Prieš rinkimus premjeras kaups jėgas ne tik lietuviškame pajūryje
Prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius nuo šian­dien dvi sa­vai­tes gy­vens at­os­to­gų rit­mu. Vy­riau­sy­bės va­do­vas pir­mą sa­vai­tę pra­leis Lie­tu­vos pa­jū­ry­je, an­trą – už ša­lies ri­bų.

Du kar­tus per me­tus tra­di­ciš­kai at­os­to­gau­jan­tis A. But­ke­vi­čius su su­tuok­ti­ne Ja­ni­na šią sa­vai­tę il­sė­sis Pa­lan­go­je. J. But­ke­vi­čie­nė „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt pa­sa­ko­jo, kad kar­tu at­os­to­gaus ir du­kros Ind­rės šei­ma. „A­tos­to­gų me­tu sten­gia­mės pa­il­sė­ti – mau­do­mės, de­gi­na­mės, skai­to­me kny­gas, daug vaikš­čio­ja­me ir daž­niau­siai šiek tiek pa­ke­liau­ja­me. Nuo Lie­tu­vos rea­li­jų ne­ati­trūks­ta­me nie­ka­da“, – sa­kė J. But­ke­vi­čie­nė. Prem­je­ras tu­ri dvi anū­kes – ket­ve­rių me­tų Ka­mi­lę ir ne­tru­kus me­tų su­lauk­sian­čią Emi­lę.

Dė­me­sys ne­var­gi­na

Prem­je­ras A. But­ke­vi­čius „Pa­lan­gos til­tui“ pra­ėju­sią sa­vai­tę pa­sa­ko­jo, kad bent sa­vai­tė at­os­to­gų Pa­lan­go­je jau daug me­tų yra šei­mos tra­di­ci­ja. „My­li­me Pa­lan­gą, at­va­žiuo­da­vo­me čia su ma­žais sa­vo vai­kais, da­bar jau at­va­žiuo­ja­me su anū­kais. Mums vi­siems čia sma­gu, vi­si ga­li­me ras­ti no­ri­mos veik­los. Ge­ra ati­trū­kus nuo dar­bų ir sos­ti­nės šur­mu­lio pa­si­vaikš­čio­ti ra­miais pu­šy­no ta­kais, pa­si­va­ži­nė­ti dvi­ra­čiais. Pa­si­vaikš­čio­ja­me ir šur­mu­liuo­jan­čia J. Ba­sa­na­vi­čiaus gat­ve, Pa­lan­gos til­tu. Tu­ri­me sa­vo mėgs­ta­mas ka­vi­nu­kes, kur pa­sė­di­me su šei­ma, su­si­tin­ka­me su drau­gais. Sma­gu kas­met su­grįž­ti į tas pa­čias vie­tas, ma­ty­ti, kaip mies­tas kei­čia­si, gra­žė­ja. Ne­įsi­vaiz­duo­ja­me va­sa­ros be Pa­lan­gos“, – pri­si­pa­ži­no A. But­ke­vi­čius.

Kar­tu prem­je­ras pri­pa­ži­no, kad poil­sis Tur­ki­jo­je yra kur kas pi­ges­nis ne­gu Lie­tu­vo­je. Ta­čiau, anot po­li­ti­ko, tą le­mia ob­jek­ty­vios prie­žas­tys – pas mus la­bai trum­pas at­os­to­gų se­zo­nas, ne­prog­no­zuo­ja­mos oro są­ly­gos, bran­ges­nė dar­bo jė­ga ir ki­ti veiks­niai. A. But­ke­vi­čius ti­ki­no, kad žmo­nių dė­me­sys ku­ror­te jo ne­var­gi­na, o bend­ra­vi­mas ne­er­zi­na. „Po­li­ti­kas tu­ri tie­sio­giai bend­rau­ti, kal­bė­ti su žmo­nė­mis. Be to, mū­sų žmo­nės ti­krai ne­įky­rūs ir man­da­gūs. At­os­to­gau­da­mas Pa­lan­go­je daž­nai pa­si­kal­bu su vi­sais ne­pa­žįs­ta­mais žmo­nė­mis, už­kal­bi­nan­čiais gat­vė­je, pa­jū­ry­je, ka­vi­nė­je“, – pa­sa­ko­jo Vy­riau­sy­bės va­do­vas.

