Prieš augalą siaubūną - tuščiais šoviniais
Nors dau­ge­lis įsi­vaiz­duo­ja, kad su mir­tį sė­jan­čiais Sos­novs­kio barš­čiais Lie­tu­vo­je ko­vo­ja­ma vals­ty­bės ly­giu, jo­kios bend­ros šio in­va­zi­nio au­ga­lo nai­ki­ni­mo stra­te­gi­jos nė­ra. At­sa­ko­my­bė už Sos­novs­kio barš­čių, liau­dy­je va­di­na­mų Sta­li­no žo­le, pli­ti­mo stab­dy­mą už­krau­na­ma že­mės sa­vi­nin­kams, o Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) tam ski­ria­ma par­ama ne­re­tai pa­nau­do­ja­ma ki­toms reik­mėms.

Vos prieš mė­ne­sį Sos­novs­kio barš­čiai nu­si­ne­šė 67-erių mo­ters iš Len­ki­jos Sie­mio­no­vi­čių vie­to­vės gy­vy­bę. Šį mė­ne­sį Ang­li­jos Bol­to­no mies­te nuo šio pa­vo­jin­go in­va­zi­nio au­ga­lo ypač smar­kiai nu­ken­tė­jo 13 me­tų ber­niu­kas.

Lie­tu­vo­je šį­met mir­ti­nų tra­ge­di­jų dar ne­bu­vo, bet Sos­novs­kio barš­čių nu­de­gin­tų pa­cien­tų mū­sų ša­lies me­di­kai su­lau­kia nuo­lat. Prieš ke­le­rius me­tus Nor­ve­gi­jo­je vy­ku­sia­me Šiau­rės ir Bal­ti­jos ša­lių tok­si­ko­lo­gų kong­re­se mū­sų ša­lies at­sto­vai pa­sa­ko­jo apie ko­le­gą rea­ni­ma­to­lo­gą, itin stip­riai nu­si­de­gi­nu­sį, kai pei­liu sky­nė­si ta­ką per šių au­ga­lų tank­mę.

Nors Sos­novs­kio barš­čiai dar 2001 me­tais Lie­tu­vo­je bu­vo įtrauk­ti į Kenks­min­gų ir nai­kin­ti­nų lau­ki­nių au­ga­lų ir gry­bų rū­šių są­ra­šą, ko­vo­ti vals­ty­bės ly­giu su jais taip ir ne­sii­ma­ma. „Vals­ty­bi­nės Sos­novs­kio barš­čių nai­ki­ni­mo prog­ra­mos nė­ra ir nie­ka­da ne­bu­vo. Idė­ja dis­ku­tuo­ja­ma ne vie­nus me­tus, bet pri­trūks­ta lė­šų - bend­ro spren­di­mo taip ir ne­at­si­ran­da“, - LŽ sa­kė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos Gam­tos ap­sau­gos sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė Mig­lė Rim­ke­vi­čiū­tė.

Kal­ti­na ministeriją

Sei­mo Kai­mo rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys, bu­vęs že­mės ūkio mi­nis­tras Ka­zys Star­ke­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad pla­tes­nio mas­to ko­vą su Sos­novs­kio barš­čių pli­ti­mu stab­do pa­ti Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja.

„Ga­liu drą­siai pa­sa­ky­ti ir įro­dy­ti kiek­vie­ną sa­vo žo­dį: Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, nors vie­šai skel­bė net ke­lis kon­kur­sus Sos­novs­kio barš­čiams nai­kin­ti, su­ra­šo to­kias są­ly­gas, kad tik pi­ni­gai ne­bū­tų ski­ria­mi. Bend­ro­vės, ku­rios po­ten­cia­liai ga­lė­tų tų pro­jek­tų im­tis, vien dėl ke­lia­mų są­ly­gų to ne­da­ro. Ta­da Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja pers­kirs­to lė­šas ki­toms sri­tims, nes nei ji, nei Vy­riau­sy­bė šios prob­le­mos tie­siog ne­no­ri spręs­ti“, - LŽ tvir­ti­no po­li­ti­kas.

