Priklausomybių gydymo centrai nesutinka su SAM išvadomis
Po Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos (SAM) kri­ti­kos dėl ne­ra­cio­na­lios va­dy­bos pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trai tei­gia, kad daug pa­gal­bi­nio per­so­na­lo rei­kia dėl pa­da­li­nių iš­skai­dy­mo ke­lio­se vie­to­se.

BNS kal­bin­ti Vil­niaus ir Klai­pė­dos pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trų at­sto­vai sa­kė esą nu­si­tei­kę bend­ra­dar­biau­ti su SAM, bet kar­tu vy­lė­si ne for­ma­laus mi­nis­te­ri­jos po­žiū­rio į sa­vo prob­le­mas.

Šią sa­vai­tę SAM par­eiš­kė stab­dan­ti pa­pil­do­mų lė­šų sky­ri­mą pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trams ir par­agi­no juos per­sit­var­ky­ti.

Mi­nis­te­ri­ja at­krei­pia dė­me­sį, kad Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tre šiuo me­tu apie 25 proc. dir­ban­čio per­so­na­lo su­da­ro pa­gal­bi­niai dar­buo­to­jai – va­ly­to­jai, elek­tri­kai, san­dė­li­nin­kai, šalt­kal­viai, san­tech­ni­kai, kiem­sar­giai, mais­to iš­da­vė­jai, ūk­ve­dys, vai­ruo­to­jai, dar­bi­nin­kai. Klai­pė­do­je, pa­sak mi­nis­te­ri­jos, si­tua­ci­ja pa­na­ši – apie 22 proc. dar­buo­to­jų su­da­ro pa­gal­bi­nis per­so­na­las, Pa­ne­vė­žy­je – 21 proc., Šiau­liuo­se – 13 proc., Kau­ne – apie 9 pro­cen­tus.

„Mi­nis­te­ri­jos va­do­vy­bė ver­ti­na tai kaip ne­ra­cio­na­lią va­dy­bą, to­dėl įstai­gos va­do­vai ra­gi­na­mi pert­var­ky­ti įstai­gų struk­tū­ras“, – tei­gė SAM.

2017 me­tų biu­dže­te šiems cen­trams bu­vo nu­ma­ty­ta skir­ti pa­pil­do­mai 262 tūkst. eu­rų spe­cia­lis­tų dar­bo už­mo­kes­čiui, ta­čiau fi­nan­sa­vi­mas ati­dė­tas ir kol kas per­kel­tas į an­trą­jį me­tų pus­me­tį, nu­ro­do mi­nis­te­ri­ja.

Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tro di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Auš­ra Šir­vins­kie­nė sa­ko, kad mi­nis­te­ri­jos skai­čia­vi­mai – ne­tiks­lūs: pa­gal­bi­nis per­so­na­las su­da­ro ne ket­vir­ta­da­lį, o 16 proc. dar­buo­to­jų. Pa­gal jos pa­teik­tą są­ra­šą ma­ty­ti, jog cen­tro pa­gal­bi­nį per­so­na­lą su­da­ro 1 ūk­ve­dys, 6 ūkio rei­ka­lų tvar­ky­to­jai, 4 mais­to iš­da­vė­jai, 1 in­dų plo­vė­jas, 2 vai­ruo­to­jai, 9 va­ly­to­jai, 1 elek­tri­kas, 1 san­tech­ni­kas, 1 sta­lius,1 kiem­sar­gis, taip pat cen­tre yra 0,5 san­dė­li­nin­ko eta­to ir 2,5 pa­gal­bi­nio dar­bi­nin­ko eta­to.

„Vil­niaus pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trą su­da­ro pen­ki sta­cio­na­raus gy­dy­mo ir trys am­bu­la­to­ri­nio gy­dy­mo pa­slau­gas tei­kian­tys sky­riai. Vi­si sta­cio­na­rūs sky­riai dir­ba vi­są par­ą, be iš­ei­gi­nių die­nų, to­dėl iš­au­ga mais­to iš­da­vė­jų ir va­ly­to­jų dar­bo va­lan­dų skai­čius“, – nu­ro­dė A.Šir­vins­kie­nė.

Jos pa­teik­tais duo­me­ni­mis, 2016 me­tais cen­tras tei­kė gy­dy­mo pa­slau­gas 5400 as­me­nų, at­li­ko apie 1500 me­di­ci­ni­nių ap­žiū­rų ne­blai­vu­mui ar aps­vai­gi­mui nu­sta­ty­ti bei tei­kė in­fek­ci­nių li­gų pre­ven­ci­jos pa­slau­gas 2100 as­me­nų.

