Prisimenant Kalnų Karabachą: „Neliekime kraujo be reikalo“
Lie­tu­vos sos­ti­nė­je per ren­gi­nį, skir­tą tra­giš­kiems įvy­kiams Kal­nų Ka­ra­ba­che pa­mi­nė­ti, bu­vo pri­si­min­ta žiau­ri Cho­dža­li is­to­ri­ja, per ku­rią žu­vo šim­tai tai­kių Azer­bai­dža­no žmo­nių, tarp jų - mo­te­rys ir vai­kai. Bu­vo par­ody­tas fil­mas šia te­ma su liu­dy­to­jų pa­sa­ko­ji­mais. Taip pat su­reng­ta ak­ci­ja "Krau­jas gy­ve­ni­mui", per ku­rią ren­gi­nio sve­čiai da­vė krau­jo.

Vil­niaus ro­tu­šė­je va­sa­rio 24 die­ną pa­mi­nė­tos 23-io­sios Cho­dža­li tra­ge­di­jos Azer­bai­dža­ne me­ti­nės. 1992 me­tų Cho­dža­li mies­te­ly­je Kal­nų Ka­ra­ba­cho re­gio­ne bu­vo tra­giš­kai iš­žu­dy­ta dau­giau ne­gu 600 azer­bai­dža­nie­čių. Apie šį šiur­pų įvyk­dy­tą nu­si­kal­ti­mą žmo­giš­ku­mui pa­sau­ly­je iki šiol ži­no­ma per ma­žai, o kal­ti­nin­kai at­sa­ko­my­bės vis dar ne­su­lau­kė.

Tra­giš­kų įvy­kių mi­nė­ji­mui Azer­bai­dža­no am­ba­sa­da Lie­tu­vo­je or­ga­ni­za­vo ren­gi­nį "Krau­jas gy­ve­ni­mui", ku­riuo sie­kia­ma ak­cen­tuo­ti, kad tau­ty­bė yra ne­svar­bi, kai kal­ba­ma apie žmo­nių gy­vy­bes. "Tau­tų su­pra­ti­mas ir tar­pu­sa­vio pa­gal­ba yra ypač ak­tua­lu esa­mo­je geo­po­li­ti­nė­je si­tua­ci­jo­je. Ren­gi­niu ne tik mi­ni­me tra­giš­kus Kal­nų Ka­ra­ba­cho re­gio­ne vy­ku­sius įvy­kius, bet ir no­ri­me par­ody­ti, kad, ne­pai­sy­da­mi to, ku­rios ša­lies pi­lie­čiai esa­me, ga­li­me su­si­vie­ny­ti ir iš­sau­go­ti gy­vy­bes", - kal­bė­jo Azer­bai­dža­no am­ba­sa­do­rius Lie­tu­vo­je Ha­sa­nas Mam­ma­dza­da. Jis sa­kė no­rįs pri­min­ti tra­ge­di­ją Kal­nų Ka­ra­cha­ba­cho re­gio­ne, to­dėl per ren­gi­nį par­ody­tas apie tai su­kur­tas lie­tu­vių fil­mas "Be­ga­li­nis ko­ri­do­rius". "Šian­dien no­ri­me ne tik pa­mi­nė­ti tuos tra­giš­kus įvy­kius, bet ir pa­lai­ky­ti gra­žią ini­cia­ty­vą "Krau­jas gy­ve­ni­mui". Svar­biau­sia, kad vi­si kar­tu ga­li­me pa­dė­ti eg­zis­tuo­ti gy­vy­bei", - tei­gė am­ba­sa­do­rius.

Pa­ly­gi­no Ukrai­ną ir Azerbaidžaną

Per ren­gi­nį kal­bė­jęs Sei­mo na­rys Ju­ras Po­žė­la pra­ne­šė, kad tar­par­la­men­ti­nių ry­šių su Azer­bai­dža­no Res­pub­li­ka gru­pė par­ašė laiš­ką šios ša­lies pre­zi­den­tui bei par­la­men­tui ir pa­ci­ta­vo, kad pri­si­me­na­mi įvy­kiai Kal­nų Ka­ra­ba­cha­no re­gio­ne, dėl žiau­rių žu­dy­nių reiš­kia­ma užuo­jau­ta, pa­žy­mi­ma, jog Lie­tu­va vi­sa­da bu­vo už Azer­bai­dža­no te­ri­to­ri­nį vien­ti­su­mą. Nuo sa­vęs J. Po­žė­la pri­dė­jo: "Konf­lik­tas Kal­nų Ka­ra­ba­che bu­vo užp­rog­ra­muo­tas ga­na se­niai tam ti­krų po­li­ti­kų. Pa­na­šų da­ly­ką šian­dien ma­to­me Ukrai­no­je. At­ro­dy­tų keis­ta, kad 2015 me­tais Eu­ro­po­je vyks­ta ka­ri­niai veiks­mai. Jie - ne tik Ukrai­no­je, ša­ly­je, ku­riai daug dė­me­sio ski­ria pa­sau­lio ži­niask­lai­da, bet ka­ri­nis konf­lik­tas vyks­ta ir Azer­bai­dža­no te­ri­to­ri­jo­je. To nie­ka­da ne­de­rė­tų pa­mirš­ti." Jis siū­lė siek­ti tai­kos ir ra­my­bės, kur­ti at­ei­tį, o ne ka­riau­ti. J. Po­žė­la pa­brė­žė: "Ne­lie­ki­me krau­jo be rei­ka­lo, bet pri­si­jun­ki­me prie Azer­bai­dža­no am­ba­sa­do­riaus mi­nė­tos ak­ci­jos."

