Prieš rinkimus – populistinių projektų lietus
Ka­den­ci­jos pa­bai­gos link ar­tė­jan­tis Sei­mas ne­to­li pa­žen­gė nuo tų lai­kų, kai prieš dar vie­nus rin­ki­mus par­la­men­to po­sė­džių se­kre­to­ria­te bū­da­vo re­gis­truo­ja­mi įsta­ty­mų pro­jek­tai, nu­ma­tan­tys prie­vo­lę po­li­ti­kams pa­si­ti­krin­ti psi­chi­kos svei­ka­tą. Nors šiuo me­tu par­la­men­ta­rai daž­niau ak­cen­tuo­ja rū­pi­ni­mą­si vi­suo­me­nės ge­ro­ve, rei­ka­lo es­mės tai ne­kei­čia – ar­tė­jant rin­ki­mams vėl sku­ba­ma teik­ti po­pu­lis­ti­nius pa­siū­ly­mus.

Ne­se­niai pa­va­sa­rio se­si­ją – prieš­pas­ku­ti­nę prieš ru­de­nį vyk­sian­čius rin­ki­mus – pra­dė­jęs Sei­mas dūz­gia lyg bi­čių avi­lys. Nuo ko­vo 10-osios par­la­men­ta­rai ir vie­ni, ir ko­lek­ty­viai – tai yra su ko­mi­te­tais ar frak­ci­jo­mis – įre­gis­tra­vo be­veik 200 įvai­rių įsta­ty­mų pro­jek­tų bei nu­ta­ri­mų. Po­li­to­lo­go An­ta­no Ku­la­kaus­ko tei­gi­mu, ne­ma­ža da­lis tų pa­siū­ly­mų – po­pu­lis­ti­niai, skir­ti rin­kė­jams pa­trauk­ti.

„Tai, kad po­li­ti­kai prieš rin­ki­mus ima teik­ti po­pu­lis­ti­nius įsta­ty­mų pro­jek­tus, vi­siš­kai na­tū­ra­lu – juk ar­tė­ja toks va­jus. Ket­ve­rius me­tus sė­di, ty­li ir stai­ga prieš pa­bai­gą su­mąs­to įvai­rių da­ly­kų, iš ku­rių ma­žiau­siai du treč­da­liai taip ir lie­ka ne­įgy­ven­din­ti. Bet svar­biau­sia – triukš­mas prieš rin­ki­mus, pa­si­ro­dy­mas“, – sa­kė jis LŽ.

Su­si­rū­pi­no mais­to kainomis

Dau­giau­sia dė­me­sio pra­si­dė­ju­sio­je pa­va­sa­rio se­si­jo­je ski­ria­ma mais­to pro­duk­tams tai­ko­mam pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čiui (PVM) re­gu­liuo­ti. At­ro­dy­tų, po­li­ti­kai tik da­bar „pra­re­gė­jo“, kad ne­ma­ža da­lis vi­suo­me­nės jau se­niai ke­liau­ja ap­si­pirk­ti į gre­ti­mą Len­ki­ją, ir ne tik sa­vait­ga­liais, bet ir vals­ty­bi­nių šven­čių die­no­mis. Rem­da­mie­si šiuo fak­tu Sei­mo na­riai įre­gis­tra­vo net tris įsta­ty­mų pro­jek­tus, ku­rių es­mė be­veik to­kia pa­ti – ma­žin­ti kai ku­riems pro­duk­tams tai­ko­mą PVM ir taip esą pa­leng­vin­ti žmo­nių gy­ve­ni­mą bei su­stab­dy­ti „ap­si­pir­ki­mo“ ke­lio­nes į Len­ki­ją.

Kol kas po­li­ti­kai kaip pa­grin­di­nį pa­si­rin­ko so­cial­de­mo­kra­to Bro­niaus Bra­daus­ko pa­siū­ly­mą nu­sta­ty­ti leng­va­ti­nį 5 proc. PVM ta­ri­fą tik švie­žiai at­šal­dy­tai mė­sai ir tven­ki­niuo­se iš­au­gin­toms švie­žioms žu­vims – jų ma­ny­mu, bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams.