2013-ai­siais Sos­novs­kio barš­čiams nai­kin­ti 30 Lie­tu­vos te­ri­to­ri­jų iš Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plė­tros fon­do ir vals­ty­bės biu­dže­to bu­vo skir­ta apie 4,8 mln. li­tų (1,4 mln. eu­rų), pa­skelb­ti trys vie­šų­jų pir­ki­mų kon­kur­sai, ta­čiau no­rin­čių­jų at­lik­ti dar­bus taip ir ne­at­si­ra­do. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, esą siek­da­ma, kad ne­pa­nau­do­tų par­amos pi­ni­gų ne­tek­tų grą­žin­ti Briu­se­liui, juos sky­rė ki­tam tiks­lui - įren­gė lais­vė­je gy­ve­nan­tiems stumb­rams apt­va­rus Tel­šių bei Va­rė­nos miš­kų urė­di­jo­se ir per­kė­lė į juos žvė­ris.

„Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos skelb­tuo­se vie­šuo­se kon­kur­suo­se bu­vo nu­ma­ty­ta nai­kin­ti Sos­novs­kio barš­čius di­de­lė­se te­ri­to­ri­jo­se, kai ku­rios jų bu­vo ne­leng­vai prie­ina­mo­se vie­to­se, gal­būt tai iš­gąs­di­no dar­bų vyk­dy­to­jus“, - tei­gė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tė M. Rim­ke­vi­čiū­tė.

Pra­ėju­siais me­tais Sos­novs­kio barš­čiams nai­kin­ti bu­vo skir­ta vos 120 tūkst. li­tų (34,8 tūkst. eu­rų). Už šias lė­šas Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va eks­pe­ri­men­to tvar­ka Sos­novs­kio barš­čiai bu­vo iš­nai­kin­ti 2,77 hek­ta­ro plo­te Pa­vil­nių ir Ver­kių re­gio­ni­niuo­se par­kuo­se Vil­niu­je. Šį­met Sos­novs­kio barš­čių gau­sos re­gu­lia­vi­mo dar­bus nu­ma­ty­ta pirk­ti iš 2014-2020 me­tų fi­nan­si­nės pers­pek­ty­vos lė­šų. Iki 2020 me­tų nu­ma­to­ma šią in­va­zi­nę rū­šį nai­kin­ti 15-oje Lie­tu­vos re­gio­nų, tam bent kol kas pla­nuo­ja­ma nau­do­ti tik ES par­amą.

Pi­ni­gų teks palaukti

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jai vie­nai ne­su­sit­var­kant su Sos­novs­kio barš­čių nai­ki­ni­mo prob­le­ma, šį pa­va­sa­rį ją komp­lek­siš­kai spręs­ti pa­siū­lė Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja (ŽŪM). Ge­gu­žę bu­vo su­da­ry­ta dar­bo gru­pė, ku­rio­je dir­ba ŽŪM, Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos, Vals­ty­bi­nės au­ga­li­nin­kys­tės tar­ny­bos, Ūki­nin­kų są­jun­gos, Že­mės ūkio rū­mų spe­cia­lis­tai. Eks­per­tai tu­ri par­eng­ti Sos­novs­kio barš­čių nai­ki­ni­mo pla­ną ir nu­ma­ty­ti tam rei­kia­mas prie­mo­nes. Vie­nas svars­to­mų ko­vos su pa­vo­jin­gu au­ga­lu mo­de­lių - par­ama Sos­novs­kio barš­čius nai­ki­nan­tiems ūki­nin­kams.

