Prieš pavojingiausius nusikaltėlius ruošia naujus ginklus
Pa­vo­jin­giau­sių or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kals­ta­mų gru­pių są­ra­šas, pa­pras­tes­nė ir grei­tes­nė jų tur­to ir pa­ja­mų kon­fis­ka­ci­ja ci­vi­li­ne, o ne bau­džia­mą­ja tvar­ka. Taip pat – ju­dė­ji­mo ir lais­vės ap­ri­bo­ji­mai as­me­nims, ku­rie lai­ko­mi so­cia­liai pa­vo­jin­gais, ne­svar­bu, ar jie da­ly­vau­ja vyk­dant nu­si­kal­ti­mus. Par­en­gę tai nu­ma­tan­čias įsta­ty­mo pa­tai­sas par­la­men­ta­rai ly­giuo­ja­si į Ita­li­ją.

Ke­le­rius me­tus tai­sę, po to vėl iš nau­jo ren­gę Or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mu­mo už­kar­dy­mo ir kon­tro­lės įsta­ty­mą jo ini­cia­to­riai pa­ga­liau dar­bą bai­gė. Jau da­bar aiš­ku, kad dėl to­kių siū­lo­mų pa­kei­ti­mų dis­ku­si­jų bus ne­ma­žai, nes pri­ėmus to­kį įsta­ty­mą ri­bo­ti as­mens ju­dė­ji­mą ar tur­tą bus pa­pras­čiau. Pa­vyz­džiui, ne­rei­kės pra­dė­to iki­teis­mi­nio ty­ri­mo – už­teks to­kiam as­me­niui at­si­dur­ti spe­cia­lia­me są­ra­še.

Ri­ba – 15 tūkst. eurų

Ne re­čiau kaip kar­tą per me­tus pa­vo­jin­giau­sių or­ga­ni­zuo­tų nu­si­kals­ta­mų gru­pių są­ra­šą su­da­rys Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tas ar jo įga­lio­ta po­li­ci­jos įstai­ga, ku­rį teiks jį tvir­tin­ti Ge­ne­ra­li­nei pro­ku­ra­tū­rai. An­tai są­ra­še įvar­din­tos gru­pės na­riui ar­ba as­me­niui, tik su­si­ju­siam su šia gru­pe, tur­to areš­tas ar įpa­rei­go­ji­mas dek­la­ruo­ti ir pa­grįs­ti tur­tą ga­lės bū­ti tai­ko­mi be ofi­cia­laus pers­pė­ji­mo.

Ta­čiau tai tik vie­nas iš ne­dau­ge­lio po­ky­čių. Pa­vyz­džiui, siū­lo­ma pra­plės­ti teis­mo ski­ria­mų įpa­rei­go­ji­mų są­ra­šą – ne­vai­ruo­ti trans­por­to prie­mo­nės, in­for­muo­ti par­ei­gū­ną apie vi­sus san­do­rius, ku­rių ver­tė yra di­des­nė nei 40 ba­zi­nių so­cia­li­nių iš­mo­kų, tai­ky­ti lai­ki­ną ap­ri­bo­ji­mą ar­ba drau­di­mą vers­tis ūki­ne, ko­mer­ci­ne, fi­nan­si­ne ar pro­fe­si­ne veik­la.

O kaip iš­skir­ti­nė pre­ven­ci­nė prie­mo­nė bū­tų įtvir­tin­tas di­des­nės kaip 15 tūkst. eu­rų ver­tės ne­pag­rįs­to tur­to ir (ar) pa­ja­mų kon­fis­ka­vi­mas. Kaip ra­šo­ma aiš­ki­na­ma­ja­me įsta­ty­mo raš­te, to­kiu at­ve­ju as­muo nė­ra kal­ti­na­mas nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mu, o jo rei­ka­lau­ja­ma tik pa­grįs­ti tur­to įsi­gi­ji­mo ir (ar) gau­tų pa­ja­mų tei­sė­tu­mą.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas, įsta­ty­mą ren­gu­sios dar­bo gru­pės pir­mi­nin­kas, aiš­ki­no, kad tur­to ri­bo­ji­mas ir kon­tro­lė – cen­tri­nė šio siū­lo­mo įsta­ty­mo da­lis. „Tų, ku­rie bus įtrauk­ti į to­kį są­ra­šą, bus ga­li­ma par­ei­ka­lau­ti pa­teik­ti dek­la­ra­ci­ją. Jei­gu jie ne­su­ge­bės jos už­pil­dy­ti ir pa­aiš­kin­ti, iš kur tas tur­tas, ci­vi­li­ne tvar­ka bus ga­li­ma jį kon­fis­kuo­ti. Tai­gi, kon­tro­lė tu­rė­tų bū­ti kie­ta“, – ver­ti­no jis.

