend­ra su­ma tam vir­šys 4 mlrd. eu­rų. Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka sa­ko, jog siū­lo­mi mo­kes­čių pa­kei­ti­mai leis pa­di­din­ti pa­ja­mas ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems žmo­nėms.

„Ki­tais me­tais pen­si­joms, vai­kams ir skur­do ma­ži­ni­mui Lie­tu­vo­je pla­nuo­ja­ma pa­pil­do­ma 483 mln. eu­rų in­jek­ci­ja, o bend­ra šiam tiks­lui skir­ta su­ma vir­šys 4 mlrd. eu­rų. To­kių su­mų nei vie­na Vy­riau­sy­bė pa­pil­do­mai to­kioms reik­mėms ne­sky­rė“, – penk­ta­die­nį pri­sta­ty­da­mas Vy­riau­sy­bės siū­lo­mas mo­kes­ti­nes per­mai­nas, spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Anot jo, 252 mln. eu­rų pa­pil­do­mų lė­šų nu­ma­to­ma pen­si­joms, 193 mln. eu­rų – vai­kams ir ma­žai už­dir­ban­čioms šei­moms, 38 mln. eu­rų – ki­tai par­amai.

„Siū­lo­mi po­ky­čiai su­si­ję su pa­grin­di­niais Vy­riau­sy­bės tiks­lais – skur­do ma­ži­ni­mas Lie­tu­vo­je, ma­žiau­sias pa­ja­mas už­dir­ban­čių žmo­nių pa­ja­mų di­di­ni­mas, mo­kes­ti­nės naš­tos, kren­tan­čios ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­čių žmo­nių, ma­ži­ni­mas. Taip pat ino­va­ty­vaus vers­lo ska­ti­ni­mas, są­ly­gų in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mui su­da­ry­mas, ge­rai ap­mo­ka­mų dar­bo vie­tų kū­ri­mas“, – kal­bė­jo prem­je­ras.

Jo­kų nau­jų mokesčių

S.Skver­ne­lis ti­ki­no, jog 2018 me­tais ne­bus įves­ta jo­kių nau­jų mo­kes­čių: „Pag­rin­di­nis tiks­las yra su­sit­var­ky­ti su esa­ma mo­kes­ti­ne tvar­ka, esa­mo­mis leng­va­to­mis, pa­siek­ti dau­giau so­cia­liai tei­sin­go ap­mo­kes­ti­ni­mo“.

V. Ša­po­ka tei­gė, kad siū­lo­mi mo­kes­čių pa­kei­ti­mai leis pa­di­din­ti pa­ja­mas ma­žiau­siai už­dir­ban­tiems žmo­nėms.

„Mo­kes­ti­nės tvar­kos pa­kei­ti­mais sie­kia­me su­ma­žin­ti skur­dą ir ne­ly­gy­bę, su­teik­ti par­amą šei­moms, su­pap­ras­tin­ti mo­kes­ti­nę sis­te­mą, pa­da­ry­ti ją la­biau pa­trauk­lia, ska­ti­nan­čią vers­lu­mą. Sie­kia­me su­kur­ti ap­lin­ką, kad ji ska­tin­tų di­des­nes in­ves­ti­ci­jas ir ge­rai ap­mo­ka­mų dar­bo vie­tų kū­ri­mą. (...) Nu­ma­to­mas re­kor­di­nis be­veik 0,5 mlrd. eu­rų – ti­krai di­de­lis pos­tū­mis žmo­nėms, ku­rie už­dir­ba ne­daug“, – spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo fi­nan­sų mi­nis­tras.

