Prisiekė Seimo narys Andrius Navickas
Šian­dien Sei­mo po­sė­dy­je pri­saik­din­tas Sei­mo na­rys And­rius Na­vic­kas. Par­la­men­ta­ro prie­sai­ką pri­ėmė Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas, ku­ris, prieš pri­im­da­mas Sei­mo na­rių prie­sai­kas, pa­aiš­ki­no Kons­ti­tu­ci­jo­je ir Sei­mo sta­tu­te įtvir­ti­ną tei­si­nį re­gu­lia­vi­mą, su­si­ju­sį su Sei­mo na­rio prie­sai­kos da­vi­mu.

„Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas sa­vo bai­gia­muo­siuo­se ak­tuo­se yra kons­ta­ta­vęs, kad Sei­mo na­rio prie­sai­ka nė­ra vien for­ma­lus ar sim­bo­li­nis ak­tas. Ji nė­ra vien iš­kil­min­gas prie­sai­kos žo­džių iš­ta­ri­mas ar prie­sai­kos ak­to pa­si­ra­šy­mas. Sei­mo na­rio prie­sai­kos ak­tas yra kons­ti­tu­ciš­kai ir tei­siš­kai reikš­min­gas. Duo­da­mas prie­sai­ką iš­rink­tas Sei­mo na­rys vie­šai ir iš­kil­min­gai įsi­pa­rei­go­ja veik­ti taip, kaip įpa­rei­go­ja duo­ta prie­sai­ka, ir jo­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis jos ne­su­lau­žy­ti. Iš Sei­mo na­rio prie­sai­kos jam ky­la par­ei­ga gerb­ti ir vyk­dy­ti Kons­ti­tu­ci­ją, įsta­ty­mus, są­ži­nin­gai vyk­dy­ti Tau­tos at­sto­vo par­ei­gas“, – pra­ne­ši­me spau­dai ci­tuo­ja­mas D. Ža­li­mas.

Vy­riau­sio­ji rin­ki­mų ko­mi­si­ja bir­že­lio 13 d. pri­ėmė spren­di­mą dėl Sei­mo na­rio Ro­ko Ži­lins­ko įga­lio­ji­mų pri­pa­ži­ni­mo nu­trū­ku­siais bei Sei­mo na­rio man­da­to pri­pa­ži­ni­mo And­riui Na­vic­kui. Į da­bar­ti­nės ka­den­ci­jos Sei­mą Ro­kas Ži­lins­kas bu­vo iš­rink­tas dau­gia­man­da­tė­je rin­ki­mų apy­gar­do­je pa­gal Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų iš­kel­tų kan­di­da­tų są­ra­šą, ku­ria­me pir­ma­sis Sei­mo na­rio ne­ga­vęs kan­di­da­tas – re­li­gi­jo­ty­ri­nin­kas, pub­li­cis­tas, bu­vęs por­ta­lo „Ber­nar­di­nai.lt“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius And­rius Na­vic­kas.

Po prie­sai­kos A. Na­vic­kas pa­si­ra­šė var­di­nį prie­sai­kos la­pą. Pri­sie­kęs iš­rink­tas Sei­mo na­rys įgi­jo vi­sas Tau­tos at­sto­vo tei­ses.