Prieš NATO karius Lietuvoje – dar viena provokacija
Prieš Lie­tu­vo­je dis­lo­kuo­tus tarp­tau­ti­nio Vo­kie­ti­jos va­do­vau­ja­mo ba­ta­lio­no ka­rius su­reng­ta dar vie­na in­for­ma­ci­nė at­aka.

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) na­riai su­lau­kė laiš­kų, esą NA­TO ba­ta­lio­no va­das pul­ki­nin­kas lei­te­nan­tas Chris­top­has Hu­be­ris yra Ru­si­jos agen­tas, pra­ne­šė nau­jie­nų por­ta­las del­fi.lt. Ne­va su­si­rū­pi­nęs laiš­ko au­to­rius klau­sė par­la­men­ta­rų, ko­dėl NSGK „ne­ga­li su­stab­dy­ti fei­kų“. Šiuo at­ve­ju fei­ku va­di­na­mos me­la­gin­gos nau­jie­nos.

„Tai dar vie­nas ban­dy­mas, gal la­biau ra­fi­nuo­tas, dis­kre­di­tuo­ti Vo­kie­ti­jos pa­jė­gų bu­vi­mą Lie­tu­vo­je. Dar vie­nas Ru­si­jos in­for­ma­ci­nės at­akos pa­vyz­dys. Tik la­bai džiu­gu, kad Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jos rea­guo­ja adek­va­čiai ir in­for­ma­ci­ja Lie­tu­vos vie­šo­jo­je erd­vė­je jau pa­si­ro­do iš­ana­li­zuo­ta ir de­kons­truo­ta“, – sa­kė laiš­ko su­lau­kęs NSGK na­rys Lau­ry­nas Kas­čiū­nas.

Anks­čiau me­la­gin­gai pra­neš­ta, kad Ruk­lo­je dis­lo­kuo­ti vo­kie­čių ka­riai ne­va iš­ža­gi­no mer­gi­ną.