Prieš savivaldos rinkimus – visuomenininkų bumas
Štur­muo­ti vie­tos val­džios vir­šū­nes po tri­jų mė­ne­sių vyk­sian­čiuo­se sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se jau pa­si­ry­žę ke­tu­rios de­šim­tys vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų. En­tu­ziaz­mu reikš­tis po­li­ti­ko­je la­biau­siai trykš­ta aly­tiš­kiai, kol kas pa­sy­vūs yra vil­nie­čiai, ne­įre­gis­tra­vę nė vie­no to­kio da­ri­nio.

Ori­gi­na­liai, ba­na­liai ir keis­tai pa­si­va­di­nu­sių vi­suo­me­ni­nių ko­mi­te­tų (VK), pa­no­ru­sių da­ly­vau­ti sa­vi­val­dos rin­ki­muo­se, spar­čiai dau­gė­ja. Prog­no­zuo­ja­ma, kad per tris iki re­gis­tra­ci­jos pa­bai­gos - gruo­džio 6-osios - li­ku­sias die­nas jų skai­čius pa­sieks še­šių de­šim­čių ri­bą.

Pa­gal su­bur­tų VK kie­kį pir­mau­ja to­li gra­žu ne did­mies­čiai. Dau­giau­sia jų - ke­tu­ris - yra įstei­gę aly­tiš­kiai, po tris - Kau­no, Šiau­lių, Ši­lu­tės ir Ra­sei­nių ra­jo­nų vi­suo­me­ni­nin­kai, po du - Vi­sa­gi­no ir Drus­ki­nin­kų gy­ven­to­jai.

Bu­vęs ko­mi­sa­ras - į merus

Vie­nam iš Dzū­ki­jos sos­ti­nės vi­suo­me­ni­nin­kų įkur­tų ko­mi­te­tų „A­ly­taus pi­lie­čiai“ va­do­vau­ja bu­vęs po­li­ci­jos ge­ne­ra­li­nis ko­mi­sa­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius. Iki šiol po­li­ti­nė­je veik­lo­je jis nie­ka­da ne­da­ly­va­vo. Ta­čiau šį­kart V. Gri­ga­ra­vi­čius yra net tik VK ly­de­ris, bet ir pre­ten­den­tas į Aly­taus me­rus.

„Ma­ne įkal­bi­nė­jo, ra­gi­no pa­pras­ti žmo­nės, vi­suo­me­ni­nin­kai, vers­lo at­sto­vai, bu­vę Są­jū­džio kū­rė­jai. Ir ne­at­si­lai­kiau“, - apie nau­ją po­sū­kį LŽ pa­sa­ko­jo da­bar vers­lu už­sii­man­tis bu­vęs ko­mi­sa­ras. Anot jo, "Aly­taus pi­lie­čių" są­ra­še - įvai­rių pro­fe­si­jų aly­tiš­kiai, jiems kel­ta tik vie­na są­ly­ga - kad „ne­bū­tų su­si­ję su jo­kio­mis par­ti­jo­mis, o bū­tų lais­vi žmo­nės, lais­vai reiš­kian­tys sa­vo nuo­mo­nę, no­rin­tys pa­gel­bė­ti sa­vo mies­tui“.

Ki­tų ko­mi­te­tų kon­ku­ren­ci­jos V. Gri­ga­ra­vi­čius ne­si­bai­mi­na. „E­su už tai, kad bū­tų iš­rink­ti ge­riau­sie­ji. O tai, jog at­si­ra­do tiek ko­mi­te­tų, ro­do, kad žmo­nės nu­si­vy­lė po­li­ti­nė­mis par­ti­jo­mis“, - kal­bė­jo jis. Anot V. Gri­ga­ra­vi­čiaus, jo va­do­vau­ja­mas VK at­ei­na su nau­jo­mis min­ti­mis bei idė­jo­mis, ku­rios ga­li pa­keis­ti lig­šio­li­nį aly­tiš­kių gy­ve­ni­mą.

