Prieš ISIS – Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgos
Lie­tu­va ga­li siųs­ti Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gas (SOP) į Ira­ką, kur Jung­ti­nių Vals­ti­jų va­do­vau­ja­ma koa­li­ci­ja ko­vo­ja su dži­ha­dis­tų gru­puo­te „Is­la­mo vals­ty­bė“ (ISIS ar­ba „Daesh“).

Po Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis sa­kė, kad dėl to ga­lu­ti­nai ap­sisp­ręs pa­jė­gu­mus ge­ne­ruo­jan­ti koa­li­ci­ja.

„Taip, grei­čiau­siai tur­būt SOP. (...) Vis­kas pri­klau­so nuo kon­kre­čių spren­di­mų koa­li­ci­jo­je“, – pir­ma­die­nį Pre­zi­den­tū­ro­je žur­na­lis­tams tei­gė mi­nis­tras.

Da­bar­ti­nis Sei­mo man­da­tas lei­džia siųs­ti į Ira­ką siųs­ti iki 30-ies ins­truk­to­rių. Šiuo me­tu šio­je ša­ly­je tar­nau­ja še­ši Lie­tu­vos ka­riai, ap­mo­kan­tys vie­tos pa­jė­gas.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­ja na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Ži­vi­lė Ša­tū­nie­nė sa­kė, jog siū­lo­ma par­la­men­tui leis­ti nuo ki­tų me­tų į Jung­ti­nių Vals­ti­jų va­do­vau­ja­mą ope­ra­ci­ją „Į­gim­tas ryž­tas“ siųs­ti dau­giau ka­rių ir leis­ti „Lie­tu­vos ka­riams vyk­dy­ti su­dė­tin­ges­nes už­duo­tis“.

Ji tei­gė, kad Sei­mo nu­ta­ri­mo pro­jek­te bus siū­lo­ma ne­de­ta­li­zuo­ti, ko­kie Lie­tu­vos ka­riai tar­nau­tų mi­nė­to­je ope­ra­ci­jo­je. Ka­riams taip pat bū­tų leis­ta veik­ti vi­sa­me ope­ra­ci­nia­me re­gio­ne.

JAV va­do­vau­ja­ma koa­li­ci­ja su dži­ha­dis­tais ko­vo­ja ne tik Ira­ke, bet ir Si­ri­jo­je.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras sa­kė, kad pa­grin­di­nis Lie­tu­vos da­ly­va­vi­mo JAV va­do­vau­ja­mo­je mi­si­jo­je tiks­las ir to­liau bus ap­mo­ky­ti vie­tos ka­rius, ta­čiau tai da­ry­ti už mo­ky­mo ba­zės ri­bų.

Lie­tu­vos Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų ka­riai yra tar­na­vę tarp­tau­ti­nė­je mi­si­jo­je Af­ga­nis­ta­ne. Pa­sta­ruo­sius ke­le­rius me­tus jie ap­mo­ko Ukrai­nos ka­riuo­me­nę šios ša­lies va­ka­ruo­se.

Lie­tu­va skel­bia di­di­nan­ti sa­vo in­dė­lį ko­vo­jant su te­ro­riz­mu po šie­met dar­bą pra­dė­ju­sios Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po (Do­nal­do Tram­po) ad­mi­nis­tra­ci­jos kri­ti­kos, kad tarp­tau­ti­nė bend­ruo­me­nė, įskai­tant NA­TO, su eks­tre­mis­tais ko­vo­ja ne­pa­kan­ka­mai gau­siai.

Po Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bos po­sė­džio pa­skelb­ta, kad Lie­tu­vos in­dė­lis tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se 2018 – 2019 me­tais di­dės maž­daug treč­da­liu.

Šį spren­di­mą tu­rės pa­tvir­tin­ti Sei­mas.

Šiuo me­tu de­vy­nio­se tarp­tau­ti­nė­se ope­ra­ci­jo­se ir mi­si­jo­se Af­ga­nis­ta­ne, Ira­ke, Ko­so­ve, Ukrai­no­je, Ma­ly­je, Cen­tri­nės Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je ir Vi­dur­že­mio jū­ro­je tar­nau­ja apie 90 Lie­tu­vos ka­rių.

