Prieš rinkimus – idėjų medžioklė
Lie­tu­vo­je pra­si­de­dant anks­ty­vai ki­tais me­tais vyk­sian­čių Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jai par­ti­jos vėl su­ska­to gręž­tis į rin­kė­jus. Vie­nos or­ga­ni­zuo­ja žy­gius po ša­lį, ki­tos kvie­čia siū­ly­ti idė­jas, ku­rias ža­da­ma įtrauk­ti į po­li­ti­nes prog­ra­mas.

Po­li­to­lo­go Al­gio Kru­pa­vi­čiaus ma­ny­mu, tar­tis su pi­lie­čiais yra ge­rai, bet ly­de­riai ir pa­tys tu­rė­tų teik­ti siū­ly­mus, ska­ti­nan­čius ženg­ti į prie­kį.

Gabrielius Landsbergis/Romo Jurgaičio (LŽ) nuotrauka

Tė­vy­nės są­jun­gos – Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD, kon­ser­va­to­rių) ly­de­ris Gab­rie­lius Lands­ber­gis par­ti­jos in­ter­ne­to sve­tai­nė­je ir ži­niask­lai­do­je pa­si­ro­džiu­siuo­se vaiz­do kli­puo­se krei­pia­si į pi­lie­čius: Lie­tu­vai rei­kia jū­sų idė­jų.

„Kei­si­mės ir ei­si­me į prie­kį, jei­gu bū­si­me at­vi­ri ge­roms min­tims. Kvie­čiu Jus siū­ly­ti sa­vo idė­jas, kad Lie­tu­vo­je gy­ven­tu­me ge­riau, kur­tu­me at­ei­tį ir iš­sau­go­tu­me sa­vo tau­tą. Per­žiū­rė­siu vi­sas min­tis, o 3 ge­riau­sių idė­jų au­to­rius as­me­niš­kai pa­kvie­siu su­si­tik­ti ir ap­tar­ti idė­jas“, – ža­da kon­ser­va­to­rių va­do­vas.

Ki­tų šiuo me­tu po­li­ti­ko­je ak­ty­viai vei­kian­čių par­ti­jų at­sto­vai tvir­ti­na, kad idė­ja kvies­ti pi­lie­čius da­lin­tis su­ma­ny­mais nė­ra nau­ja. „Į­ver­tin­ti, ar to­kie spren­di­mai pa­si­tei­si­na, ge­riau­siai lei­džia rin­ki­mų re­zul­ta­tai. Šiuo me­tu po­li­ti­kai la­bai mėgs­ta nau­do­ti šį me­to­dą, tar­si par­odan­tį, kad jie yra at­vi­ri, no­ri iš­girs­ti žmo­nių nuo­mo­nę. Prob­le­ma ta, kad vė­liau at­si­ran­da su­nku­mų gau­tas idė­jas įgy­ven­din­ti, ir žmo­nės nu­si­vi­lia. Tai­gi, to­kios ini­cia­ty­vos yra laz­da su dviem ga­lais“, – svars­tė Li­be­ra­lų są­jū­džio ly­de­ris Eli­gi­jus Ma­siu­lis.