Įvy­kis nė­ra ge­rai ži­no­mas pasaulyje

Kaip nau­jie­nų por­ta­lui lzi­nios.lt yra pa­sa­ko­jęs Kal­nų Ka­ra­ba­cho azer­bai­dža­nie­čių bend­ruo­me­nės at­sto­vas, Azer­bai­dža­no par­la­men­to na­rys Rov­ša­nas Rza­je­vas, Cho­dža­li mies­te įvyk­dy­tas šiur­pus nu­si­kal­ti­mas žmo­giš­ku­mui iki šiol ne­su­lau­kė tarp­tau­ti­nio tei­si­nio įver­ti­ni­mo. "Mums Cho­dža­li – tai ge­no­ci­das, vyk­dy­tas prieš mus, Kal­nų Ka­ra­ba­cho azer­bai­dža­nie­čius. Tai – Azer­bai­dža­no te­ri­to­ri­jos oku­pa­ci­jos pra­džia. 1992 me­tų va­sa­rio 26 die­ną ar­mė­nai pra­dė­jo et­ni­nį va­ly­mą, ku­rio tiks­las bu­vo iš­gąs­din­ti vi­są tau­tą, pri­vers­ti azer­bai­dža­nie­čius bėg­ti iš sa­vo na­mų, iš sa­vo gim­to­sios že­mės. De­ja, jiems pa­vy­ko pa­da­ry­ti tai, ką bu­vo su­ma­nę. Azer­bai­dža­nie­čiai bu­vo iš­vy­ti iš gim­tų­jų že­mių. Iš pra­džių bu­vo Cho­dža­li ge­no­ci­das, po to ka­ro veiks­mai tę­sė­si iki ge­gu­žės 8 die­nos, kai bu­vo oku­puo­ta Šu­ša ir vi­sas Kal­nų Ka­ra­ba­chas", - is­to­ri­ją pri­mi­nė azer­bai­dža­nie­tis.

Iš­puo­lis prieš Cho­dža­li įvyk­dy­tas 1992 me­tų va­sa­rio 25-ąją. Prieš tai ap­sup­ty­je bu­vęs mies­te­lis bu­vo už­pul­tas nak­tį, o kai gy­ven­to­jai ban­dė pa­si­trauk­ti, jie bu­vo iš­žu­dy­ti. Tra­giš­ko įvy­kių ge­no­ci­do sta­tis­ti­ka bai­si: iš 2500 bė­gan­čių­jų bu­vo nu­žu­dy­ta 613 žmo­nių, ir jų 63 vai­kai, 106 mo­te­rys, 70 pa­gy­ve­nu­sių žmo­nių, įkai­tais pa­im­ta 1275 as­me­nys, 150 din­go be ži­nios.

Konf­lik­to ži­di­niai teberusena

Ro­tu­šė­je bu­vo par­ody­tas lie­tu­vių re­ži­sie­rių Alek­sand­ro Bro­ko ir Min­dau­go Ur­bo­na­vi­čiaus kur­tas fil­mas "Be­ga­li­nis ko­ri­do­rius". Prieš tai fil­mo he­ro­jus, lie­tu­vių žur­na­lis­tas Ri­čar­das La­pai­tis taip pat pri­si­mi­nė Cho­dža­li tra­ge­di­ją. Ir sa­kė, kad ka­ri­nio konf­lik­to ži­di­niai ir da­bar ru­se­na. Ar­mė­nų snai­pe­riai vis dar ap­šau­do tą te­ri­to­ri­ją, dėl to ken­čia ten gy­ve­nan­tys žmo­nės.

Per vi­są ren­gi­nį ki­to­je sa­lė­je sve­čiai au­ko­jo krau­ją. Pa­sak Azer­bai­dža­no am­ba­sa­do­riaus H. Mam­ma­dza­dos, tai yra ge­riau­sias bū­das iš­reikš­ti pa­gar­bą mi­ru­sie­siems, ne­svar­bu, ko­kios jie tau­ty­bės, yra pa­dė­ti iš­sau­go­ti gy­vy­bes. "Karš­tą" pie­tie­tiš­ką krau­ją do­va­no­jo Lie­tu­vo­je gy­ve­nan­tys azer­bai­dža­nie­čiai ir šios ša­lies stu­den­tai. Prie jų pri­si­jun­gė mū­sų ša­lies vers­li­nin­kai, po­li­ti­kai, ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų ir pra­mo­gų pa­sau­lio at­sto­vai.