Prisidės prie Kanadoje statomo paminklo komunizmo aukoms
Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė ke­ti­na prie Ka­na­dos sos­ti­nė­je Ota­vo­je sta­to­mo pa­mink­lo ko­mu­niz­mo au­koms.

Pa­mink­lo sta­ty­bos dar­bus pla­nuo­ja­ma pra­dė­ti šie­met, o už­baig­ti 2017 me­tais, kai Ka­na­da mi­nės 150-ąsias vals­ty­bės įkū­ri­mo me­ti­nes. Pa­mink­las su sim­bo­li­niu Vil­ties til­tu bus sta­to­mas Ota­vos cen­tre ša­lia Ka­na­dos par­la­men­to, Aukš­čiau­sio­jo teis­mo, ar­chy­vų pa­sta­tų.

Lie­tu­va pa­mink­lo sta­ty­boms ke­ti­na per­ves­ti 10 tūkst. eu­rų, BNS in­for­ma­vo Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM).

Pro­jek­tas pa­sta­ty­ti pa­mink­lą at­si­ra­do kaip bend­ras Ka­na­dos tau­ti­nių bend­ruo­me­nių ly­de­rių, val­džios at­sto­vų ir už­sie­nio vals­ty­bių, nu­ken­tė­ju­sių nuo ko­mu­niz­mo, sie­kis pa­gerb­ti ko­mu­niz­mo au­kas.

Anot Lie­tu­vos URM, pa­mink­lu sie­kia­ma pri­min­ti, kad Ka­na­da su­tei­kė prie­globs­tį nuo per­se­kio­ji­mo dau­ge­lio tau­tų žmo­nėms, nu­ken­tė­ju­siems nuo ko­mu­niz­mo, tarp jų ir lie­tu­viams.

„Tūks­tan­čiai lie­tu­vių, bė­gu­sių nuo so­vie­tų oku­pa­ci­jos, ra­do sau­gų prie­globs­tį Ka­na­do­je. (...) Šis pro­jek­tas la­bai svar­bus sie­kiant pri­min­ti, kad Lie­tu­va ypač nu­ken­tė­jo nuo ko­mu­niz­mo nu­si­kal­ti­mų. Pa­mink­las tu­rės di­de­lę reikš­mę jau­na­jai Ka­na­dos lie­tu­vių kar­tai - jis pri­mins lie­tu­vių tau­tos kan­čias ir iš­reikš pa­gar­bą Ka­na­dai“, - tei­gia­ma mi­nis­te­ri­jos ko­men­ta­re.

Pa­mink­lo sta­ty­bos klau­si­mus koor­di­nuo­ja ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Tri­bu­te to Li­ber­ty“ kar­tu su Ka­na­dos Na­cio­na­li­ne sos­ti­nės ad­mi­nis­tra­ci­ja.

Sa­vo par­amą pa­mink­lo sta­ty­bai yra par­eiš­kęs Ka­na­dos mi­nis­tras pir­mi­nin­kas Step­hen Har­per, pa­grin­di­nių Ka­na­dos po­li­ti­nių par­ti­jų ly­de­riai. Pa­mink­lo sta­ty­bą re­mia ir Ka­na­dos lie­tu­vių bend­ruo­me­nė.