Pripažino religinių bendruomenių nuosavybės teises į nekilnojamąjį turtą
Šian­dien Vy­riau­sy­bės po­sė­dy­je pri­tar­ta Tei­sin­gu­mo mi­nis­te­ri­jos siū­ly­mui pri­pa­žin­ti 14-os re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių ir bend­ri­jų  nuo­sa­vy­bės tei­ses į jų fak­tiš­kai val­do­mus re­li­gi­nės pa­skir­ties pa­sta­tus bei šių pa­sta­tų pri­klau­si­nius.

Kaip pra­ne­ša­ma vy­riau­sy­bės sve­tai­nė­je lrv.lt, nuo­sa­vy­bės tei­sės bu­vo pri­pa­žin­tos Ba­ling­ra­do Die­vo Ap­vaiz­dos par­api­jai į baž­ny­čią ir tvo­rą Šven­čio­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Gei­džiū­nų Šv. An­ge­lų Sar­gų par­api­jai – į baž­ny­čios tvo­ros da­lį Bir­žų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Grūš­lau­kės Šv. Jo­no Ne­po­mu­ko par­api­jai – į par­api­jos na­mus ir baž­ny­čios apt­vė­ri­mus Kre­tin­gos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Kriu­kų Šv. Lau­ry­no par­api­jai – į var­pi­nę ir tvo­rą Jo­niš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Ku­lau­tu­vos Švč. M. Ma­ri­jos var­do par­api­jai – į mal­dos na­mus Kau­no ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Lie­tu­vos ka­rai­mų re­li­gi­nei bend­ruo­me­nei – į mal­dos na­mų tvo­rą, Lie­tu­vos sta­čia­ti­kių ar­ki­vys­ku­pi­jai – į kop­ly­čią Kre­tin­go­je, Ly­gu­mų Švč. Tre­jy­bės par­api­jai – į kop­ly­čią Šiau­lių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Ne­mė­žio mu­sul­mo­nų su­ni­tų re­li­gi­nei bend­ruo­me­nei – į me­če­tę Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Ro­za­li­mo Švč. M. Ma­ri­jos Var­do par­api­jai į kop­ly­čią ir Žei­me­lio evan­ge­li­kų liu­te­ro­nų par­api­jai – į baž­ny­čią ir tvo­rą Pa­kruo­jo ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Su­ba­čiaus Šv. Pra­nciš­kaus Asy­žie­čio par­api­jai – į dvi kop­ly­čias Ku­piš­kio ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je, Šal­či­nin­kė­lių Šv. Jur­gio par­api­jai – į kop­ly­čią Šal­či­nin­kų ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je bei Vei­vir­žė­nų Šv. apaš­ta­lo evan­ge­lis­to Ma­to par­api­jai – į kop­ly­čią Klai­pė­dos ra­jo­no sa­vi­val­dy­bė­je.

Iki 1948 me­tų, kuo­met bu­vo pa­skelb­tas re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių pa­sta­tų na­cio­na­li­za­vi­mas, šie mal­dos na­mai bu­vo re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių nuo­sa­vy­bė. So­viet­me­čiu šie pa­sta­tai ir to­liau bu­vo nau­do­ja­mi re­li­gi­nių bend­ruo­me­nių re­li­gi­nėms reik­mėms.