Grę­žia­si į žmones

Pa­sak G. Lands­ber­gio, su­ma­ny­mą kreip­tis į pi­lie­čius pa­ska­ti­no ti­kė­ji­mas, kad vals­ty­bę į prie­kį tu­ri ves­ti idea­liz­mas ir ge­ros idė­jos. „De­ba­tų ir kul­tū­rin­gos po­li­ti­nės dis­ku­si­jos dėl ge­riau­sių ir vals­ty­bės pa­žan­gai rei­ka­lin­gų idė­jų pa­si­gen­da­me šian­die­ni­nė­je Lie­tu­vos po­li­ti­ko­je. An­tra, ke­liau­da­mas po Lie­tu­vą ir su­si­tik­da­mas su žmo­nė­mis jau­čiu, kad pi­lie­čiai ku­pi­ni ge­rų pa­siū­ly­mų, tu­ri­me di­de­lį kū­ry­biš­ku­mo ir pi­lie­tiš­ku­mo po­ten­cia­lą, ku­rio, de­ja, ne­iš­nau­do­ja­me. Pa­ga­liau, no­riu, kad ma­žė­tų di­de­lis at­otrū­kis tarp po­li­ti­kų ir pi­lie­čių bei keis­tų­si po­li­ti­kų san­ty­kis su vi­suo­me­ne – nuo „Mes vis­ką ži­no­me ir pa­sa­ky­si­me Jums ką rei­kia da­ry­ti“ į nau­ją po­žiū­rį: „Dis­ku­tuo­ki­me, kas ak­tua­liau­sia bei svar­biau­sia ir kar­tu sten­ki­mės tai įgy­ven­din­ti“. To­dėl ir su­kū­rė­me in­ter­ne­to plat­for­mą, kad žmo­nėms bū­tų pa­to­giau teik­ti sa­vo pa­siū­ly­mus bei iš­sa­ky­ti prob­le­mas“, – aiš­ki­no jis LŽ.

Kon­ser­va­to­rių ly­de­ris ne­igė, kad pi­lie­čių par­amos par­ti­ja su­ska­to ieš­ko­ti pri­trū­ku­si idė­jų. „TS-LKD nie­ka­da ne­pa­si­žy­mė­jo idė­jų trū­ku­mu. Par­ti­ja pri­stig­da­vo ne idė­jų, bet ki­to­kio san­ty­kio su pi­lie­čiais, di­des­nio su­pra­ti­mo ir stip­res­nio ry­šio, kad idė­jos tu­rė­tų il­ga­lai­kį pa­lai­ky­mą ir pla­tų pri­ta­ri­mą. To­dėl ir tu­ri­me da­bar at­sig­ręž­ti į žmo­nes“, – kal­bė­jo G. Lands­ber­gis.

Jo tei­gi­mu, TS-LKD su­ma­ny­mas jau su­lau­kė di­de­lio pi­lie­čių su­si­do­mė­ji­mo: idė­jų pus­la­pį esą jau ap­lan­kė dau­giau nei 70 tūkst. žmo­nių, iš­kel­ta dau­giau kaip 600 ak­tua­lių prob­le­mų. „Tai ro­do, kad toks pro­jek­tas ak­tua­lus ir pi­lie­čiai no­ri ak­ty­viau da­ly­vau­ti vals­ty­bės val­dy­me“, – įsi­ti­ki­nęs kon­ser­va­to­rių ly­de­ris.

Skir­tin­gos taktikos

Algirdas Sysas/Alinos Ožič (LŽ) nuotrauka

Val­dan­čio­sios Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos (LSDP) rin­ki­mų šta­bo va­do­vas Al­gir­das Sy­sas to­kį po­li­ti­nių opo­nen­tų su­ma­ny­mą va­di­na rin­ko­da­ri­ne rin­ki­mų ak­ci­ja. „Nie­ko nau­jo ta­me nė­ra. Vi­sos par­ti­jos vie­no­kia ar ki­to­kia for­ma tai ne vie­ną kar­tą yra da­rę. Tai vie­šų­jų ry­šių ak­ci­ja, skir­ta at­kreip­ti dė­me­sį, „už­kal­bin­ti“ pi­lie­čius. Juk at­ei­ti ir pra­šy­ti „rink ma­ne“ tar­si ne­pa­to­gu, to­dėl su­ku­ria­mas įspū­dis, kad krei­pia­ma­si su pra­šy­mu siū­ly­ti idė­jas. Ieš­ko­ma įvai­rių bū­dų už­megz­ti kon­tak­tui“, – svars­tė so­cial­de­mo­kra­tas.

