Prieš rinkimus – šūvis sau į koją
At­me­tu­sios pre­zi­den­tės ve­to nau­ja­jam Dar­bo ko­dek­sui (DK), val­dan­čio­sios par­ti­jos su prem­je­ru Al­gir­du But­ke­vi­čiu­mi prieš­aky­je, re­gis, blo­gi­na sa­vo po­zi­ci­jas. Toks so­cial­de­mo­kra­tų, „dar­bie­čių“ ir „tvar­kie­čių“ el­ge­sys ga­li bū­ti su­nkiai su­pran­ta­mas jų elek­to­ra­tui, ku­rio dau­gu­ma – sam­do­mie­ji dar­buo­to­jai. Val­dan­čių­jų vir­šū­nė­lės ban­do švel­nin­ti si­tua­ci­ją sku­biai pa­ža­dė­da­mos DK pa­tai­sas.

Dia­lo­gas ir su­si­ta­ri­mo kul­tū­ra pra­lai­mė­jo, vir­šų pa­ėmė po­li­ti­nės am­bi­ci­jos. Taip mū­šį par­la­men­te dėl DK va­kar ver­ti­no dau­gu­ma apž­val­gi­nin­kų. Iki pat ga­lu­ti­nio bal­sa­vi­mo ne­bu­vo aiš­ku, ar už­teks bal­sų at­mes­ti ša­lies va­do­vės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­to. Ta­čiau val­dan­tie­ji su­si­vie­ni­jo, įveik­ti pre­zi­den­tės ve­to taip pat pa­dė­jo Li­be­ra­lų są­jū­dis ir ke­li kon­ser­va­to­rių frak­ci­jos bei Miš­rios Sei­mo na­rių gru­pės na­riai.

Kai­rių­jų pralaimėjimas

Va­di­na­si, jau nuo ki­tų me­tų įsi­ga­lios bir­že­lį par­la­men­to pri­im­tas li­be­ra­lus DK va­rian­tas. Ka­dan­gi iki Sei­mo rin­ki­mų li­ko ma­žiau nei mė­nuo, toks par­la­men­to dau­gu­mos spren­di­mas at­ro­do ne­vie­na­reikš­mis. Pa­tys Sei­mo kai­rie­ji yra pri­pa­ži­nę, kad toks DK blo­gin­tų sam­do­mų­jų dar­buo­to­jų pa­dė­tį.

Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­to (VDU) pro­fe­so­rius po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius ma­no, kad sa­vo spren­di­mo pa­sek­mes val­dan­tie­ji pa­jus jau ne­tru­kus, per rin­ki­mus, mat par­la­men­to el­ge­sys ne­pri­mi­nė komp­ro­mi­so ieš­ko­ji­mo. „Jei­gu žvelg­si­me po­li­tiš­kai, pra­lai­mi kai­ry­sis po­li­ti­kos spar­nas, pir­miau­sia pa­tys so­cial­de­mo­kra­tai. Li­be­ra­lios po­li­ti­nės jė­gos tu­rė­tų švęs­ti per­ga­lę. Vi­suo­me­nė šiuo klau­si­mu tu­ri ki­to­kį po­žiū­rį. Ko ge­ro, ne­utra­lus ty­ri­mas par­ody­tų pers­va­rą pre­zi­den­tės ve­to nau­dai, o ne da­bar­ti­niam Sei­mo spren­di­mui. Pri­me­nu, kad pir­ma­sis bal­sa­vi­mas dėl DK pri­ėmi­mo bir­že­lį sto­ko­jo tei­sė­tu­mo – tuo­met už DK bal­sa­vo 65 Sei­mo na­riai, tai­gi net pu­sė Sei­mo ne­bu­vo už Vy­riau­sy­bės pa­siū­ly­tą DK va­rian­tą“, – sa­kė po­li­to­lo­gas.

Ki­ta ver­tus, val­dan­tie­ji po bal­sa­vi­mo švel­ni­no si­tua­ci­ją ža­dė­da­mi grei­tas DK pa­tai­sas. A. But­ke­vi­čius pri­pa­ži­no, kad DK ne­iš­veng­ta klai­dų, ir pa­ža­dė­jo jas iš­tai­sy­ti. Anot prem­je­ro, bus tai­so­mos nuo­sta­tos, su­si­ju­sios su iš­ei­ti­nė­mis iš­mo­ko­mis ir ne­nus­ta­ty­tos apim­ties dar­bo su­tar­ti­mis, be to, no­ri­ma įtei­sin­ti, kad de­ran­tis dėl dar­bo są­ly­gų jos bū­tų aiš­ki­na­mos dar­buo­to­jo nau­dai. So­cial­de­mo­kra­tų ly­de­ris svars­tė, kad pa­tai­sos ga­lė­tų bū­ti pri­im­tos iki an­tro­jo rin­ki­mų tu­ro, t. y. spa­lio 23 die­nos.

Prem­je­ras pra­bi­lo iškilmingai

„Šį Sei­mo spren­di­mą ver­tins rin­kė­jai“, – to­kią pre­zi­den­tės D. Gry­baus­kai­tės po­zi­ci­ją BNS per­da­vė jos spau­dos tar­ny­ba. Ta­čiau at­ro­do, kad aš­trė­jan­čio konf­lik­to su val­dan­čią­ja dau­gu­ma ša­lies va­do­vė ne­bees­ka­luos. Juo­lab kad prieš ku­rį lai­ką ji par­eiš­kė ne­da­ly­vau­sian­ti rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je.