„Cen­tro sky­riai įsi­kū­rę tri­juo­se pa­sta­tuo­se: pen­kių aukš­tų ne­re­no­vuo­ta­me sta­ti­ny­je Ge­ro­sios Vil­ties g. 3; Vai­kų ir jau­ni­mo rea­bi­li­ta­ci­jos sky­rius įsi­kū­ręs vie­no aukš­to me­di­nia­me ne­re­no­vuo­ta­me 1940 m. sta­ty­bos pa­sta­te Šlai­to g. 14; Psi­cho­so­cia­li­nės rea­bi­li­ta­ci­jos sky­rius vei­kia Sa­va­no­rių pr. 74. Pa­sta­tų skai­čius ir būk­lė taip pat le­mia di­des­nį prie­žiū­ros po­rei­kį“, – aiš­ki­no ji.

Vis­gi A.Šir­vins­kie­nė sa­ko, kas cen­tras pa­si­ren­gęs bend­ra­dar­biau­ti su mi­nis­te­ri­ja ir op­ti­mi­zuo­ti va­dy­bą bei lė­šų nau­do­ji­mą. Kar­tu ji tei­gia, kad rei­kė­tų iš es­mės per­žiū­rė­ti pri­klau­so­my­bės li­gų pa­slau­gų tei­ki­mo sis­te­mą bei jos fi­nan­sa­vi­mą.

Klai­pė­dos pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tro di­rek­to­rius Liu­das And­ri­kis ir­gi sa­ko, kad rei­kia po­ky­čių gy­dant pri­klau­so­my­bes.

„Šau­nu, kad yra ro­do­mas dė­me­sys, kad kaž­kas ver­ti­na­ma iš mi­nis­te­ri­jos, min­tys ky­la op­ti­mis­ti­nės“, – BNS sa­kė L.And­ri­kis.

Jis pa­sa­ko­jo, kad da­bar Klai­pė­dos pri­klau­so­my­bės li­gų cen­tras glau­džia­si bu­vu­sio bend­ra­bu­čio pir­ma­me ir penk­ta­me aukš­tuo­se ir iš da­lies tai le­mia di­des­nį ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo po­rei­kį.

„Aš ma­nau, kad bu­vo pa­žiū­rė­ta į pli­kus skai­čius, ta­da jie ga­li pa­si­ro­dy­ti ne­adek­va­tūs, kad ne­ma­ža da­lis yra ap­tar­nau­jan­čio per­so­na­lo. Iš ki­tos pu­sės yra rei­ka­la­vi­mai dėl va­ly­mo re­gu­lia­ru­mo ir pa­na­šiai (…). Tu­ri­me mi­ni­ma­liai – tik po­rą žmo­nių – ku­rie už­sii­ma kas­die­niais rū­pes­čiais: par­emon­tuo­ja, san­tech­ni­ką pri­žiū­ri“, – sa­kė L.And­ri­kis.

Jis tei­gė, kad su­ra­dus cen­trui la­biau pri­tai­ky­tas pa­tal­pas bū­tų ga­li­ma at­si­sa­ky­ti da­lies va­ly­to­jų ar mais­to iš­da­vė­jų.

„Tre­čia­me, ket­vir­ta­me aukš­te gy­ve­na gy­ven­to­jai, da­li­na­mės ta pa­čia laip­ti­ne, gy­ven­to­jų kon­tin­gen­tas ir­gi toks sa­vo­tiš­kas, kur da­lis gal­būt yra ir mū­sų klien­tai ar­ba po­ten­cia­lūs klien­tai, nors ir vai­kai gy­ve­na, tai laip­ti­nė­je su­si­du­ria ir pri­klau­so­mi nuo nar­ko­ti­kų as­me­nys, ir ne­blai­vūs, ir vai­kai, grįž­tan­tys iš mo­kyk­los. Iš ti­krų­jų ab­sur­diš­ka si­tua­ci­ja, tai tu­riu vi­di­nę am­bi­ci­ją iš­si­kel­ti į nor­ma­lias pa­tal­pas“, – kal­bė­jo cen­tro va­do­vas.

Lie­tu­vo­je vei­kian­čių pen­kių pri­klau­so­my­bės li­gų cen­trų tiks­las – teik­ti me­di­ci­ni­nes, psi­cho­lo­gi­nes ir so­cia­li­nes pa­slau­gas as­me­nims, ža­lin­gai var­to­jan­tiems al­ko­ho­lį, nar­ko­ti­nes me­džia­gas ar ta­ba­ką, bei jų šei­mos na­riams. Taip pat cen­trų spe­cia­lis­tai gy­do žmo­nės, tu­rin­čius pri­klau­so­my­bes azar­ti­niams lo­ši­mams, kom­piu­te­riams, kon­sul­tuo­ja val­gy­mo su­tri­ki­mų tu­rin­čius pa­cien­tus.

SAM tei­gi­mu, šiuo me­tu Lie­tu­vos pri­klau­so­my­bės cen­truo­se bend­rai su­kur­ta 400 par­ei­gy­bių: Vil­niu­je – 185,25, Kau­ne – 68, Klai­pė­do­je – 94,25, Šiau­liuo­se – 23, Pa­ne­vė­žy­je – 29,5.