„Ma­no ma­ny­mu, Sos­novs­kio barš­čiams nai­kin­ti nu­ma­to­mos lė­šos tu­rė­tų bū­ti pir­miau­sia pa­skirs­to­mos ūki­nin­kams - jie ti­krai su­sit­var­ky­tų. Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, ga­liu at­vi­rai pa­sa­ky­ti, prie­mo­nių im­asi, kai Sos­novs­kio barš­čiai jau bū­na užau­gę ir žy­di, sė­ja sėk­las - kas drįs ta­da ei­ti į tas Sta­li­no džiung­les? Jei prob­le­ma bū­tų spren­džia­ma lai­ku, ji bū­tų leng­viau su­val­do­ma. Aš pats, iš­si­nuo­mo­jęs Sos­novs­kio barš­čiais apau­gu­sius lau­kus Prie­nų ra­jo­ne, per dve­jus me­tus juos iš­nai­ki­nau. Ūki­nin­kai, ga­vę lė­šų, taip pat tai pa­da­ry­tų“, - įsi­ti­ki­nęs Sei­mo na­rys K. Star­ke­vi­čius.

Kaip LŽ tei­gė že­mės ūkio mi­nis­trės Vir­gi­ni­jos Bal­trai­tie­nės pa­ta­rė­ja Jo­lan­ta But­ke­vi­čie­nė, pa­gal ŽŪM ku­ruo­ja­mas par­amos prie­mo­nes šie­met kon­kre­ti par­ama žem­dir­biams ko­vai su Sos­novs­kio barš­čių pli­ti­mu ne­nu­ma­ty­ta.

„Ko­va su in­va­zi­nė­mis au­ga­lų rū­ši­mis bu­vo dau­giau Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ku­ruo­ja­mos sri­ties ob­jek­tas. Ši ins­ti­tu­ci­ja, mū­sų ži­nio­mis, jau yra tai­kiu­si fi­nan­si­nės par­amos prie­mo­nes ke­lio­se ša­lies sa­vi­val­dy­bė­se. Mes veiks­mų pla­ne ke­ti­na­me ap­tar­ti ir fi­nan­si­nės par­amos ga­li­my­bių pa­ieš­kos klau­si­mus“, - sa­kė ji.

Vie­toj par­amos - baudos

Pra­ėju­siais me­tais Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos ini­cia­ty­va ša­lies sa­vi­val­dy­bėms in­ven­to­ri­za­vus Sos­novs­kio barš­čių pa­pli­ti­mo plo­tus, ofi­cia­liai tei­gia­ma, kad šie ken­kė­jiš­ki au­ga­lai uži­ma apie 1070 hek­ta­rų te­ri­to­ri­ją, ta­čiau moks­li­nin­kai kal­ba apie de­šimt kar­tų di­des­nį pa­pli­ti­mo mas­tą. Tar­ki­me, kai­my­nai lat­viai skai­čiuo­ja, kad Sos­novs­kio barš­čiai jų ša­ly­je už­val­dė maž­daug 10 tūkst. hek­ta­rų - pa­na­ši si­tua­ci­ja grei­čiau­siai yra ir Lie­tu­vo­je. Di­džiau­si in­ven­to­ri­zuo­ti Sos­novs­kio barš­čių plo­tai yra Ute­nos (398 hek­ta­rai) ir Kau­no (308 hek­ta­rai) ra­jo­nuo­se, ma­žiau­siai jų ap­tik­ta Klai­pė­dos (8,66 hek­ta­ro) ir Tel­šių (12,19 hek­ta­ro) aps­kri­ty­se.

Nors šiuos au­ga­lus vie­šo­se te­ri­to­ri­jo­se tu­rė­tų tvar­ky­ti ir pa­čios sa­vi­val­dy­bės, kas­met iš Sa­vi­val­dy­bių ap­lin­kos ap­sau­gos rė­mi­mo prog­ra­mos gau­nan­čios lė­šų įvai­rioms ap­lin­ko­sau­gi­nėms prie­mo­nėms, tarp jų ir in­va­zi­niams au­ga­lams nai­kin­ti, Sos­novs­kio barš­čių prob­le­mą spręs­ti im­asi tik ne­dau­ge­lis - pa­sta­rai­siais me­tais lė­šų tam sky­rė vos sep­ty­nios sa­vi­val­dy­bės.

Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ja, dar pra­ėju­siais me­tais pa­ža­dė­ju­si par­eng­ti pla­ną, kaip komp­lek­siš­kai spręs­ti Sos­novs­kio barš­čių nai­ki­ni­mo prob­le­mą, pa­su­ko ne rė­mi­mo, bet bau­dų ke­liu - ža­da nu­ma­ty­ti fi­nan­si­nę že­mės nau­do­to­jų, ku­rių te­ri­to­ri­jo­se plin­ta in­va­zi­niai au­ga­lai, at­sa­ko­my­bę.

„Už au­ga­lo nai­ki­ni­mą at­sa­kin­gas pri­va­taus ar iš­nuo­mo­to že­mės skly­po sa­vi­nin­kas ar nau­do­to­jas, vals­ty­bei nuo­sa­vy­bės tei­se pri­klau­san­čio­je te­ri­to­ri­jo­je - že­mės val­dy­to­jas. Iki šiol nuo­bau­dos ne­nai­ki­nan­tie­siems in­va­zi­nių or­ga­niz­mų nuo­sa­va­me skly­pe ne­bu­vo tai­ko­mos, ta­čiau nuo šių me­tų pra­džios įsi­ga­lio­jus ES in­va­zi­nių rū­šių val­dy­mo reg­la­men­tui pla­nuo­ja­ma nu­sta­ty­ti bau­das už pa­tvir­tin­tų pli­ti­mo stab­dy­mo ar nai­ki­ni­mo prie­mo­nių ne­vyk­dy­mą“, - LŽ nu­ro­dė M. Rim­ke­vi­čiū­tė.

Au­ga­las – Sta­li­no „kerštas“

Ža­lia­sis ma­ras, Sta­li­no kerš­tas – taip sa­lie­rų gi­mi­nės Sos­novs­kio barš­tį, maž­daug 1947 me­tais iš Kau­ka­zo at­vež­tą į Lie­tu­vą, va­di­na bio­lo­gai. Flo­ros ty­ri­nė­to­jo Dmi­tri­jaus Sos­novs­kio gar­bei pa­va­din­tas au­ga­las bu­vu­sios So­vie­tų Są­jun­gos te­ri­to­ri­jo­je bu­vo iš­pla­tin­tas, kaip tei­gia­ma, Sta­li­no ini­cia­ty­va - esą bū­tent jis įžvel­gė, kad šis spar­čiai au­gan­tis, leng­vai pri­si­tai­kan­tis prie ap­lin­kos są­ly­gų ir daug bio­ma­sės užau­gi­nan­tis au­ga­las ypač tiks ūki­nės pa­skir­ties gy­vū­nams šer­ti. Tik vė­liau pa­aiš­kė­jo, jog Sos­novs­kio barš­tis – nuo­din­gas: šis au­ga­las ga­li su­da­ry­ti ne dau­giau kaip 20 proc. na­mi­nių gy­vu­lių mi­ty­bos ra­cio­no.

Ta­čiau tuo me­tu Sos­novs­kio barš­tis jau bu­vo pla­čiai iš­pli­tęs. Iki 2005-ųjų jis už­ka­ria­vo be­veik vi­są Lie­tu­vą. Iki 5 me­trų aukš­čio su­ve­šan­čio au­ga­lo vi­sos da­lys kau­pia daug ypač stip­raus aler­ge­no – fu­ra­no­ku­ma­ri­no. Jis jau­tri­na odą ir ga­li su­kel­ti 1-3 laips­nio odos nu­de­gi­mus. Sos­novs­kio barš­tis pa­vo­jin­giau­sias sau­lė­tą die­ną, ka­dan­gi jo su­ltys su­ke­lia nu­de­gi­mus bū­tent su­rea­ga­vu­sios su ul­tra­vio­le­ti­niais spin­du­liais, ta­čiau stip­riai nu­deg­ti ga­li­ma ir ne­švie­čiant sau­lei.