Prieš rinkimus politikus apėmė įkvėpimas
Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams po­li­ti­kai su­sku­bo im­tis „užk­la­si­nės“ kū­ry­bi­nės veik­los – ėmė skai­ty­ti pa­skai­tas, leis­ti kny­gas, reng­ti įvai­rius spor­to tur­ny­rus. Iki ofi­cia­lios rin­ki­mų kam­pa­ni­jos pra­džios sten­gia­ma­si spė­ti pa­si­nau­do­ti tei­sė­ta to­kios sa­vi­raiš­kos erd­ve.

Kai ku­rių po­li­ti­kų mos­tai prieš rin­ki­mus – itin pla­tūs. Pa­vyz­džiui, vie­nas kon­ser­va­to­rius per ke­lias sa­vai­tes su­ren­gė ke­tu­rias vie­šo­jo kal­bė­ji­mo pa­mo­kas, trys so­cial­de­mo­kra­tai jau ku­rį lai­ką va­ži­nė­ja po ra­jo­nus ir pri­sta­to sa­vo par­ašy­tas kny­gas, dar ke­li Sei­mo po­li­ti­kai or­ga­ni­zuo­ja pa­čius ne­ti­kė­čiau­sius ren­gi­nius.

Dau­gias­pal­vis spektras

So­cial­de­mo­kra­tė Ire­na Šiau­lie­nė prieš ke­lias sa­vai­tes klai­pė­die­čius pa­kvie­tė į ren­gi­nį, ku­ris bu­vo įvar­dy­tas kaip tra­di­ci­nis I. Šiau­lie­nės li­te­ra­tū­ros ir mu­zi­kos ryt­me­tys S. Da­cho na­muo­se. Jos va­do­vau­ja­mos frak­ci­jos ko­le­ga Ed­mun­das Jo­ny­la pra­ėju­sį mė­ne­sį or­ga­ni­za­vo Ra­sei­nių te­ni­so mė­gė­jų tur­ny­rą sa­vo var­do tau­rei lai­mė­ti. O prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus pa­ta­rė­ja ir Vil­niaus mies­to ta­ry­bos na­rė Auk­sė Kon­tri­mie­nė va­ži­nė­ja po ra­jo­nus ir pri­sta­to sa­vo bei ko­le­gės kny­gą „Lau­kia­me nau­ja­gi­mio“.

„Ren­gi­nio me­tu pa­pras­to žmo­gaus aki­mis bu­vo pa­žvelg­ta į lau­ki­mo ir gi­mi­mo ste­buk­lą. (...) Džiu­gu, kad ren­gi­ny­je da­ly­va­vo ir vie­nas vy­ras, tai mū­sų Sei­mo na­rys Vy­tau­tas Sau­lis. Nuo­šir­dūs, bet links­mi pri­si­mi­ni­mai apie jo gy­ve­ni­mą su aku­še­re ir at­ža­lų at­ėji­mą į pa­sau­lį pra­skaid­ri­no šį va­ka­rą po­zi­ty­via nuo­tai­ka. Jis dar sy­kį įro­dė, kad jo gy­ve­ni­me Žmo­gus ir Šei­ma yra pa­grin­di­nės ver­ty­bės“, – taip ra­šo­ma Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) Ro­kiš­kio sky­riaus pra­ne­ši­me.

Ša­kiuo­se ne­se­niai vy­ko krep­ši­nio tur­ny­ras par­la­men­ta­ro so­cial­de­mo­kra­to Min­dau­go Bas­čio tau­rei lai­mė­ti, o LSDP, kaip nu­ro­do­ma, „soc­de­mių aka­de­mi­ja“ ren­gia dis­ku­si­jas apie mo­te­rų as­me­ni­nių fi­nan­sų pla­na­vi­mą ir val­dy­mą.

Ne­tru­kus į ren­gi­nius pa­kvies ir bū­si­ma fi­nan­sų mi­nis­trė so­cial­de­mo­kra­tė Ra­sa Bud­ber­gy­tė. Sa­vo rin­ki­mų apy­gar­do­je – Ver­kių – ji or­ga­ni­zuo­ja dis­ku­si­ją, pa­va­din­tą „E­sa­me ES mo­kes­čių mo­kė­to­jai. Ar jau­čia­mės eu­ro­pie­čiais?“

De­ši­nie­ji neatsilieka

Di­džiau­sios opo­zi­ci­nės par­ti­jos – Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) – at­sto­vai jau ku­rį lai­ką taip pat ke­liau­ja po Lie­tu­vą. An­tai ko­vo vi­du­ry­je apie vie­šo­jo kal­bė­ji­mo pa­mo­kas pa­skel­bė Sei­mo TS-LKD na­rys Ro­kas Ži­lins­kas. Jis jau ap­lan­kė Aly­tų, Ma­ri­jam­po­lę, Pa­ne­vė­žį, o va­kar to­kią pa­skai­tą skai­tė Di­džia­sa­lio mo­kyk­lo­je.

„Dė­kui, gim­na­zis­tai, už pra­smin­gą su­si­ti­ki­mą! Siek­da­mas su­tvir­tin­ti už­megz­tą ry­šį, kvie­čiu jus ap­lan­ky­ti ma­no nau­ją ofi­cia­lų tink­la­la­pį feis­bu­ke, jei tin­ka – pa­mėg­ti ir pa­kvies­ti tai pa­da­ry­ti sa­vo drau­gus. Skvar­būs ir smal­sūs pro­tai – tai, ko šia­me tink­la­la­py­je la­bai trūks­ta!“ – vi­lio­ja Sei­mo na­rys.

