Prisiekė finansų ministrė R.Budbergytė
Sei­me ket­vir­ta­die­nį pri­sie­kė nau­jo­ji fi­nan­sų mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė Ra­sa Bud­ber­gy­tė.

Po prie­sai­kos R.Bud­ber­gy­tė ofi­cia­liai pra­de­da ei­ti par­ei­gas. Ša­lies va­do­vė Da­lia Gry­baus­kai­tė de­kre­tą dėl jos sky­ri­mo pa­si­ra­šė pir­ma­die­nį. Pre­zi­den­tė pa­brė­žė, kad jos pa­grin­di­nė at­sa­ko­my­bė bus par­eng­ti ki­tų me­tų ša­lies biu­dže­to pro­jek­tą. Jį įgy­ven­dins jau ki­ta Vy­riau­sy­bė, ku­ri bus pa­skir­ta po Sei­mo rin­ki­mų šių me­tų spa­lį.

R.Bud­ber­gy­tė fi­nan­sų mi­nis­tro pos­te pa­kei­tė so­cial­de­mo­kra­tą Ri­man­tą Ša­džių. Jis vie­to­je R.Bud­ber­gy­tės iš­vy­ko at­sto­vau­ti Lie­tu­vai Eu­ro­pos Au­di­to Rū­muo­se.

Tei­si­nin­kės iš­si­la­vi­ni­mą tu­rin­ti R.Bud­ber­gy­tė yra dir­bu­si mi­nis­tro pir­mi­nin­ko pa­dė­jė­ja 1993 me­tais, bend­ro­vės „Le­li­ja“ ju­ris­kon­sul­te, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tei­sės fa­kul­te­to Dar­bo tei­sės ka­ted­ros asis­ten­te, 1997–2000 me­tais ėjo Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos se­kre­to­rės, vi­ce­mi­nis­trės par­ei­gas, 2001–2002 me­tais – Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos se­kre­to­riaus pa­va­duo­to­jos ir se­kre­to­rės par­ei­gas. 2005–2010 me­tais R.Bud­ber­gy­tė va­do­va­vo Vals­ty­bės kon­tro­lei, o nuo 2010-ųjų ge­gu­žės bu­vo pa­skir­ta Lie­tu­vos at­sto­ve Eu­ro­pos au­di­to rū­muo­se.

R.Bud­ber­gy­tė: jo­kių nau­jų mo­kes­čių ne­pla­nuo­ja­me įvesti

Da­bar­ti­nė Vy­riau­sy­bė ne­pla­nuo­ja įves­ti jo­kių nau­jų mo­kes­čių, par­eiš­kė ket­vir­ta­die­nį pri­sie­ku­si nau­jo­ji fi­nan­sų mi­nis­trė. Ra­sa Bud­ber­gy­tė kiek anks­čiau šią sa­vai­tę tei­gė, kad anks­čiau ar vė­liau tu­rės bū­ti įves­ti ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to bei au­to­mo­bi­lių mo­kes­čiai.

Pa­sak jos, šiuo me­tu ren­gia­mas 2017 me­tų biu­dže­tas ne­nu­ma­to jo­kių nau­jų mo­kes­čių.

„Ti­krai ne­no­riu, kad bū­tų klai­di­na­ma vi­suo­me­nė, kad žmo­nės ma­ne tei­sin­gai su­pras­tų – jo­kių mo­kes­čių mes ne­pla­nuo­ja­me įves­ti. Šiuo me­tu ren­gia­mas biu­dže­tas (2017 me­tų – BNS) ne­nu­ma­to jo­kių (nau­jų – BNS) mo­kes­čių“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį par­eiš­kė R.Bud­ber­gy­tė.

Jos tei­gi­mu, jos pri­ori­te­tai – ki­tų me­tų biu­dže­to par­en­gi­mas, so­cia­li­nės at­skir­ties ma­ži­ni­mas, ša­lies gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mas.

„Ma­nau, kad ma­no šiam ne­il­gam už­teks dar­bų pa­kan­ka­mai. Aš at­ei­nu kaip mi­nis­trė, ku­ri tu­ri par­ei­gą, kad jo­kio po­pu­lis­ti­nio, jo­kio biu­dže­to, ku­ris ga­li pa­žeis­ti mū­sų vi­sų in­te­re­sus – su­ba­lan­suo­tas, tva­rūs vie­šie­ji fi­nan­sai“, – tei­gė R.Bud­ber­gy­tė.