Kon­ku­ren­ci­jos ne­bi­jo

Ši­lu­tės ra­jo­ne taip pat virs ar­ši kon­ku­ren­ci­nė ko­mi­te­tų ko­va. Ta­čiau vie­no iš VK „Ši­lu­tės kraš­tas“ va­do­vas, bu­vęs ra­jo­no me­ras, vi­ce­me­ras, ta­ry­bos na­rys bei opo­zi­ci­jos ly­de­ris Ša­rū­nas Lau­ži­kas jos ne­su­reikš­mi­na. Jo tei­gi­mu, Ši­lu­tė vi­suo­met pa­si­žy­mė­jo po­li­ti­nių jė­gų gau­sa, pra­ėju­siuo­se rin­ki­muo­se į ta­ry­bą pa­te­ko aš­tuo­nių par­ti­jų at­sto­vai. „Ma­nau, kad ir šį­kart bus pa­na­šiai, pa­teks sep­ty­nios par­ti­jos ir du ju­dė­ji­mai“, - LŽ sa­kė bu­vęs kon­ser­va­to­rius.

Jis ne­at­me­tė ga­li­my­bės siek­ti me­ro pos­to. Pa­klaus­tas, ko­dėl rin­ki­mams ėmė kur­ti sa­va­ran­kiš­ką ju­dė­ji­mą, o nė­jo drau­ge su kon­ser­va­to­riais, Š. Lau­ži­kas ti­ki­no šio­je par­ti­jo­je, ypač ra­jo­no sky­riu­je, įžvel­gian­tis ne­ge­rų ten­den­ci­jų. Jis ma­no, kad "Ši­lu­tės kraš­tas" bus pa­trauk­lus ši­lu­tiš­kiams. „Mū­sų są­ra­šas ga­na švie­sus. Ja­me ne­ma­žai Są­jū­dį kū­ru­sių žmo­nių, in­te­li­gen­tų, ku­rie ne­bi­jo reikš­ti sa­vo nuo­mo­nės“, - aiš­ki­no Š. Lau­ži­kas.

Ki­tas Ši­lu­tės vi­suo­me­ni­nin­kų su­bur­tas VK pa­va­din­tas „Ši­lu­tės ga­ra­žų“ var­du. Ko­mi­te­to koor­di­na­to­rius Sta­nis­lo­vas Žy­man­čius aiš­ki­no, jog pa­va­di­ni­mo idė­ją da­vė tai, kad 1976 me­tais Ste­ve'as Job­sas ir Step­he­nas Woz­nia­kas pir­mą­jį „App­le“ kom­piu­te­rį su­kū­rė bū­tent vie­no iš jų tė­vo ga­ra­že. „Šiaip jau mū­sų veik­la Ši­lu­tė­je iš tie­sų yra su­si­ju­si su ga­ra­žais. Tu­rė­si­me šio­kią to­kią prog­ra­mė­lę, ką nors da­ry­si­me“, - bū­si­mų pla­nų ne­kon­kre­ti­za­vo jis.

Siū­ly­ti sa­vo kan­di­da­to į me­rus „Ši­lu­tės ga­ra­žai“ kol kas ne­ke­ti­na. „A­ti­dė­si­me ke­le­riems me­tams, nes tų me­rų Ši­lu­tė­je ir taip daug“, - sa­kė bu­vęs il­ga­me­tis sa­vi­val­dy­bės au­di­to­rius. Jis ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ar "Ši­lu­tės ga­ra­žai" prieš rin­ki­mus ne­vie­nys jė­gų su ku­ria nors po­li­ti­nių par­ti­jų. „Da­ry­si­me vis­ką, kad pa­pras­tam žmo­gui bū­tų kuo ge­riau“, - pa­ti­ki­no S. Žy­man­čius.

Pa­si­gen­da nau­jų veidų

VK, pa­si­va­di­nu­sio „Vi­sa­gi­no pro­tes­ti­nis elek­to­ra­tas už per­mai­nas“, ved­lys Alek­sand­ras Klo­ča­nas LŽ aiš­ki­no, kad svar­biau­sias šio ko­mi­te­to sie­kis - grą­žin­ti žmo­nėms ti­kė­ji­mą ir mo­bi­li­zuo­ti tuos rin­kė­jus, ku­rie ne­pa­si­ti­ki par­ti­jo­mis ir ne­ina bal­suo­ti. „Vi­si ne­pa­ten­kin­ti, ta­čiau ne­ina bal­suo­ti ir nie­ko ne­da­ro. Gal mums pa­vyks at­nau­jin­ti Vi­sa­gi­no ta­ry­bos su­dė­tį ir net pa­keis­ti me­rą. Be nau­jų vei­dų per­mai­nų ne­bus“, - LŽ sa­kė il­ga­me­tis Vi­sa­gi­no ta­ry­bos na­rys.

