Prieš svarstymą Vyriausybėje Viktoras Pranckietis žada palaikyti urėdijų pertvarką
Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis sa­ko, kad Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja vie­nin­gai pa­lai­kys Vy­riau­sy­bės siū­ly­mą de­šim­tis miš­kų urė­di­jų su­telk­ti į vie­ną vals­ty­bi­nę įmo­nę.

„Jau šian­dien ga­lė­čiau sa­ky­ti, kad iš vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jos iš­ei­si­me su vie­nin­ga nuo­mo­ne ir ma­nau, kad ne­bus di­de­lių prob­le­mų dėl Vy­riau­sy­bės spren­di­mo pa­lai­ky­mo dėl miš­kų re­for­mos“, – Ži­nių ra­di­jui tre­čia­die­nį sa­kė V.Pra­nckie­tis.

Sei­mo va­do­vo tei­gi­mu, vie­nos įmo­nės su­kū­ri­mas „nuim­tų di­de­les įtam­pas ir in­terp­re­ta­ci­jas apie ne­skaid­rius pro­ce­sus miš­kų sis­te­mo­je“.

Da­bar vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus val­do Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja ir 42 pel­no sie­kian­čios miš­kų urė­di­jos. Jos tu­ri įmo­nių sta­tu­są. „Vals­tie­čių“ de­le­guo­tas ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas sau­sio mė­ne­sį pra­ne­šė apie pla­nus įsteig­ti vie­ną vals­ty­bės įmo­nę „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“. Pa­gal įsta­ty­mo pro­jek­tą, taip pat bū­tų stei­gia­mi 25 vals­ty­bės įmo­nės te­ri­to­ri­niai pa­da­li­niai.

Mi­nis­te­ri­ja tei­gia, kad urė­di­jų su­jun­gi­mas į vie­ną įmo­nę leis efek­ty­viau nau­do­ti vals­ty­bi­nių miš­kų tur­tą. Anot Vy­riau­sy­bės at­sto­vų, vie­no­je įmo­nė­je cen­tra­li­zuo­jant bend­rą­sias ad­mi­nis­tra­ci­nes funk­ci­jas ir su­ma­ži­nus te­ri­to­ri­nių pa­da­li­nių skai­čių, kas­met bū­tų su­tau­py­ta po 10 mln. eu­rų įmo­nės lė­šų ir iki 3 mln. eu­rų iš vals­ty­bės biu­dže­to.

Kri­ti­kai re­for­mą va­di­na sku­bo­ta. „Vals­tie­čių“ at­sto­vė Sei­mo Ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rė Vir­gi­ni­ja Ving­rie­nė prieš ke­lias die­nas par­eiš­kė, kad urė­di­jų su­jun­gi­mas į vie­ną įmo­nę ne­at­neš skaid­ru­mo, o ga­li tik pa­ska­tin­ti vals­ty­bi­nių miš­kų pri­va­ti­za­ci­ją. Jos tei­gi­mu, įgy­ven­di­nus re­for­mą stam­bioms įmo­nėms miš­kų įsi­gi­ji­mas taps ge­ro­kai pi­ges­nis, o smul­kios re­gio­ni­nės įmo­nės ga­li bū­ti su­žlug­dy­tos.

Urė­di­jų re­for­mą taip pat kri­ti­kuo­ja kai ku­rie so­cial­de­mo­kra­tai, tuo tar­pu opo­zi­ci­niai kon­ser­va­to­riai ža­da par­em­ti Vy­riau­sy­bę.

V.Pra­nckie­tis tre­čia­die­nio in­ter­viu sa­kė, kad V.Ving­rie­nės nuo­mo­nė yra „vie­ne­ti­nė“ ir sa­kė dar siek­siąs ją įti­kin­ti re­for­mos nau­da. Sei­mo va­do­vas taip pat pa­dė­ko­jo kon­ser­va­to­rių ly­de­riui Gab­rie­liui Lands­ber­giui už vie­šai dek­la­ruo­ja­mą par­amą.

Vy­riau­sy­bė ga­lu­ti­nai apsispręs

Vy­riau­sy­bė tre­čia­die­nį ke­ti­na ga­lu­ti­nai pri­tar­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos siū­lo­mai miš­kų urė­di­jų pert­var­kai, vie­to­je 42 urė­di­jų įstei­giant vie­ną vals­ty­bės įmo­nę „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“.

„Po­sė­dy­je svars­ty­si­me ir ti­kiuo­si, kad bus pri­tar­ta. Po pri­ta­ri­mo klau­si­mas ke­liaus į Sei­mą. Kol kas ne­no­rė­čiau spe­ku­liuo­ti, kiek lai­ko už­truks re­for­mos pri­ėmi­mas Sei­me“, – BNS sa­kė ap­lin­kos mi­nis­tras Kęs­tu­tis Na­vic­kas.

Per po­sė­dį tre­čia­die­nį ša­lia Vy­riau­sy­bės rū­mų ke­ti­na pro­tes­tuo­ti iki 15 ne­vy­riau­sy­bi­nių or­ga­ni­za­ci­jų at­sto­vų. Pro­tes­tą or­ga­ni­zuo­ja vi­suo­me­ni­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Lie­tu­vos ža­lių­jų ju­dė­ji­mas“, ku­ri pa­si­sa­ko prieš urė­di­jų re­for­mą ir tei­gia, kad ją ban­do­ma pri­im­ti sku­bo­tai.

„Sku­bė­ji­mo ti­krai nė­ra ir vi­si sau­gik­liai yra su­dė­ti. Ma­nau, kad pro­tes­tuo­jan­tys va­do­vau­ja­si dau­giau emo­ci­jo­mis“, – tei­gė K.Na­vic­kas.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pla­nuo­ja vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus pa­ves­ti val­dy­ti įmo­nei „Lie­tu­vos vals­ty­bi­niai miš­kai“, ku­ri bus įsteig­ta, su­jun­gus 42 urė­di­jas, Vals­ty­bi­nį miš­kot­var­kos ins­ti­tu­tą ir Ge­ne­ra­li­nę miš­kų urė­di­ją. Skai­čiuo­ja­ma, to­kiu bū­du kas­met bū­tų su­tau­py­ta 10 mln. eu­rų įmo­nių lė­šų ir iki 3 mln. eu­rų – vals­ty­bės biu­dže­to pi­ni­gų. Vy­riau­sy­bė pra­ėju­sią sa­vai­tę re­for­mai iš es­mės pri­ta­rė pa­si­ta­ri­me.

Da­bar vi­sus vals­ty­bi­nius miš­kus val­do Ge­ne­ra­li­nė miš­kų urė­di­ja ir 42 miš­kų urė­di­jos. 2018 me­tais Lie­tu­va sie­kia pri­si­jung­ti prie Eko­no­mi­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo ir plė­tros or­ga­ni­za­ci­jos (EB­PO), tam, pa­sak Vy­riau­sy­bės, bū­ti­na pert­var­ky­ti urė­di­jas.

Pra­ėju­si Vy­riau­sy­bė pla­na­vo su­stam­bin­ti urė­di­jas, ta­čiau tam pa­sip­rie­ši­no Sei­mas ir įsta­ty­me įra­šė, kad pri­va­lo bū­ti 42 urė­di­jos.