„Mais­to pro­duk­tų kai­nos Lie­tu­vo­je vi­du­ti­niš­kai 26 proc. di­des­nės nei gre­ti­mo­je ša­ly­je. Duo­nos ga­mi­niai bran­ges­ni net 32 proc., vai­siai ir dar­žo­vės – 37 proc., pie­nas, kiau­ši­niai – 36 pro­cen­tais. Vie­nas svar­biau­sių veiks­nių, ko­dėl taip ski­ria­si pro­duk­tų kai­nos, yra pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio leng­va­tos. Len­ki­jo­je 8 proc. leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas tai­ko­mas par­uoš­tiems mais­to pro­duk­tams (cu­krui, deš­roms ir pan.), 5 proc. leng­va­ti­nis PVM ta­ri­fas – pie­nui ir pie­no pro­duk­tams, ža­liai mė­sai, pa­ukš­tie­nai, žu­vims“, – pri­sta­ty­da­mas pro­jek­tą, ku­ris su­lau­kė pri­ta­ri­mo, aiš­ki­no B. Bra­daus­kas.

Sei­mas taip pat ke­ti­na gi­lin­tis į Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vės Ri­tos Ta­ma­šu­nie­nės pro­jek­tą, ku­ria­me nu­ma­to­ma tai­ky­ti leng­va­ti­nį 5 proc. PVM ta­ri­fą pa­grin­di­niam bū­ti­niau­sių mais­to pro­duk­tų krep­še­liui, su­da­ry­tam Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos nu­sta­ty­ta tvar­ka, bei į Dar­bo par­ti­jos na­rio Kęs­tu­čio Dauk­šio pa­siū­ly­mą iki 5 proc. ma­žin­ti PVM pa­grin­di­niams mais­to pro­duk­tams – duo­nai, ma­ka­ro­nams, kruo­poms, pie­no ga­mi­niams, svies­tui, švie­žiai mė­sai ir žu­vims, alie­jui, mil­tams, dar­žo­vėms, vai­siams ir cu­krui.

„Pri­pa­žin­ki­me, di­de­lės Lie­tu­vos gy­ven­to­jų da­lies at­ly­gi­ni­mai ma­ži, o mais­to pro­duk­tų kai­nos tie­siog ba­do akis. Su­ma­ži­nus bū­ti­niau­siems mais­to pro­duk­tams tai­ko­mą PVM mū­sų tau­tie­čiai ti­krai tu­rė­tų pa­jus­ti pa­leng­vė­ji­mą“, – kal­bė­jo K. Dauk­šys.

Už žmo­nes, prieš ban­kus

Dar di­des­nės apim­ties mo­kes­čių pa­kei­ti­mus nu­ma­to so­cial­de­mo­kra­to Ar­vy­do Moc­kaus įre­gis­truo­tas pa­siū­ly­mas nuo šių me­tų rug­sė­jo 1 die­nos, tai yra prieš pat Sei­mo rin­ki­mus, stan­dar­ti­nį PVM ta­ri­fą su­ma­žin­ti nuo 21 iki 18 pro­cen­tų. Pro­jek­to tiks­las, jo tei­kė­jo žo­džiais, – at­kur­ti anks­tes­nį var­to­ji­mą grą­ži­nant stan­dar­ti­nį 18 proc. PVM ta­ri­fą, ku­ris ga­lio­jo iki kri­zės. Tai esą at­pi­gin­tų ne tik mais­to pro­duk­tus, bet ir ki­tas bū­ti­niau­sias pre­kes, dėl to iš­aug­tų var­to­ji­mas, iš da­lies su­ma­žė­tų še­šė­li­nis vers­las.

Tuo me­tu Len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos at­sto­vas Sei­me Zbig­ne­vas Je­dins­kis už­si­mo­jo prieš ban­kų ir ki­tų fi­nan­si­nių įstai­gų pel­ną. „Lie­tu­vo­je vei­kian­tys ban­kai ir už­sie­nio ban­kų fi­lia­lai per­nai ga­vo 215,3 mln. eu­rų gry­no­jo pel­no, o prie vals­ty­bės iš­lai­ky­mo mo­kes­čiais pri­si­de­da men­kai. Lie­tu­vo­je dir­ban­čios fi­nan­sų įstai­gos ir ban­kai nuo­lat di­di­na at­lie­ka­mų ope­ra­ci­jų įkai­nius sa­vo klien­tams, ke­lia pa­sko­lų pa­lū­ka­nas ir kai­nas, ri­bo­ja bei ap­mo­kes­ti­na Lie­tu­vos žmo­nių pri­ėji­mą prie sa­vo pi­ni­gų. Ban­kai, siek­da­mi di­din­ti sa­vo pel­ną Lie­tu­vos žmo­nių sąs­kai­ta, el­gia­si per­ne­lyg ne­at­sa­kin­gai ir ne­at­siž­vel­gia į so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą bei vi­suo­me­nės in­te­re­są. Bū­ti­na už­ti­krin­ti, kad jie tap­tų rim­tais mo­kes­čių mo­kė­to­jais Lie­tu­vo­je“, – nu­ro­dė po­li­ti­kas.

