Prisiekė 1,3 tūkst. karių
Penk­ta­die­nį Lie­tu­vos vals­ty­bei pri­sie­kė dau­giau nei 1,3 tūkst. šauk­ti­nių ir ka­rių sa­va­no­rių.

Per 500 jau­nuo­lių prie­sai­ką da­vė Di­džio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nu­šo Rad­vi­los mo­ko­ma­ja­me pul­ke Ruk­lo­je. Čia kar­tu su šauk­ti­niais pri­sie­kė Kraš­to ap­sau­gos sa­va­no­rių pa­jė­gų ka­riai, da­ly­vau­jan­tys ba­zi­nia­me ka­rio sa­va­no­rio įgū­džių kur­se.

Ruk­lo­je pri­sie­kė ir dau­giau nei 450 šauk­ti­nių, tar­ny­bą pra­dė­ju­sių spa­lio 10-ąją ku­ni­gaikš­čio Vai­do­to me­cha­ni­zuo­ta­ja­me pės­ti­nin­kų ba­ta­lio­ne.

Prie­sai­kos ce­re­mo­ni­ja vy­ko ir Pa­ne­vė­žy­je. Čia pri­sie­kė dau­giau nei 350 ka­rių, nuo spa­lio 3-io­sios tar­nau­jan­čių Ka­ra­liaus Min­dau­go hu­sa­rų ba­ta­lio­ne.

Pa­sku­ti­niai šių me­tų šau­ki­mo ka­ro prie­vo­li­nin­kai prie­sai­ką duos spa­lio 28 die­ną Lie­tu­vos di­džio­jo ku­ni­gaikš­čio Al­gir­do me­cha­ni­zuo­ta­ja­me ba­ta­lio­ne.

Šie­met į pri­va­lo­mą­ją ka­ro tar­ny­bą pa­kvies­ti 3 tūkst. jau­nuo­lių.

Šau­ki­mą į Lie­tu­vos ka­riuo­me­nę Sei­mas grą­ži­no 2015 me­tų pa­va­sa­rį.