Pa­sak A. Pa­ulaus­ko, pri­ėmus įsta­ty­mą as­me­niui bū­tų ga­li­ma tai­ky­ti ap­ri­bo­ji­mus – in­di­vi­dua­lias pre­ven­ci­nes prie­mo­nes – nors dar jo­kia by­la nė­ra pra­dė­ta. A. Pa­ulaus­kas ma­no, kad dėl šio įsta­ty­mo par­la­men­te bus „karš­ta ko­va“. „Aiš­ku, ir žmo­gaus tei­sės bus mi­ni­mos. Ta­čiau mes esa­me pa­si­ruo­šę de­ba­tams“, – ti­ki­no jis. A. Pa­ulaus­ko tei­gi­mu, ren­giant šį įsta­ty­mą dar­bas vy­ko po­rą me­tų, o šį įsta­ty­mą aps­vars­čius Sei­mo pa­va­sa­rio se­si­jo­je šie­met bū­tų ga­li­ma ir pri­im­ti.

Ci­vi­li­nė kon­fis­ka­ci­ja – populiari

Kaip ra­šo pro­jek­to au­to­riai, vi­suo­ti­nis ži­no­ji­mas, kad tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jos tu­ri efek­ty­vių tei­si­nių įran­kių ko­vai su or­ga­ni­zuo­tu nu­si­kals­ta­mu­mu, ti­kė­ti­na, su­stip­rins nu­si­kals­ta­mu­mo pre­ven­ci­jos po­vei­kį, nes or­ga­ni­zuo­to nu­si­kals­ta­mo pa­sau­lio at­sto­vai iš nau­jo tu­rės įver­tin­ti pa­di­dė­ju­sią ri­zi­ką už­si­trauk­ti at­sa­ko­my­bę dėl sa­vo ne­tei­sė­tos veik­los.

At­siž­vel­giant į tai, kad tur­to kon­fis­ka­vi­mas ne tik ša­li­na mo­ty­va­ci­ją da­ry­ti to­kius nu­si­kal­ti­mus, bet ir ati­ma ga­li­my­bę fi­nan­suo­ti to­les­nę ne­tei­sė­tą veik­lą bei vyk­dy­ti nau­jas nu­si­kals­ta­mas vei­kas, ne­ma­žai ES vals­ty­bių (to­kios kaip Ai­ri­ja, Ita­li­ja, Slo­vė­ni­ja, Ru­mu­ni­ja, Bul­ga­ri­ja, Ang­li­ja, Slo­va­ki­ja) kaip pre­ven­ci­nę prie­mo­nę ša­lies įsta­ty­muo­se jau yra įtei­si­nu­sios ci­vi­li­nę kon­fis­ka­ci­ją, t.y. pro­ce­są, kai tur­tas kon­fis­kuo­ja­mas pa­gal at­ski­rą, nuo bau­džia­mo­jo pro­ce­so ne­prik­lau­so­mą pro­ce­dū­rą, ku­ri yra ci­vi­li­nės tei­si­nės pri­gim­ties (kai as­muo iš ku­rio kon­fis­kuo­ja­mas tur­tas nė­ra pri­pa­žįs­ta­mas kal­tu dėl nu­si­kal­ti­mo pa­da­ry­mo, o iš jo pa­im­tas tur­tas – nė­ra kri­mi­na­li­nė baus­mė), nu­ro­do įsta­ty­mo pro­jek­to au­to­riai.