Priimti pabėgėlius sutinka 12 savivaldybių
Pri­im­ti pa­bė­gė­lius kol kas su­tin­ka penk­ta­da­lis - 12 - Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja an­tra­die­nį in­for­ma­vo, kad Aly­taus mies­to, Birš­to­no mies­to, Ak­me­nės ra­jo­no, Jo­niš­kio ra­jo­no, Kau­no ra­jo­no, Kel­mės ra­jo­no, Klai­pė­dos ra­jo­no, Pa­kruo­jo ra­jo­no, Ra­sei­nių ra­jo­no, Šiau­lių mies­to ir ra­jo­no bei Skuo­do ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės su­tin­ka ap­gy­ven­din­ti po vie­ną ar dvi 3-5 as­me­nų pa­bė­gė­lių šei­mas.

Birš­to­no sa­vi­val­dy­bė sa­vo ruo­žtu nu­ro­dė ga­lin­ti pa­siū­ly­ti dar­bo vie­tų pa­bė­gė­liams.

Mi­nis­te­ri­jai at­sa­ky­mus apie ga­li­my­bes pri­im­ti pa­bė­gė­lius iki an­tra­die­nio iš vi­so pa­tei­kė 33 sa­vi­val­dy­bės iš 60.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trė Al­gi­man­ta Pa­be­dins­kie­nė BNS an­tra­die­nį mi­nis­te­ri­jo­je sa­kė, kad duo­me­nys nė­ra ga­lu­ti­niai.

„Be abe­jo­nės, tie skai­čiai pa­si­keis - da­bar in­for­ma­ci­ja jau sklin­da tei­sin­gai: mes no­ri­me su­ak­ty­vin­ti vi­suo­me­nę per sa­vi­val­dy­bes, kad tuos būs­tus nuo­mai teik­tų bū­tent tie pi­lie­čiai. Ma­nau, kad tu­rė­si­me iš vi­sų sa­vi­val­dy­bių“, - BNS sa­kė mi­nis­trė.

Ji at­krei­pė dė­me­sį, kad sa­vi­val­dy­bių nė­ra pra­šo­ma re­zer­vuo­ti pa­bė­gė­liams so­cia­li­nių būs­tų, ku­rie skir­ti Lie­tu­vos pi­lie­čiams.

A.Pa­be­dins­kie­nė, anks­čiau mi­nė­ju­si apie ga­li­my­bę steig­ti Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tro Ruk­lo­je fi­lia­lus, šį­kart tvir­ti­no, kad to­kiuo­se pa­da­li­niuo­se ga­lė­tų dirb­ti žmo­gus, ku­ris koor­di­nuo­tų pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ją, ta­čiau pa­sta­tai pa­tiems pa­bė­gė­liams pri­im­ti ne­bū­tų sta­to­mi.

„Vis dėl­to, ma­no­me, kad bent jau iki dvie­jų mė­ne­sių pir­mi­nis tas eta­pas bū­tų vyk­do­mas Ruk­lo­je“, - pa­brė­žė ji.

Ar­ti­miau­siu me­tu mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na api­bend­rin­ti sa­vi­val­dy­bių, ne­vy­riau­sy­bi­nio sek­to­riaus ir mi­nis­te­ri­jos duo­me­nys dėl pa­bė­gė­lių ap­gy­ven­di­ni­mo ga­li­my­bių. Taip pat A.Pa­be­dins­kie­nė sa­ko ki­tą sa­vai­tę su­si­tik­sian­ti su darb­da­viais ir lauk­sian­ti jų pa­siū­ly­mų spren­džiant pa­bė­gė­lių įdar­bi­ni­mo klau­si­mus. Ji ne­at­me­tė, kad di­džiau­sias pa­bė­gė­lių krū­vis tu­rė­tų tek­ti į mi­nis­te­ri­jos užk­lau­sas dėl pa­bė­gė­lių ofi­cia­liai dar ne­at­sa­kiu­siems Lie­tu­vos did­mies­čiams.

„Tu­ri­me su­pras­ti, kad po pir­mo­jo in­teg­ra­ci­nio eta­po jie tam­pa to­kie pi­lie­čiai, kaip ir mes, tu­ri ei­ti į dar­bo bir­žą ar ieš­ko­tis dar­bo, gy­ven­ti tą gy­ve­ni­mą. Tad ma­nau, kad di­džiuo­siuo­se mies­tuo­se bus di­des­nė pa­siū­la“, - BNS sa­kė mi­nis­trė.