Z. Je­dins­kis siū­lė keis­ti Mo­kes­čio ad­mi­nis­tra­vi­mo įsta­ty­mą ir nu­sta­ty­ti, kad ban­kai bei ki­tos fi­nan­si­nės įstai­gos sva­riau pri­si­dė­tų prie ša­lies biu­dže­to, – tai yra ap­mo­kes­tin­ti ban­kų ak­ty­vus, ku­rių su­ma yra di­des­nė kaip 100 mln. eu­rų, ir drau­di­mo įmo­nių ak­ty­vus, vir­ši­jan­čius 50 mln. eu­rų.

Dė­me­sys alkoholiui

Opo­zi­ci­nė Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) par­ti­ja ban­do at­kreip­ti į sa­ve dė­me­sį teik­da­ma vi­są pa­ke­tą pa­siū­ly­mų, kaip per ar­ti­miau­sius ke­le­rius me­tus al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą ri­bo­jan­čio­mis prie­mo­nė­mis su­ma­žin­ti gir­ta­vi­mą ir pa­ge­rin­ti vi­suo­me­nės svei­ka­tą. Opo­zi­ci­jos ly­de­rio And­riaus Ku­bi­liaus už­re­gis­truo­to­se įsta­ty­mų pa­tai­so­se nu­ma­to­ma kel­ti svai­gių­jų gė­ri­mų kai­nas, ri­bo­ti jų pa­siū­lą ir prie­ina­mu­mą, par­da­vi­mo vie­tas bei lai­ką. Taip pat ra­gi­na­ma di­din­ti var­to­to­jų mi­ni­ma­laus am­žiaus cen­zą, užd­raus­ti al­ko­ho­lio rek­la­mą.

TS-LKD at­sto­vai šiuos pa­siū­ly­mus at­vi­rai pri­sta­to kaip sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mos da­lį. „Val­dan­tie­ji, nors vie­šai ža­dė­jo im­tis kon­kre­čių prie­mo­nių al­ko­ho­liz­mui stab­dy­ti, nie­ko nau­jo šio­je Sei­mo se­si­jo­je ne­pa­tei­kė. TS-LKD dar sau­sį pa­tvir­ti­no komp­lek­si­nį sis­te­mi­nį prog­ra­mi­nių prie­mo­nių pa­ke­tą ir pa­skel­bė Me­mo­ran­du­mą dėl ko­vos su al­ko­ho­liz­mu, o da­bar Sei­mui iš šio Me­mo­ran­du­mo siū­lo ryž­tin­gų prie­mo­nių, ku­rios pir­miau­sia yra skir­tos al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mui ma­žin­ti ir tu­rė­tų duo­ti reikš­min­gą efek­tą. Tuo me­tu so­cial­de­mo­kra­tų Vy­riau­sy­bė vi­suo­me­nę iki šiol mai­ti­na tik skam­biais šū­kiais“, – taip šie pro­jek­tai pri­sta­to­mi TS-LKD in­ter­ne­to sve­tai­nė­je.

Šei­moms ir mokytojams

Rin­ki­mams be­si­ren­gian­čios Dar­bo par­ti­jos at­sto­vai teik­da­mi įsta­ty­mų pro­jek­tus at­sig­rę­žė į pa­pras­tus žmo­nes. Šios par­ti­jos frak­ci­jos na­rys Vy­tau­tas Gap­šys ko­vą įre­gis­tra­vo Li­gos ir mo­ti­nys­tės so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­są, kad dir­ban­tys ir ser­gan­čius anū­kus slau­gan­tys se­ne­liai, ly­giai kaip ir tė­vai, ga­lė­tų gau­ti nu­ma­ty­tą pa­šal­pą. Pa­sak po­li­ti­ko, tai su­teik­tų dau­giau ga­li­my­bių ir pa­to­ges­nes są­ly­gas dir­ban­tiems žmo­nėms.

„Dau­ge­liui tė­vų ne­re­tai ten­ka rink­tis šei­mą ar­ba dar­bą. Ma­no ma­ny­mu, tai ne­są­ži­nin­ga. Su­pras­da­mas, kad šei­ma yra pla­tes­nė są­vo­ka, api­man­ti ir se­ne­lius, esu įsi­ti­ki­nęs, jog su­sir­gus vai­kui į pa­gal­bą bū­tų ga­li­ma pa­si­telk­ti bū­tent juos. Juo­lab kad anū­kams se­ne­liai daž­niau­siai yra daug ar­ti­mes­ni ir mie­les­ni ne­gu juos pri­žiū­rin­čios auk­lės“, – tvir­ti­no prieš pus­me­tį an­tro­jo vai­ko su­si­lau­kęs V. Gap­šys.