Ma­žins skurdą

„Ši pert­var­ka rū­pi­na­si tais, ku­rie už­dir­ba ma­žiau­siai, skur­dui. Tu­ri­me ne­ma­žą vi­suo­me­nės da­lį, ku­ri skurs­ta dirb­da­ma, tai bus rim­ta pa­ska­ta ma­žin­ti jų skur­dą. Šiuo me­tu eg­zis­tuo­jan­ti par­ama vai­kui ir šei­mai pa­siek­da­vo ne­di­de­lę da­lį šei­mų, ypač tų, ku­rie tu­ri ma­žą dar­bo už­mo­kes­tį. Ši uni­ver­sa­li iš­mo­ka už­ti­krins, kad vi­si vai­kai gau­tų par­amą ir bū­tų už­kirs­tas ke­lias skur­do spąs­tams“, – penk­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je kal­bė­jo so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tras Li­nas Ku­ku­rai­tis.

Sie­kiant su­ma­žin­ti ma­žiau­siai už­dir­ban­čių­jų ap­mo­kes­ti­ni­mą, Vy­riau­sy­bė siū­lo NPD pa­di­din­ti iki mi­ni­ma­lios mė­ne­sio al­gos (MMA) dy­džio – tai yra nuo 310 iki 380 eu­rų. Da­bar tai­ko­mo pa­pil­do­mo 200 eu­rų NPD už vai­kus siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti, jį kei­čiant tie­sio­giai mo­ka­mo­mis iš­mo­ko­mis už vai­kus – už pir­mą ir an­trą vai­ką bū­tų mo­ka­ma po 30 eu­rų per mė­ne­sį, o už tre­čią ir dau­giau vai­kų – po 75 eu­rus.

Vy­riau­sy­bė taip pat siū­lo tai­ky­ti ne­ap­mo­kes­ti­na­mų­jų pa­ja­mų dy­dį ir „Sod­ros“ įmo­koms – 100 eu­rų, už­dir­ban­tiems iki 380 eu­rų (MMA), ir pro­por­cin­gai ma­žes­nį dy­dį, už­dir­ban­tiems iki 480 eu­rų gy­ven­to­jams. Taip pat ke­ti­na­ma nu­sta­ty­ti MMA dy­džio „grin­dis“ darb­da­vio mo­ka­moms „Sod­ros“ įmo­koms – ti­ki­ma­si, kad tai ma­žin­tų še­šė­lį ir di­din­tų so­cia­li­nes ga­ran­ti­jas.

Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mais, siū­lo­mi pa­kei­ti­mai mi­ni­ma­lią al­gą už­dir­ban­čių ir vai­kų ne­au­gi­nan­čių žmo­nių pa­ja­mas pa­di­din­tų 20 eu­rų, o gau­nan­čių vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį – 11 eu­rų per mė­ne­sį. Vie­ną vai­ką au­gi­nan­čios šei­mos, ku­rio­je abu tė­vai už­dir­ba MMA, mė­ne­sio pa­ja­mos di­dė­tų 48 eu­rais, 2 vai­kus – 78 eu­rais, 3 vai­kus – 108 eu­rais. Jei vai­kus au­gi­nan­tys su­tuok­ti­niai gau­na vi­du­ti­nį dar­bo už­mo­kes­tį, jų pa­ja­mos di­dė­tų 21 eu­ru, ne­prik­lau­so­mai nuo vai­kų skai­čiaus.

In­di­vi­dua­lios veik­los ap­mo­kes­ti­ni­mas nuo me­ti­nio pelno

Vy­riau­sy­bė siū­lo, kad in­di­vi­dua­lios veik­los ap­mo­kes­ti­ni­mas pri­klau­sy­tų nuo me­ti­nio pel­no, o ne veik­los rū­šies. Pel­nas, ne­vir­ši­jan­tis 10 tūkst. eu­rų per me­tus, bū­tų ap­mo­kes­ti­na­mas 5 proc. GPM ta­ri­fu. Di­dė­jant pel­nui, di­dė­tų ir mo­kes­tis – tar­ki­me, pel­nui pa­sie­kus 30 tūkst. eu­rų, mo­kes­tis bū­tų 15 pro­cen­tų.

