Prieš ligoninę – kibernetinė ataka
Tre­čią sa­vai­tę ne­vei­kian­ti Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės in­ter­ne­ti­nė re­gis­tra­ci­jos sis­te­ma – var­gas ir pa­cien­tams, ir pa­tiems me­di­kams. Tei­gia­ma, jog trik­džius lė­mė ki­ber­ne­ti­nė at­aka.

Su­si­rū­pi­nę vil­nie­čiai, at­akuo­jan­tys re­dak­ci­ją elek­tro­ni­niais laiš­kais ir skam­bu­čiais, skun­džia­si ke­lin­tą sa­vai­tę ne­ga­lin­tys in­ter­ne­tu už­si­re­gis­truo­ti į kon­sul­ta­ci­jas pas Res­pub­li­ki­nės Vil­niaus uni­ver­si­te­ti­nės li­go­ni­nės (RVUL) gy­dy­to­jus. Ka­dan­gi ne­vei­kia ir li­go­ni­nės in­ter­ne­ti­nis tink­la­la­pis, ne­įma­no­ma gau­ti in­for­ma­ci­jos, kaip pa­cien­tams elg­tis. Pik­ti­na­ma­si, jog re­gis­tra­ci­jos te­le­fo­nais ne­įma­no­ma pri­sis­kam­bin­ti, to­dėl ten­ka pa­tiems va­žiuo­ti į sos­ti­nės Laz­dy­nų mi­kro­ra­jo­no pa­kraš­ty­je esan­čią gy­dy­mo įstai­gą. Ta­čiau ir to­kiu at­ve­ju esą nė­ra ga­ran­ti­jų, kad me­di­kas pri­ims. Žmo­nės nuo­gąs­tau­ja, jog ne­vei­kiant iš­anks­ti­nei re­gis­tra­ci­jai ko­vo mė­ne­sį jie iš­vis ne­pa­teks pas gy­dy­to­jus. Li­go­ni­nės va­do­vai ra­mi­na, kad ar­ti­miau­sio­mis die­no­mis tech­ni­nės prob­le­mos bus iš­spręs­tos.

Pa­cien­tai nu­si­vy­lė valdininkais

Ne­ap­si­ken­tęs vil­nie­tis Bro­nius Moc­kus apie su­si­da­riu­sią pa­dė­tį in­for­ma­vo Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją (SAM). „Ne­ra­šiau skun­do, tik pra­ne­šiau pa­tį fak­tą. Ta­čiau su­lau­kiau biu­ro­kra­tiš­ko at­sa­ky­mo, esą ne to­kia for­ma skun­džiuo­si. To­dėl man pa­siū­ly­ta skųs­tis dar kar­tą, kaip nu­ma­to mi­nis­te­ri­jos tai­syk­lės“, – SAM dar­buo­tų at­sa­ky­mu pik­ti­no­si vil­nie­tis. Jis sa­kė iki šiol ti­kė­jęs, kad į „val­džią at­ėjo ti­kri pro­fe­sio­na­lai, ku­riems rū­pi žmo­nės“. „De­ja, at­ro­do nie­kas ne­si­kei­čia“, – ap­gai­les­ta­vo B. Moc­kus.

Al­gi­man­tas Pa­mer­nec­kas: „A­pie il­ga­lai­kius, ke­lias sa­vai­tes trun­kan­čius in­ter­ne­to su­tri­ki­mus pra­ne­šė­me Na­cio­na­li­niam ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trui.“

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­to (SRK) pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Ag­nė Ši­rins­kie­nė va­kar pri­si­pa­ži­no apie pa­dė­tį RVUL nie­ko ne­gir­dė­ju­si. „Man tai nau­jie­na, ne­ga­vo­me jo­kių skun­dų. Pa­pras­tai pi­lie­čiai ga­na grei­tai skun­džia­si“, – kal­bė­jo ko­mi­te­to va­do­vė. Pa­sak jos, pir­miau­sia rei­kė­tų iš­siaiš­kin­ti to­kių su­tri­ki­mų prie­žas­tis ir tai, kaip li­go­ni­nė už­ti­kri­na al­ter­na­ty­vius re­gis­tra­ci­jos bū­dus. A. Ši­rins­kie­nė ža­dė­jo pa­si­do­mė­ti si­tua­ci­ja.

