Pripažinus Astravo AE grėsme, Lietuva neįsileis jos elektros
Sei­mui pri­pa­ži­nus, kad apie 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­ma As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė (AE) ke­lia grės­mę na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, Lie­tu­va ga­lės ruo­štis bal­ta­ru­siš­kos elek­tros em­bar­gui, sa­ko ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Žy­gi­man­tas Vai­čiū­nas. Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį nu­spren­dė, kad As­tra­vo AE ke­lia grės­mę Lie­tu­vai ir siū­lo Sei­mui tai pa­tvir­tin­ti įsta­ty­mu.

„Pa­sek­mė to­kia, kad siū­ly­mas to­kį pri­pa­ži­ni­mą įtvir­tin­ti įsta­ty­mu ir po to ati­tin­ka­mai bū­tų per tris mė­ne­sius pa­tei­kia­mas kon­kre­čių prie­mo­nių są­ra­šas, kaip ap­si­sau­go­ti nuo šios grės­mės“, – BNS sa­kė Ž. Vai­čiū­nas.

Pa­sak jo, vie­na prie­mo­nių yra ru­siš­kos ir bal­ta­ru­siš­kos elek­tros pre­ky­bos bir­žo­je ri­bo­ji­mas, ta­čiau ne­at­me­ta­ma ir ri­bo­ti elek­tros srau­tus fi­ziš­kai – tai yra, at­jung­ti da­lį jung­čių su Bal­ta­ru­si­ja.

„E­lek­tros ko­mer­ci­nių srau­tų ri­bo­ji­mas yra vie­na iš efek­ty­viau­sių prie­mo­nių, taip pat yra ga­li­my­bė ir fi­zi­nio srau­to ri­bo­ji­mo. Sinch­ro­ni­za­ci­ja yra pats tva­riau­sias bū­das tai pa­siek­ti, bet iki tam ti­kros apim­ties, įver­ti­nus mū­sų sis­te­mą, taip pat ga­lė­tu­me ri­bo­ti ir fi­zi­nį srau­tą“, – aiš­ki­no mi­nis­tras.

Anot jo, pri­pa­ži­nus, kad As­tra­vo AE ke­lia grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, ne­be­ga­lio­ja da­lis Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­jos (PPO) tai­syk­lių, ku­rios drau­džia ri­bo­ti lais­vą pre­ky­bą tarp vals­ty­bių.

„Pa­sau­lio pre­ky­bos or­ga­ni­za­ci­ja yra nu­sta­čiu­si iš­im­tis, ko­kiais at­ve­jais ne­ga­lio­ja stan­dar­ti­nės pro­ce­dū­ros, tai reiš­kia, kad grės­mė na­cio­na­li­niam sau­gu­mui vie­na iš­im­čių, to­dėl ga­li­me im­tis ati­tin­ka­mų veiks­mų“, – tei­gė Ž. Vai­čiū­nas.

Jis prog­no­za­vo, kad Bal­ta­ru­si­ja į šį Vy­riau­sy­bės spren­di­mą rea­guos kaip į ban­dy­mą po­li­ti­kuo­ti.

„Na­tū­ra­lu, kad ne vie­ną kar­tą bu­vo­me kal­ti­na­mi po­li­ti­ka­vi­mu, dar kaž­kuo. Ma­nau, kad at­sa­kas bus toks, no­riu tik pa­sa­ky­ti, kad šis ver­ti­ni­mas bu­vo orien­tuo­tas, kad ne Sei­mas pri­ėmė to­kią nuo­sta­tą, o pa­pra­šė Vy­riau­sy­bės įver­ti­ni­mo, mes rė­mė­mės kri­te­ri­jais ir re­zul­ta­tai yra dau­giau nei iš­kal­bin­gi“, – ti­ki­no jis.

Vy­riau­sy­bė Sei­mui siū­lo pri­pa­žin­ti As­tra­vo AE ne­sau­gia, dėl geog­ra­fi­nės pa­dė­ties ke­lian­čia grės­mę Lie­tu­vos na­cio­na­li­niam sau­gu­mui, ap­lin­kai ir vi­suo­me­nės svei­ka­tai.

Sei­mas ne­se­niai pri­ėmė įsta­ty­mą, ku­riuo ke­ti­na­ma ri­bo­ti elek­tros iš Bal­ta­ru­si­jos ir Ru­si­jos im­por­tą.

As­tra­vo bran­duo­li­nę jė­gai­nę Ru­si­jos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“ sta­to 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus. Lie­tu­vos Vy­riau­sy­bė tei­gia, kad dar­bai vyks­ta ne­si­lai­kant sau­gu­mo ir ap­lin­ko­sau­gos stan­dar­tų. Mins­kas šiuos prie­kaiš­tus at­me­ta.

Lie­tu­va rei­ka­lau­ja, kad Bal­ta­ru­si­ja pa­da­ry­tų vi­sus bū­ti­nus seis­mo­lo­gi­nius, geo­lo­gi­nius, hid­ro­lo­gi­nius AE aikš­te­lės ty­ri­mus, at­lik­tų aikš­te­lės par­in­ki­mo pro­ce­dū­ras pa­gal nu­ma­ty­tus stan­dar­tus, taip pat pra­šo vi­sos apim­ties Tarp­tau­ti­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos agen­tū­ros (TA­TE­NA) SEED mi­si­jos ir stre­so tes­tų pa­gal Eu­ro­pos Są­jun­gos me­to­do­lo­gi­ją.