Be to, de­ši­nie­ji sten­gia­si ne­at­si­lik­ti nuo kai­rių­jų ir reng­da­mi įvai­rias spor­to šven­tes. Pa­vyz­džiui, ry­toj, kaip nu­ro­do­ma TS-LKD in­ter­ne­ti­nė­je sve­tai­nė­je, tu­rė­tų vyk­ti tarp­tau­ti­nis bok­so tur­ny­ras Sei­mo na­rio An­ta­no Ma­tu­lo tau­rei lai­mė­ti. Ne­tru­kus kon­ser­va­to­riai pa­kvies į dis­ku­si­ją „Ti­kin­čių­jų vaid­muo po­li­ti­ko­je“, taip pat jau nu­ma­ty­ta pi­lie­tiš­ku­mo pa­skai­ta.

Ly­giuo­ja­si į Vakarus

Kad po­li­ti­kai rin­ki­mų kam­pa­ni­ją pra­de­da anks­čiau, ne­gu pa­skel­bia­ma ofi­cia­li, – nei nau­ja, nei ne­ti­kė­ta. Jų kny­gos – įpras­ta to­kių kam­pa­ni­jų da­lis. LŽ kal­bin­tas po­li­to­lo­gas Maž­vy­das Jas­trams­kis pri­mi­nė, kad taip el­gė­si ir da­bar­ti­nis JAV pre­zi­den­tas Ba­rac­kas Oba­ma, kai su­si­ti­ki­nė­jo su rin­kė­jais.

„Vi­si tie ren­gi­niai – vie­nas me­to­dų pri­sis­ta­ty­ti vi­suo­me­nei, di­din­ti sa­vo ma­to­mu­mą ar­tė­jant rin­ki­mų da­tai. Jei kal­ba­me apie po­li­ti­kų kny­gas ar pa­na­šius da­ly­kus, tu­ri­me pa­brėž­ti, kad čia dvi­ra­čio ne­iš­ra­di­nė­ja­me. Mū­sų par­la­men­ta­rai pe­ri­ma tam ti­krą pra­kti­ką iš už­sie­nio ša­lių – gal­būt pa­tys pa­ma­to, gal jiems ne­ty­čia taip iš­ei­na“, – sa­kė jis.

M. Jas­trams­kis pri­dū­rė, kad nai­vu ti­kė­tis, jog ar­tė­jant ba­lan­džio mė­ne­siui, kai bus pa­skelb­ta ofi­cia­li rin­ki­mų kam­pa­ni­jos pra­džia, po­li­ti­kai su­si­lai­ky­tų nuo to­kių sa­vi­rek­la­mos ak­ci­jų.

Lau­kia ofi­cia­lios datos

Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­kas Ze­no­nas Vai­gaus­kas ne­ma­to nie­ko blo­ga, kad po­li­ti­kai ieš­ko įvai­riau­sių bū­tų įsi­teik­ti rin­kė­jams. Ta­čiau jis pri­mi­nė, jog nuo ba­lan­džio 9 die­nos to da­ry­ti taip lais­vai jau ne­be­bus ga­li­ma.

„Kol kas mū­sų ko­mi­si­ja ne­ga­li rea­guo­ti į to­kius da­ly­kus. Tai lai­ko­ma įpras­ta Sei­mo na­rių veik­la. O po ba­lan­džio 9 die­nos pra­de­da veik­ti įvai­riau­si įsta­ty­mai: tu­ri bū­ti ve­da­ma po­li­ti­nės rek­la­mos aps­kai­ta, vis­kas dek­la­ruo­ja­ma, pa­žy­mi­ma. Ir jo­kio rin­kė­jų pa­pir­ki­nė­ji­mo!“ – pa­brė­žė Z. Vai­gaus­kas.

Tie­sa, šie­met, spren­džiant iš agi­ta­ci­jos gau­sos, rin­ki­mų kam­pa­ni­ja pra­si­dė­jo kiek anks­čiau ne­gu pa­pras­tai. „Se­niau tas lai­ko­tar­pis bū­da­vo ge­ro­kai trum­pes­nis. Ir de facto, ir de jure„, – pri­pa­ži­no VRK pir­mi­nin­kas.

LŽ jau ra­šė apie po­li­ti­kų su­ak­ty­vė­ji­mą, ke­lian­tį tam ti­krų ne­su­sip­ra­ti­mų. Štai Jur­bar­ko ra­jo­no me­ri­jos spe­cia­lis­tų ko­mi­si­ja nu­sta­tė, kad An­ta­no Gied­rai­čio-Gied­riaus gim­na­zi­jos va­do­vas Al­vy­das Ja­nuš­ke­vi­čius, su­ti­kęs, jog Sei­mo na­rys Eli­gi­jus Ma­siu­lis drau­ge su te­le­vi­zi­jos vei­kė­ju Pa­uliu­mi Jo­ni­ku gim­na­zis­tams ves­tų pi­lie­tiš­ku­mo pa­mo­ką, su­trik­dė ug­dy­mo pro­ce­są ir pa­žei­dė mo­ki­nių tei­sę į poil­sį. Ži­no­ma, pats E. Ma­siu­lis iš to­kių ver­ti­ni­mų tik pa­si­šai­pė.