Prisiekė aštuoni teisėjai
Bu­vęs pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas tei­sės klau­si­mais Er­nes­tas Rim­še­lis ta­po Vil­niaus apy­gar­dos teis­mo tei­sė­ju.

Jis drau­ge su sep­ty­niais apy­lin­kių teis­mų tei­sė­jais an­tra­die­nį pri­sie­kė Pre­zi­den­tū­ro­je.

„Šian­dien esa­te tie, ku­rie vi­są sa­vo gy­ve­ni­mą tu­rės bū­ti pa­vyz­džiu. Tie, ku­rie įsi­pa­rei­go­jo kan­triai ir dė­me­sin­gai klau­sy­tis kiek­vie­no žmo­gaus, vi­sa­da jį gir­dė­ti ir su­pras­ti. Pa­gal Jū­sų dar­bą žmo­gus spręs ne tik apie Jus, bet ir apie Lie­tu­vą, kaip tei­si­nę vals­ty­bę“, – pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos pra­ne­ši­me ci­tuo­ja­ma ša­lies va­do­vė.

E.Rim­še­lis pre­zi­den­tės D.Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­ju dir­bo nuo 2009 me­tų iki 2014 me­tų lie­pos. Iš­ėjęs iš Pre­zi­den­tū­ros tei­si­nin­kas įsi­dar­bi­no ad­vo­ka­tų kon­to­ro­je „Tark Grun­te Su­tkie­ne“. Iki tol be­veik de­šimt­me­tį jis dir­bo teis­mų sis­te­mo­je – ėjo Lie­tu­vos ape­lia­ci­nio teis­mo pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jo ir tei­sė­jo pa­dė­jė­jo par­ei­gas. E.Rim­še­lis yra bau­džia­mo­sios tei­sės spe­cia­lis­tas, tei­sės moks­lų dak­ta­ras.

An­tra­die­nį tei­sė­jo prie­sai­ką taip pat da­vė Vil­ka­viš­kio ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ju pa­skir­tas Jo­nas Ab­rai­tis, Ak­me­nės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Auk­sė Bal­kai­tie­nė, Prie­nų ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Vai­da Bau­mi­lė, Plun­gės ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Ie­va Juo­dvir­šy­tė, Klai­pė­dos ra­jo­no apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja As­ta Ma­tu­le­vi­čie­nė, Pa­ne­vė­žio mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Vai­da Mo­tie­jū­nie­nė, Vi­sa­gi­no mies­to apy­lin­kės teis­mo tei­sė­ja Jur­gi­ta Ši­mo­nė­ly­tė.

D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, tei­sė­jai pa­si­rin­ko pro­fe­si­ją su di­de­le naš­ta ir at­sa­ko­my­be iš­lik­ti są­ži­nin­giems sa­vo prie­sai­kai ir kiek­vie­nam Lie­tu­vos žmo­gui.

Apy­lin­kių ir apy­gar­dos teis­mų tei­sė­jus ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tas pri­ta­rus Tei­sė­jų ta­ry­bai.