Su­ga­din­tos atostogos

Kur kon­kre­čiai A. ir J. But­ke­vi­čiai pra­leis an­trą at­os­to­gų sa­vai­tę, ne­skel­bia­ma, tik už­si­me­na­ma, kad tai bus Eu­ro­pa. Prieš pus­me­tį prem­je­ras su žmo­na iš lie­tu­viš­kos žie­mos po­rai sa­vai­čių bu­vo pa­bė­gę į va­sa­riš­ką ro­jaus kam­pe­lį – Do­mi­ni­ką. Ta­čiau Vy­riau­sy­bės va­do­vo at­os­to­gas ap­kar­ti­no ži­nios iš Lie­tu­vos. Ki­lus skan­da­lui dėl ky­šio, at­sis­ta­ty­di­ni­mo par­eiš­ki­mą nu­spren­dė ra­šy­ti tuo­me­ti­nė svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­trė Ri­man­tė Ša­la­še­vi­čiū­tė, o ap­lin­kos mi­nis­trą Kes­tu­tį Tre­čio­ką pa­tvir­ti­no apk­lau­sian­ti Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­ba. Opo­zi­ci­ja tuo­met rei­ka­la­vo, kad A. But­ke­vi­čius nu­trauk­tų sa­vo at­os­to­gas ir grįž­tų į dar­bą. Ta­čiau prem­je­ras į to­kius ra­gi­ni­mus ne­rea­ga­vo. „To­kių at­os­to­gų ne­lin­kė­čiau nie­kam“, – grį­žęs į na­mus ir pa­te­kęs į pa­tį skan­da­lo sū­ku­rį žur­na­lis­tams tuo­met pri­si­pa­ži­no Vy­riau­sy­bės va­do­vas. Lyg bū­tų ne­ga­na, grį­žu­sį iš Ka­ri­bų A. But­ke­vi­čių pa­kir­to ir li­ga, dėl ku­rios te­ko at­si­sa­ky­ti pla­nuo­to vi­zi­to į In­di­ją.

Per­nai lie­pos pa­bai­go­je prem­je­ras trum­pam bu­vo nu­trau­kęs at­os­to­gas ir grį­žęs į dar­bą, nes iš­ki­lo klau­si­mas dėl par­amos žlun­gan­čios vals­ty­bės val­do­mos bend­ro­vės „Lie­tu­vos jū­rų lai­vi­nin­kys­tė“ lai­vų įgu­loms grįž­ti na­mo.

Kal­nų trau­ka

Per sa­vo prem­je­ra­vi­mo lai­ko­tar­pį A. But­ke­vi­čius su su­tuok­ti­ne Ja­ni­na taip pat yra il­sė­ję­si Is­pa­ni­jos Gran Ka­na­ri­jos sa­lo­je, Grai­ki­jos Ko­so sa­lo­je, Jung­ti­niuo­se Emy­ra­tuo­se – Du­ba­ju­je, Por­tu­ga­li­jai pri­klau­san­čio­je Ma­dei­ros sa­lo­je.

J. But­ke­vi­čie­nė „Lie­tu­vos ži­nioms“ yra pa­sa­ko­ju­si, kad per at­os­to­gas po­ra vi­suo­met sten­gia­si iš­trūk­ti kuo to­liau. „Ma­no vy­ras la­bai mėgs­ta kal­nus, sli­di­nė­ji­mą. Ta­čiau aš sli­dė­mis ne­si­ža­viu, to­dėl ra­do­me komp­ro­mi­są – kal­nų ke­liais ke­liau­ja­me su kup­ri­nė­mis ant pe­čių. Bu­vo­me Aus­tri­jo­je, Švei­ca­ri­jo­je“, – sa­kė prem­je­ro žmo­na. Per­nai va­sa­rą, po ke­le­rių me­tų per­trau­kos, da­lį at­os­to­gų A. But­ke­vi­čius taip pat sky­rė sa­vo po­mė­giui kop­ti į kal­nus.

Vy­riau­sy­bės va­do­vą per at­os­to­gas pa­va­duos fi­nan­sų mi­nis­trė Ra­sa Bud­ber­gy­tė ir ūkio mi­nis­tras Eval­das Gus­tas.