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kė SRK na­rė kon­ser­va­to­rė Ire­na De­gu­tie­nė ste­bė­jo­si, ko­dėl taip il­gai rei­kia tvar­ky­ti li­go­ni­nės elek­tro­ni­nę sis­te­mą. „Mū­sų pa­grin­di­nė bė­da – abe­jin­gu­mas. Nė­ra jo­kio su­in­te­re­suo­tu­mo, kad prob­le­ma bū­tų kuo grei­čiau iš­spręs­ta“, – ne­slė­pė par­la­men­ta­rė. Ji taip pat tei­gė su­si­dū­ru­si su keis­ta SAM dar­bo tvar­ka. „Tu­rė­da­ma rei­ka­lą skam­bi­nau vi­sais mi­nis­te­ri­jos te­le­fo­nais, bet nie­kas ne­pa­kė­lė ra­ge­lio. Tai skan­da­lin­ga. Bent jau mi­nis­tro re­fe­ren­tė tu­rė­tų bū­ti nuo­lat pa­sie­kia­ma“, – pik­ti­no­si I. De­gu­tie­nė.

Algimantas Pamerneckas: "Apie ilgalaikius, kelias savaites trunkančius interneto sutrikimus pranešėme Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui."/"Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Vyks­ta tyrimas

RVUL va­do­vas Al­gi­man­tas Pa­mer­nec­kas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­tvir­ti­no, kad in­ter­ne­to ry­šio prob­le­mų iš tie­sų esa­ma, bet ti­ki­ma­si, jog ar­ti­miau­siu me­tu jų ne­be­liks. Gy­dy­mo įstai­gos di­rek­to­rius kol kas ne­ži­no, ko­dėl taip at­si­ti­ko. Jis spė­jo, kad su­tri­ki­mai ga­li bū­ti su­si­ję su RVUL ke­ti­ni­mais at­si­sa­ky­ti pri­va­čios bend­ro­vės, ku­ri iki šiol pri­žiū­rė­jo sis­te­mą, pa­slau­gų. „Ket­vir­ta­die­nį sis­te­ma jau bu­vo lyg ir at­si­ga­vu­si, ta­čiau vė­liau pa­dė­tis vėl pa­blo­gė­jo. Apie tai pra­ne­šė­me Na­cio­na­li­niam ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­trui, nes ne­ži­nia, kas čia da­ro­si. At­sip­ra­šo­me sa­vo pa­cien­tų. Sten­gia­mės, kad truk­džių kuo grei­čiau ne­lik­tų“, – ti­ki­no A. Pa­mer­nec­kas.

Va­kar po pie­tų RVUL iš­pla­ti­no pra­ne­ši­mą, ku­ria­me tei­gia­ma, jog „va­sa­rio 13 die­nos ry­tą pa­ste­bė­ta vyks­tan­ti ki­ber­ne­ti­nė at­aka, dėl šios prie­žas­ties ne­vei­kia ar­ba vei­kia su trik­džiais li­go­ni­nės in­ter­ne­ti­nis pus­la­pis“. „Tai da­ro ne­igia­mą įta­ką li­go­ni­nės veik­lai ir ke­lia ne­pa­to­gu­mų pa­cien­tams re­gis­truo­jan­tis in­ter­ne­tu. Pa­ša­li­nus ge­di­mo prie­žas­tis bus at­nau­jin­ta li­go­ni­nės in­ter­ne­to sve­tai­nė“, – in­for­muo­ja RVUL.

Na­cio­na­li­nio ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo cen­tro at­sto­vas „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­aiš­ki­no, kad „ty­ri­mas dėl RVUL krei­pi­mo­si tę­sia­mas“.