Priimtas naujasis Visuomenės informavimo etikos kodeksas
Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo prie­mo­nių eti­kos aso­cia­ci­ja pir­ma­die­nį pri­ėmė Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo eti­kos ko­dek­są, ku­ris at­ri­bo­ja žur­na­lis­ti­ką nuo par­ti­nės pri­klau­so­my­bės, ra­gi­na skelb­ti tik pa­ti­kri­ną in­for­ma­ci­ją.

„La­bai aiš­kiai at­ri­bo­ta žur­na­lis­ti­ka nuo to­kių veik­lų, ku­rios su­si­ju­sios su po­li­ti­ka, vals­ty­bės tar­ny­ba, sa­vi­val­dos tar­ny­ba. La­bai aiš­ki ta­kos­ky­ra pa­dė­ta, kad tie žur­na­lis­tai, ku­rie už­sii­ma tuo, ar­ba dir­ba ano­je sri­ty­je, ne­ga­li bū­ti žur­na­lis­tais. Ne­bus jo­kių dis­ku­si­jų, kad žmo­nės, ku­rie tu­ri par­ti­nę pri­klau­so­my­bę, in­te­re­sus, ne­bus va­di­na­mi žur­na­lis­tais ar­ba bus už eti­kos ri­bų“, – BNS sa­kė Lie­tu­vos žur­na­lis­tų są­jun­gos pir­mi­nin­kas Dai­nius Ra­dze­vi­čius.

Jo tei­gi­mu, šis reiš­ki­nys ne tik ne­iš­ny­ko, bet prieš rin­ki­mus su­ak­ty­vė­ja – pa­si­tai­ko at­ve­jų, kad as­me­nys, bū­da­mi par­ti­jų na­riais, tuo pa­čiu už­sii­ma ir žur­na­lis­ti­ka.

Ko­dek­se taip pat nu­ma­ty­ta, žur­na­lis­tas reikš­da­ma­sis bet ko­kio­je vie­šo­je erd­vė­je, tiek so­cia­li­niuo­se tink­luo­se, tiek ki­tur, tu­ri lai­ky­tis Eti­kos ko­dek­so.

„Pri­sis­ta­ty­da­mas žur­na­lis­tu, jis tu­ri lai­ky­tis eti­kos stan­dar­tų“, – tei­gė D.Ra­dze­vi­čius.

Nau­jas Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo eti­kos ko­dek­sas, pa­kei­tęs de­šimt­me­tį ga­lio­ju­sią re­dak­ci­ją, nu­ma­to, kad žur­na­lis­tai tu­rės kri­tiš­kai ver­tin­ti so­cia­li­nių tink­lų in­for­ma­ci­ją, kai skel­bia ne­pa­ti­krin­tą ar ne­pat­vir­ti­ną in­for­ma­ci­ją.

„Ne­pai­sant to, iš kur gau­ta in­for­ma­ci­ja, iš ko­kių šal­ti­nių, ji tu­ri bū­ti tiks­li­na­ma. Tai tam­pa vie­šos erd­vės ob­jek­tu, o jau po to tiks­li­na­ma. Pro­fe­sio­na­lūs žur­na­lis­tai tu­ri iš­lai­ky­ti pro­ce­dū­ras. Tu­ri bū­ti nu­ro­dy­ti šal­ti­niai“, – sa­kė Žur­na­lis­tų są­jun­gos pir­mi­nin­kas.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo ko­dek­sas pri­im­tas 1996-ai­siais, pa­sta­rą­jį kar­tą jis keis­tas 2005-ai­siais.

Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas įpa­rei­go­ja vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jus ar sklei­dė­jus lai­ky­tis ko­dek­so. Jo ne­si­lai­kan­tiems ne­lei­džia­ma da­ly­vau­ti vals­ty­bi­niuo­se vie­šuo­siuo­se pir­ki­muo­se, gau­ti Spau­dos, ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos rė­mi­mo fon­do par­amą. Eti­kos pa­žei­di­mus nu­sta­to Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo eti­kos ko­mi­si­ja.