An­tra­die­nį po su­si­ti­ki­mo su Vil­niaus „Ca­ri­tas“ bei Rau­do­no­jo Kry­žiaus at­sto­vais dėl pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos ji žur­na­lis­tams sa­kė be­si­ti­kin­ti iš or­ga­ni­za­ci­jų „tų pa­čių veiks­mų“, ku­riuos jos vyk­dė iki šiol.

„Tai yra ir dar­bas sa­vi­val­dy­bė­se su pa­bė­gė­lių šei­mo­mis, jų ku­ra­vi­mas, jų adap­ta­ci­jos pro­ce­sų įga­li­ni­mas vie­to­se“, - var­di­jo po­li­ti­kė.

Rau­do­no­jo Kry­žiaus drau­gi­jos, ku­ri pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­ja už­sii­ma jau de­šimt­me­tį, lai­ki­no­ji ge­ne­ra­li­nė se­kre­to­rė Gin­ta­rė Gu­ze­vi­čiū­tė žur­na­lis­tams sa­kė, kad ne­vy­riau­sy­bi­nės or­ga­ni­za­ci­jos ga­lė­tų pri­si­dė­ti jau Ruk­lo­je ver­ti­nant pa­bė­gė­lių pa­žei­džia­mu­mą, nu­sta­tant jų po­rei­kius, tu­ri­mas kva­li­fi­ka­ci­jas, taip pat ir tas, ku­rių jiems rei­kia įgy­ti no­rint vė­liau su­si­ras­ti dar­bą sa­vi­val­dy­bė­se. To­kių pa­siū­ly­mų iš darb­da­vių esą jau su­lau­kia­ma.

„Jau šian­dien gau­na­me daug laiš­kų iš po­ten­cia­lių darb­da­vių, po­ten­cia­lių būs­tų nuo­mo­to­jų, ku­rie jau šian­dien no­ri pa­dė­ti pa­bė­gė­liams (...). Šian­dien šių žmo­nių yra apie šim­tas, dau­giau­sia Vil­niaus mies­te, ta­čiau ti­ki­me, kad to­kių žmo­nių ga­li­me ras­ti ir Kau­ne, ir Klai­pė­do­je“, - sa­kė ji.

G.Gu­ze­vi­čiū­tės tei­gi­mu, kol kas su­lauk­ta pa­siū­ly­mų, jog pa­bė­gė­liai ga­lė­tų dirb­ti mai­ti­ni­mo įstai­go­se.

Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­tas“ Už­sie­nie­čių in­teg­ra­ci­jos prog­ra­mos va­do­vė Il­ma Skuo­die­nė tvir­ti­no, kad su sos­ti­nės sa­vi­val­dy­be šiuo me­tu kal­ba­ma­si dėl vie­nos koor­di­na­ci­nės struk­tū­ros kū­ri­mo, ku­rio­je „Ca­ri­tas“ bū­tų at­sa­kin­gas už pa­bė­gė­lių pri­sta­ty­mą vie­tos bend­ruo­me­nei, jos san­ty­kį su pa­bė­gė­liais, nes šiuo me­tu dėl ga­na skep­tiš­ko lie­tu­vių po­žiū­rio ky­la ir ki­tos prob­le­mos.

„Krei­pė­si ti­krai ne­ma­žai žmo­nių, ku­rie su­tik­tų pri­im­ti į sa­vo na­mus, su­teik­tų ga­li­my­bę ap­si­gy­ven­ti bu­tuo­se. Bet kal­bė­ti apie ap­gy­ven­di­ni­mą kol kas su­nku, nes žmo­gus dar ir pats ne­įsi­vaiz­duo­ja, ku­riam lai­kui ga­lė­tų - ar mė­ne­siui, ar dviems (...). Vie­na stip­riau­sių prob­le­mų Vil­niaus mies­te - ras­ti iš­si­nuo­mo­ti būs­tą: ar­ba kai­nos per di­de­lės, ar­ba žmo­gus ne­no­ri nuo­mo­ti pa­bė­gė­liui“, - sa­kė ji.

Lie­tu­va yra su­ti­ku­si per dve­jus me­tus pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius iš to­kių ša­lių kaip Si­ri­ja, Ira­kas ir Eri­trė­ja.

Pir­miau­sia pa­bė­gė­liai bū­tų ap­gy­ven­di­na­mi Pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre Ruk­lo­je, po to kraus­ty­tų­si į sa­vi­val­dy­bes.