A.Sy­sas ne­si­da­li­no, kaip prieš bū­si­muo­sius rin­ki­mus „už­kal­bin­ti“ pi­lie­čius šį kar­tą ban­dys jo at­sto­vau­ja­ma par­ti­ja. „Rin­kė­jai ge­rai jau­čia tai, kas vyks­ta ap­link. Jei gy­ve­ni­mas ne­ge­rė­ja, ga­li skelb­ti šim­tus apk­lau­sų, ap­ka­bi­nė­ti vi­są mies­tą pa­gra­žin­tais sa­vo pla­ka­tais – tai nie­ko ne­pa­dės. Rei­kia pa­da­ry­ti kon­kre­čius dar­bus, iš­te­sė­ti jei ne vi­sus, tai bent di­džią­ją da­lį pa­ža­dų, ir tai bus ge­riau­sia rek­la­ma“, – tvir­ti­no LSDP rin­ki­mų šta­bo va­do­vas.

Apie pra­si­dė­ju­sią TS-LKD rin­ki­mi­nę kam­pa­ni­ją kal­bė­jo ir E. Ma­siu­lis. Pa­sak li­be­ral­są­jū­die­čių ly­de­rio, ar­tė­jant rin­ki­mams, jiems taip pat teks nu­ma­ty­ti vie­šo­sios ko­mu­ni­ka­ci­jos veiks­mus.

„Vis dėl­to abe­jo­ju, kad elg­si­mės pa­na­šiai kaip kon­ser­va­to­riai – mes, li­be­ra­lai, vi­sa­da esa­me ori­gi­na­les­ni, pa­da­ry­si­me įdo­miau. No­riu pa­sa­ky­ti, kad idė­jų, ką da­ry­ti Lie­tu­vo­je, mes tu­ri­me dau­giau nei rei­kia. Daug bend­rau­ja­me su žmo­nė­mis, pri­sik­lau­so­me įvai­rių siū­ly­mų. Jas jau da­bar ban­do­me su­dė­ti į sa­vo rin­ki­mų prog­ra­mą“, – kal­bė­jo jis.

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, jau be­si­šyp­san­tis rin­kė­jams iš pra­ėju­sią sa­vai­tę gat­vė­se pa­si­ro­džiu­sių rek­la­mi­nių pla­ka­tų, svars­tė, kad par­ti­joms nuo­lat ten­ka ieš­ko­ti nau­jų bend­ra­vi­mo su rin­kė­jais for­mų. Jis ne­nei­gė, kad rek­la­mi­niai sten­dai su jo ir par­tie­čių at­vaiz­dais – pra­si­de­dan­čios Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jos, ku­rios me­tu „dar­bie­čiai“ lei­sis į tu­rą po Lie­tu­vą, da­lis.

„G. Lands­ber­gio su­ma­ny­mas su­rink­ti idė­jas yra gra­žus, lin­kiu jam sėk­mės. Mes taip pat ren­ka­me idė­jas, tik da­ro­me tai šiek tiek ki­to­kia for­ma – per tie­sio­gi­nius po­kal­bius su žmo­nė­mis. Ma­nau, šian­dien po­li­ti­kai pa­tys tu­ri ei­ti į žmo­nes, o ne at­sis­to­ję kvies­ti: „Ei, mes esa­me čia, at­ei­ki­te““, – svars­tė V. Ma­zu­ro­nis.

Pra­min­tas kelias

Po­li­to­lo­gas A. Kru­pa­vi­čius tei­gia, kad TS-LKD ne pir­mi ei­na tuo ke­liu: ge­ro­kai anks­čiau siū­ly­ti idė­jas, ku­rios ga­lė­tų at­si­ras­ti rin­ki­mų prog­ra­mo­se, pi­lie­čius kvie­tė Ar­tū­ro Zuo­ko ves­ti li­be­ra­lai, su „Skun­dų kny­ga“ po Lie­tu­vą ke­lia­vo Ro­lan­do Pa­kso su­bur­tos par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ at­sto­vai.