Jo par­ti­jos ko­le­ga K. Dauk­šys už­sib­rė­žė ge­rin­ti mo­ky­to­jų gy­ve­ni­mą, to­dėl vėl ra­gi­no par­la­men­ta­rus svars­ty­ti dar 2015-ai­siais pa­teik­tas Švie­ti­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas. Jo­se nu­ro­do­ma, kad pe­da­go­gai, dir­bę mo­ki­nių ug­dy­mo dar­bą ne ma­žiau kaip 30 me­tų ir no­rin­tys iš­ei­ti iš dar­bo dar ne­su­lau­kę pen­si­nio am­žius, ga­lė­tų gau­ti 6 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų dy­džio kom­pen­sa­ci­ją, tai yra 228 eu­rus. Po­li­ti­kas, ku­rio su­tuok­ti­nė taip pat yra pe­da­go­gė, aiš­ki­no, jog pri­ėmus jo siū­lo­mą pa­tai­są „mo­ky­to­jai tu­rė­tų tei­sę, o ne par­ei­gą“ anks­čiau pa­lik­ti sa­vo dar­bą.

Rin­kė­jų viliotinis

Pa­sak po­li­to­lo­go A. Ku­la­kaus­ko, Sei­mo na­riai klys­ta ma­ny­da­mi, kad jų tei­kia­mi po­pu­lis­ti­niai pa­siū­ly­mai pa­veiks rin­kė­jų ap­sisp­ren­di­mą, už ką bal­suo­ti. „Ži­no­ma, iš­sa­mių šio klau­si­mo ty­ri­mų nė­ra, bet esu lin­kęs abe­jo­ti, ar sku­bo­ti pro­jek­tai su­teik­tų pa­pil­do­mo po­pu­lia­ru­mo. Kaip ro­do bend­ros ten­den­ci­jos, dau­gu­ma rin­kė­jų į to­kius pa­si­reiš­ki­mus ne­be­krei­pia dė­me­sio, juo la­biau kad par­ti­jos jau tu­ri sa­vo da­lį ger­bė­jų, to­kius „sir­ga­lius“, o jie, ži­nia, į ki­tą pu­sę pa­pras­tai ne­pe­rei­na: jei­gu jau nu­si­vi­lia, aps­kri­tai ne­bal­suo­ja“, – dės­tė A. Ku­la­kaus­kas.

Ry­šių su vi­suo­me­ne agen­tū­rų aso­cia­ci­jos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Kęs­tu­tis Ge­čas svars­tė, kad kai ku­riuos rin­kė­jus to­kie žings­niai gal­būt ir pa­vei­kia, nes taip el­gia­si vi­sos par­ti­jos, tad pi­lie­čiai ga­li pra­dė­ti rink­tis, ku­ris iš po­pu­lis­ti­nių pa­ža­dų ge­riau­siai ati­tin­ka jų lū­kes­čius.

„Toks po­li­ti­kų el­ge­sys yra ban­dy­mas ma­ni­pu­liuo­ti rin­kė­jų są­mo­ne, jaus­mais ir la­bai grei­tai „nu­si­pirk­ti“ pa­lan­ku­mą. Blo­giau­sia, jog vi­sa tai da­ro­ma pa­sku­ti­niais mė­ne­siais prieš rin­ki­mus, o ne­ap­gal­vo­tų žings­nių naš­ta vi­suo­me­nei bran­giai kai­nuo­ja. At­kreip­ki­te dė­me­sį: prieš rin­ki­mus daž­niau­siai tei­kia­mi pa­siū­ly­mai „ma­žin­ti“ kai­nas ir „di­din­ti“ pa­pras­tų žmo­nių pa­ja­mas. Ta­čiau no­rint juos įgy­ven­din­ti iš kur nors rei­kės pa­im­ti pi­ni­gų – va­di­na­si, vis tiek kai kas nu­ken­tės. To­kia si­tua­ci­ja tik dar kar­tą par­odo, kad per vi­sus mū­sų ne­prik­lau­so­my­bės me­tus po­li­ti­kai taip iki ga­lo ir ne­sup­ra­to, jog ko­mu­ni­kuo­ti su vi­suo­me­ne bū­ti­na ne pa­sku­ti­niais mė­ne­siais, bet vi­są Sei­mo ka­den­ci­ją“, – kal­bė­jo ry­šių su vi­suo­me­ne spe­cia­lis­tas.