Siū­lo­ma nai­kin­ti vers­lo liu­di­ji­mus sta­ty­bos ir au­to­mo­bi­lių re­mon­to pa­slau­goms, ska­ti­nant jų tei­kė­jus pe­rei­ti prie mo­kes­čio mo­kė­ji­mo nuo rea­laus pel­no, taip su­ma­ži­nant še­šė­li­nės eko­no­mi­kos da­lį.

Že­mės ūkio ap­mo­kes­ti­ni­mą ke­ti­na­ma su­vie­no­din­ti su ki­tais sek­to­riais, to­dėl bū­tų at­si­sa­ky­ta da­bar­ti­nių iš­skir­ti­nių pel­no ir GPM ta­ri­fų. Vy­riau­sy­bė taip pat ke­ti­na siau­rin­ti ak­ci­zų leng­va­tą žem­dir­bių de­ga­lams – ak­ci­zą ke­ti­na­ma pa­di­din­ti nuo 21 eu­ro iki 56 eu­rų už 1 tūkst. li­trų. Dėl to li­tras žy­mė­to dy­ze­li­no pa­bran­gų apie 4 cen­tais.

Siū­lo at­si­sa­ky­ti leng­va­ti­nio mo­kes­čio viešbučiams

Vy­riau­sy­bė siū­lo at­si­sa­ky­ti leng­va­ti­nio 9 proc. pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) vieš­bu­čiams. Ak­ci­zą dy­ze­li­nui ke­ti­na­ma di­din­ti nuo 330,17 iki 347 eu­rų už 1 tūkst. li­trų – tai li­tro kai­ną pa­di­din­tų maž­daug 2 cen­tais.

Ūkio mi­nis­tras abe­jo­ja PVM leng­va­tos vieš­bu­čiams naikinimu

Ūkio mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius sa­ko ne­pri­ta­rian­tis Vy­riau­sy­bės siū­ly­mui pa­nai­kin­ti pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio (PVM) leng­va­tą vieš­bu­čiams.

„Kon­ku­ruo­ja­me re­gio­ne dėl tu­ris­tų srau­tų (...). Ta­ri­fo kei­ti­mas man as­me­niš­kai ke­lia abe­jo­nių, tu­rint ome­ny­je nu­ma­to­mus vys­ty­ti pro­jek­tus, bet Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja tu­rė­jo sa­vo ar­gu­men­tų. Man tai ke­lia klau­si­mų, bet ma­nau, kad dis­ku­si­jos dėl to dar vyks“, – penk­ta­die­nį spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je sa­kė M.Sin­ke­vi­čius.

Anot jo, PVM ta­ri­fas Len­ki­jo­je yra 8 proc., Lat­vi­jo­je – 12 proc., Es­ti­jo­je – 9 proc. Tu­riz­mo įta­ka Lie­tu­vos bend­ra­ja­me vi­daus pro­duk­te (BVP), pa­sak mi­nis­tro, su­da­ro 5,3 proc., Lat­vi­jo­je – 9 proc., Es­ti­jo­je – 16 pro­cen­tų.

Vieš­bu­čiams 2002–2008 me­tais bu­vo tai­ky­tas 5 proc. PVM, o 2011 me­tais vie­ne­riems me­tams jis pa­di­din­tas iki 9 proc. 2012 me­tų pra­džio­je leng­va­ta bu­vo pa­nai­kin­ta, o nuo 2015 me­tų pra­džios su­grą­žin­ta ir 9 proc. ta­ri­fas ga­lio­ja iki šiol.

Įpras­tas PVM ta­ri­fas yra 21 proc.

Mo­kes­čių sis­te­mos pa­kei­ti­mus Sei­mas tu­rė­tų svars­ty­ti ru­dens se­si­jo­je. Dėl jų tu­rė­tų bū­ti bal­suo­ja­ma kar­tu su 2018 me­tų biu­dže­to pro­jek­tu, kad pa­kei­ti­mai įsi­ga­lio­tų nuo 2018-ųjų pra­džios.