Anot jo, vi­suo­me­ni­nin­kai su­pran­ta, kad vyk­dy­ti per­mai­nas su­dė­tin­ga. "To­kia yra tei­si­nė ba­zė, daug ką le­mia rea­lios ap­lin­ky­bės, ypač to­kia­me spe­ci­fi­nia­me mies­te kaip Vi­sa­gi­nas“, - tei­gė A. Klo­ča­nas. Anot jo, nors čia vyk­do­ma ne­ma­žai eu­ro­pi­nių pro­jek­tų, mies­to biu­dže­tas esą ne­gau­na nė li­to. Prieš­in­gai, tuos ob­jek­tus sau­go­ti, pri­žiū­rė­ti ir re­mon­tuo­ti ten­ka iš vie­tos biu­dže­to. „Ma­no­me, kad in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo ir sta­ty­bų po­li­ti­ką rei­kia per­žiū­rė­ti“, - sa­kė VK ly­de­ris.

Ne­su­rin­kus pa­kan­ka­mai lė­šų rin­ki­mų kam­pa­ni­jai fi­nan­suo­ti, ne­at­me­ta­ma ga­li­my­bė su­da­ry­ti bend­rą są­ra­šą su vie­na par­ti­jų, at­sto­vau­jan­čių tau­ti­nių ma­žu­mų in­te­re­sams. A. Klo­ča­no tei­gi­mu, jų są­ra­še ne­ma­žai spe­cia­lis­tų, dir­bu­sių už­da­ry­to­je at­omi­nė­je elek­tri­nė­je, vers­lo at­sto­vų. „Tai jau­ni ener­gin­gi žmo­nės, ku­rie gal­vo­ja apie mies­to plė­tros pers­pek­ty­vas“, - sa­kė pa­šne­ko­vas.

Ga­li koreguoti

Vie­nas po­pu­lia­riau­sių VK pa­va­di­ni­mų žo­džių - „kraš­tas“ ( „Mū­sų kraš­tas“, „Ža­ga­rės kraš­tas“, „Kre­tin­gos kraš­tas“). Yra pa­va­di­ni­mų su su­bti­lia užuo­mi­na į per­mai­nas - „Ku­piš­kio kraš­tą keis­ki­me kar­tu“, „Kau­nas - ki­to­kia Lie­tu­va“, „Už žmo­nių val­džią“, „Šva­ri sa­vi­val­da“. Yra la­ko­niš­kų - „Ra­sai“, „Jums“, „Nau­ja­sis“, yra ape­liuo­jan­čių į jaus­mus – „Už mei­lę žmo­gui“. Ke­li VK pa­va­di­ni­mai su­sie­ti su kon­kre­čių po­li­ti­kų pa­var­dė­mis - Sei­mo na­rių Va­le­ri­jaus Si­mu­li­ko (Šiau­liuo­se) ir Po­vi­lo Urb­šio (Pa­ne­vė­žy­je).

Anot Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ko Ze­no­no Vai­gaus­ko, VRK tu­ri tei­sę ko­re­guo­ti į rin­ki­mus re­gis­truo­tis pa­no­ru­sių VK pa­va­di­ni­mus. „Nusp­ren­dė­me, kad ko­mi­te­tų pa­va­di­ni­muo­se ne­ga­li bū­ti po­li­ti­kų, ku­rių nė­ra pa­teik­ta­me są­ra­še, pa­var­džių. VK ne­tu­rė­tų bū­ti va­di­na­mi mi­ru­sių po­li­ti­kų pa­var­dė­mis. Taip pat ne­to­le­ruo­tu­me ne­apy­kan­tą, prieš­iš­ku­mą ska­ti­nan­čių ir ra­sis­ti­nių užuo­mi­nų tu­rin­čių pa­va­di­ni­mų“, - LŽ sa­kė Z. Vai­gaus­kas.

Jis pri­mi­nė Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo spren­di­mą, įpa­rei­go­jan­tį at­si­sa­ky­ti rin­kė­jus klai­di­nan­čių pa­va­di­ni­mų.