Prisiekė septynioliktoji Vyriausybė
Sei­me an­tra­die­nį pa­tvir­ti­nus Vy­riau­sy­bės prog­ra­mą pri­sie­kė Sau­liaus Skver­ne­lio va­do­vau­ja­mas sep­ty­nio­lik­ta­sis Mi­nis­trų ka­bi­ne­tas.

Ap­lin­kos mi­nis­tru ta­po iki šiol Lie­tu­vos ap­lin­ko­sau­gos or­ga­ni­za­ci­jų koa­li­ci­jai va­do­va­vęs Kęs­tu­tis Na­vic­kas, ener­ge­ti­kos – Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos at­ašė Briu­se­ly­je par­ei­gas ėjęs Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas, fi­nan­sų – Lie­tu­vos ban­ke dir­bęs Vi­lius Ša­po­ka, kraš­to ap­sau­gos – už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gas iki šiol ėjęs dip­lo­ma­tas Rai­mon­das Ka­rob­lis, kul­tū­ros – ak­to­rė, ver­tė­ja, kul­tū­ros dip­lo­ma­tė Lia­na Ruo­ky­tė-Jons­son.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tru ta­po Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­tas“ or­ga­ni­za­ci­jai va­do­va­vęs so­cia­li­nių moks­lų eks­per­tas Li­nas Ku­ku­rai­tis, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tru – eko­no­mis­tas Ro­kas Ma­siu­lis, ka­den­ci­ją pa­bai­gu­sio­je so­cial­de­mo­kra­to Al­gir­do But­ke­vi­čiaus Vy­riau­sy­bė­je dir­bęs ener­ge­ti­kos mi­nis­tru.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro par­ei­gas ei­ti pra­de­da bio­me­di­ci­nos moks­lų dak­ta­ras pro­fe­so­rius, Sei­mo na­rys Au­re­li­jus Ve­ry­ga, švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trės – lig­šio­li­nė MOS­TA va­do­vė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė, tei­sin­gu­mo mi­nis­trės – My­ko­lo Ro­me­rio uni­ver­si­te­to tei­sės pro­fe­so­rė Mil­da Vai­niu­tė. Ūkio mi­nis­tru ta­po so­cial­de­mo­kra­tas Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius, dėl mi­nis­tro port­fe­lio at­si­sa­kęs Jo­na­vos ra­jo­no me­ro pos­to. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tru an­trą ka­den­ci­ją iš ei­lės dirbs so­cial­de­mo­kra­tas Li­nas Lin­ke­vi­čius.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos va­do­vu ta­po bu­vęs Vil­niaus apy­lin­kės teis­mo tei­sė­jas Ei­mu­tis Mi­siū­nas, Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jai va­do­vaus bu­vęs Že­mės ūkio rū­mų pir­mi­nin­kas, ūki­nin­kas „vals­tie­tis“ Bro­nius Mar­kaus­kas.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) į prem­je­rus de­le­guo­to S.Skver­ne­lio ka­bi­ne­tą su­da­ro 11 LVŽS bei trys so­cial­de­mo­kra­tų de­le­guo­ti at­sto­vai, ta­čiau dau­gu­ma nau­jo­sios Vy­riau­sy­bės na­rių – ne­par­ti­niai.

An­tra­die­nį Sei­mas pri­ta­rė Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mai, pa­va­din­tai „Dar­ni Lie­tu­va“. Už ją bal­sa­vo 86 Sei­mo na­riai, prieš bu­vo trys, su­si­lai­kė 40.

Prog­ra­mos ne­pa­lai­kė kon­ser­va­to­riai ir li­be­ra­lai. Opo­zi­ci­nių „tvar­kie­čių“ nuo­mo­nės iš­sis­ky­rė: trys iš jų bal­sa­vo už prog­ra­mą, trys su­si­lai­kė. Už bal­sa­vo „vals­tie­čiai“, so­cial­de­mo­kra­tai, Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų šei­mų są­jun­gos na­riai ir Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Li­nas Bal­sys.

Sep­ty­nio­lik­to­sios Vy­riau­sy­bės prog­ra­mo­je di­de­lis dė­me­sys ski­ria­mas so­cia­li­niams klau­si­mams: vi­so­ke­rio­pai par­amai šei­mai, įvai­ki­ni­mo ska­ti­ni­mui, vai­ko tei­sių ap­sau­gai, ko­vai su smur­tu, gims­ta­mu­mo di­di­ni­mui.

Vy­riau­sy­bė taip pat pa­si­ry­žu­si ma­žin­ti al­ko­ho­lio ir ta­ba­ko prie­ina­mu­mą, draus­ti rek­la­mą, di­din­ti at­sa­ko­my­bę už ko­rup­ci­nius nu­si­kal­ti­mus, ma­žin­ti vals­ty­bės įstai­gų ir tar­nau­to­jų skai­čių.

Sei­mo rin­ki­mų da­tą siū­lo­ma iš ru­dens per­kel­ti į me­tų pra­džią, įtei­sin­ti elek­tro­ni­nį bal­sa­vi­mą, Ap­lin­kos ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jas per­kel­ti į Kau­ną, ne­leis­ti par­la­men­ta­rams ei­ti mi­nis­trų par­ei­gų, siek­ti įtei­sin­ti dvi­gu­bą pi­lie­ty­bę.

Par­la­men­to opo­zi­ci­ja kri­ti­ka­vo prog­ra­mą, kad ji ne­kon­kre­ti, jo­je pa­si­ge­do ne­ma­žos da­lies prieš Sei­mo rin­ki­mus duo­tų pa­ža­dų, po­li­ti­nės ly­de­rys­tės ir aiš­kios kryp­ties įvar­di­ji­mo.