Gy­ny­bos finansavimas

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba pir­ma­die­nį taip pat ap­ta­rė ka­riuo­me­nės plė­trą ir mo­der­ni­za­vi­mą 2018 – 2020 me­tais.

Lie­tu­va ki­tą­met gy­ny­bai ža­da skir­ti kiek dau­giau nei 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to ir taip pir­mą kar­tą įgy­ven­din­ti NA­TO re­ko­men­da­ci­ją.

Ta­čiau kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras sa­ko, kad fi­nan­sa­vi­mas kraš­to ap­sau­gai tu­rė­tų aug­ti to­liau.

R.Ka­rob­lis tei­gė, kad kraš­to ap­sau­gos sis­te­ma ti­ki­si 2020 me­tais pa­siek­ti 2,35 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to fi­nan­sa­vi­mą, ta­čiau jis ra­gi­no ne­pri­si­riš­ti prie kon­kre­čių skai­čių.

„Mums svar­biau yra ne pats pro­cen­tas, ar, ki­taip sa­kant, sim­bo­li­ka, (...) bet rea­lių po­rei­kių įgy­ven­di­ni­mas“, – tvir­ti­no mi­nis­tras.

„As­me­niš­kai aš ir­gi pa­pra­šiau ka­ri­nių pla­nuo­to­jų ir pla­nuo­ja­me ras­ti ga­li­my­bes kon­cen­truo­tis į la­biau­siai pri­ori­te­ti­nius pro­jek­tus šiai die­nai“, – pri­dū­rė jis.

Pa­sak R.Ka­rob­lio, šiuo me­tu pri­ori­te­ti­niai yra pės­ti­nin­kų ko­vos ma­ši­nų „Bo­xer“, vi­du­ti­nio nuo­to­lio prieš­lėk­tu­vi­nių sis­te­mų NA­SAMS, sa­vaei­gių hau­bi­cų įsi­gi­ji­mai.

Smar­kiai iš­au­gus są­jun­gi­nin­kų ka­rių skai­čiui Lie­tu­vo­je, ša­lis taip pat ski­ria ne­ma­žai pi­ni­gų juos ap­rū­pin­ti, tei­gė mi­nis­tras.

„Tai yra ab­so­liu­tūs pri­ori­te­tai, ku­rie yra ab­so­liu­čiai ne­pa­ju­di­na­mi“, – kal­bė­jo R.Ka­rob­lis.

Šiuo me­tu ka­riuo­me­nė taip pat in­ves­tuo­ja į prieš ke­le­rius me­tus su­kur­tos bri­ga­dos Va­ka­rų Lie­tu­vo­je „Že­mai­ti­ja“ plė­trą. Per dve­jus me­tus pla­nuo­ja­ma čia su­kur­ti du pės­ti­nin­kų ir ar­ti­le­ri­jos ba­ta­lio­nus. Vie­ne­tus svars­ty­ta dis­lo­kuo­ti Ši­la­lė­je ir Tel­šiuo­se, ta­čiau mi­nis­tras sa­kė, kad ga­lu­ti­nio spren­di­mo dėl jų vie­tos dar nė­ra.

Ka­riuo­me­nė taip pat ku­ria tre­čią, dau­giau­siai iš re­zer­vo ka­rių komp­lek­tuo­ja­mą bri­ga­dą „Aukš­tai­ti­ja“.

Šių me­tų pra­džio­je Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­tas pa­siū­lė par­la­men­ti­nėms par­ti­joms su­si­tar­ti dėl gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo di­di­ni­mo iki 2020 me­tų, ta­čiau dis­ku­si­jos apie tai pri­ti­lo.

Pa­gal Kons­ti­tu­ci­ją, Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba svars­to ir koor­di­nuo­ja svar­biau­sius vals­ty­bės gy­ny­bos klau­si­mus. Jai va­do­vau­ja pre­zi­den­tas. Ta­ry­bą taip pat su­da­ro mi­nis­tras pir­mi­nin­kas, Sei­mo pir­mi­nin­kas, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras ir ka­riuo­me­nės va­das.