„Vie­nas di­džiau­sių XX am­žiaus II-osios pu­sės po­li­ti­kos kla­si­kų Da­vi­das Eas­to­nas, su­for­mu­la­vęs po­li­ti­nės sis­te­mos kon­cep­ci­ją, sa­kė, kad po­li­ti­ka yra įpa­rei­go­jan­čių ver­ty­bių ir tiks­lų iš­dės­ty­mas vi­suo­me­nei, ir tai tu­ri pa­da­ry­ti po­li­ti­kai. Be abe­jo, vi­suo­me­nės rei­kia at­sik­laus­ti, žmo­nės vi­suo­met tu­ri įdo­mių pa­siū­ly­mų, ku­riuos po­li­ti­kai tu­ri gir­dė­ti, ta­čiau jie ne­ga­li at­sto­ti pa­čių po­li­ti­kų at­sa­ko­my­bės. Kiek­vie­nas po­li­ti­nis ly­de­ris pri­va­lo tu­rė­ti bent pu­san­tros sa­vo idė­jos, kad ga­lė­tų ves­ti vi­suo­me­nę. Šiuo at­ve­ju at­ro­do, kad idė­jų šiek tiek trūks­ta, to­dėl pa­si­ren­ka­mas krei­pi­mo­si į vi­suo­me­nę ke­lias. Ti­krai ne­no­riu pa­sa­ky­ti, kad jis blo­gas, bet toks spren­di­mas la­bai stip­riai dvel­kia pi­giais prieš­rin­ki­mi­niais vie­šai­siais ry­šiais“, – LŽ tei­gė A. Kru­pa­vi­čius.

Vie­na pla­čiau­siai nu­skam­bė­ju­sių po­li­ti­nių ak­ci­jų, ku­rių me­tu ža­dė­ta su­rink­ti pi­lie­čių siū­ly­mus ir jų pa­grin­du ko­re­guo­ti po­li­ti­nę prog­ra­mą, Lie­tu­vo­je bu­vo su­reng­ta dar 2002-ųjų va­sa­rą, par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ ly­de­riui R. Pa­ksui ren­gian­tis pre­zi­den­to rin­ki­mams. Kar­tu su bend­ra­žy­giais sraig­tas­pas­niu per ke­lis mė­ne­sius ap­ke­lia­vęs vi­sas Lie­tu­vos aps­kri­tis, R. Pa­ksas rin­kė­jams ža­dė­jo „iš­girs­ti kiek­vie­ną“.

Šį žy­gį „tvar­kie­čiai“ ban­dė pa­kar­to­ti ir prieš 2008 me­tų Sei­mo rin­ki­mus. Juo­du vi­su­rei­giu su par­ti­jos lo­go­ti­pu po Lie­tu­vą ke­lia­vęs R. Pa­ksas ir jo ko­man­da pi­lie­čiams siū­lė sa­vo min­tis iš­dės­ty­ti „skun­dų kny­go­je“, ža­dė­da­mi, kad nė vie­nas įra­šas ne­liks be dė­me­sio.

Dar ori­gi­na­liau rin­kė­jus pa­trauk­ti ban­dė 2004 me­tais pre­zi­den­to rin­ki­muo­se kan­di­da­ta­vu­si tuo­me­ti­nė so­cial­li­be­ra­lė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė. Tu­re po Lie­tu­vą ji siū­lė žmo­nėms pa­si­ra­šy­ti su­tar­tis, už­ti­kri­nan­čias, kad, ta­pu­si ša­lies va­do­ve, lai­ky­sis duo­tų pa­ža­dų. Pi­lie­čiai, sa­vo ruo­žtu, tu­rė­jo įsi­pa­rei­go­ti, kad gerbs sa­vo vai­kus, tė­vus bei ar­ti­muo­sius, rū­pin­sis sa­vo šei­mos ge­ro­ve, nuo­šir­džiai dirbs sa­vo ir vals­ty­bės la­bui, ir pa­na­šiai.