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius yra ta­pęs li­be­ra­lio­jo DK vei­du. Jis pu­san­trų me­tų kar­to­jo, kad li­be­ra­les­ni dar­bo san­ty­kiai ne­iš­ven­gia­mi, kal­bė­jo ir te­be­kal­ba apie tai, kad dar­bo san­ty­kių re­for­ma pa­ge­rins Lie­tu­vos kon­ku­ren­cin­gu­mo rei­tin­gus. „Sei­mas pri­ėmė spren­di­mą, su­ku­rian­tį prie­lai­das stip­rin­ti ša­lies kon­ku­ren­cin­gu­mą var­žan­tis dėl in­ves­ti­ci­jų, di­di­nan­tį ša­lies at­spa­ru­mą ga­li­miems eko­no­mi­niams su­krė­ti­mams. Dar­bo san­ty­kių re­for­ma yra in­ves­ti­ci­ja į na­šes­nį ir ge­riau at­ly­gi­na­mą dar­bą, į nau­jas dar­bo vie­tas, tarp­tau­ti­nį pri­pa­ži­ni­mą, nes re­for­ma leis įgy­ven­din­ti ir tarp­tau­ti­nių ins­ti­tu­ci­jų rei­ka­la­vi­mus“, – va­kar iš­kil­min­gai par­eiš­kė prem­je­ras.

Pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai Sei­mo spren­di­mą su­sie­jo su ša­lies va­do­vės ir A. But­ke­vi­čiaus konf­lik­tu. „Jei pre­zi­den­tės ve­to bū­tų bu­vęs pri­im­tas, tas ko­dek­sas net su pre­zi­den­tės ve­to bū­tų bu­vęs tai­sy­ti­nas, bet ne­bū­tų rei­kė­ję tiek daug tai­sy­ti, bū­tų daug pa­pras­tes­nė pro­ce­dū­ra. Ir tas ko­dek­sas bū­tų ne tik li­be­ra­lus, bet ir so­cia­liai at­sa­kin­gas. (...) Gal čia dau­giau as­me­ni­nis pre­zi­den­tės ir prem­je­ro konf­lik­tas“, – ko­men­ta­vo Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas.

Py­ro per­ga­lė?

So­cio­lo­gi­nės apk­lau­sos ro­do, kad nė vie­nos po­li­ti­nės par­ti­jos elek­to­ra­tas ne­pa­lai­ko Sei­me svars­ty­to ir pa­tvir­tin­to li­be­ra­laus DK va­rian­to. An­tai apk­lau­sų bend­ro­vės „Vil­mo­rus“ lie­pą at­lik­ta gy­ven­to­jų apk­lau­sa liu­di­ja, kad pa­lan­kiai ar­ba grei­čiau pa­lan­kiai Sei­me pri­im­tą DK ver­ti­na 4 proc. apk­laus­tų­jų, 65 proc. DK ver­ti­na ne­pa­lan­kiai. Dar 31 proc. į klau­si­mą, kaip ver­ti­na Sei­mo pa­tvir­tin­tą DK, nuo­mo­nės ne­tu­rė­jo. Iš apk­lau­sos aki­vaiz­du, kad nau­ja­sis DK ne­tu­ri pa­lai­ky­mo tarp so­cial­de­mo­kra­tų rin­kė­jų.

To­dėl val­dan­čių­jų el­ge­sys po pre­zi­den­tės ve­to lie­pą ne kar­tą kei­tė­si. Štai Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis lie­pą bu­vo pa­skel­bęs, kad ša­lies va­do­vei ve­ta­vus nau­ją­jį dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­tį DK pro­tin­giau­sia bū­tų jį lai­ky­ti ne­priim­tu ir spren­di­mus pa­lik­ti nau­jam Sei­mui. Ta­čiau va­kar vy­ku­sio bal­sa­vi­mo me­tu 18 „dar­bie­čių“ bal­sa­vo už pre­zi­den­tės ve­to at­me­ti­mą. Taip pat pa­siel­gė ir trys kon­ser­va­to­riai: Dai­nius Krei­vys, Ar­vy­das Vi­džiū­nas ir Ser­ge­jus Jo­vai­ša.

„Lie­tu­vos ži­nios“ jau ra­šė, kad ba­ta­li­jos dėl DK vi­rė ir pa­čio­je So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je. Tai pa­aiš­kė­jo bir­že­lio 21 die­ną bal­suo­jant Sei­me dėl DK pri­ėmi­mo. Tą­syk DK par­ėmė 25 iš 40 Sei­mo Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos na­rių. Da­lis par­ti­jos va­do­vy­bės na­rių sa­vo po­zi­ci­ją tą­syk de­mons­tra­vo ne­da­ly­vau­da­mi svar­bia­me bal­sa­vi­me. Bal­sa­vi­mą ig­no­ra­vo ir taip sa­vo po­zi­ci­ją par­eiš­kė ne ei­li­niai frak­ci­jos na­riai, bet da­lis par­ti­jos va­do­vy­bės, ke­li mi­nis­trų ka­bi­ne­to na­riai. Pa­vyz­džiui, bal­sa­vi­me ne­da­ly­va­vo tei­sin­gu­mo mi­nis­tras Juo­zas Ber­na­to­nis, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Ju­ras Po­že­la, Sei­mo Tei­sės ir tei­sėt­var­kos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ju­lius Sa­ba­taus­kas, su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras Ri­man­tas Sin­ke­vi­čius, Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Bal­sa­vi­mas dėl Dar­bo kodekso

Frak­ci­ja Prieš Su­si­lai­kė
Dar­bo par­ti­jos 18 4 2
„Tvar­kos ir teisingumo“ 8 1
Li­be­ra­lų są­jū­džio 12
Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos – Krikš­čio­niš­kų šei­mų sąjungos 6 1
Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų partijos 29 4 4
Mirš­rios Sei­mo na­rių gru­pės 4 7
Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų 3 17 3

Šal­ti­nis: lrs.lt