Prieš Astravą telkiamos europinės jėgos
Mi­nint ka­tas­tro­fos Ukrai­nos Čer­no­by­lio at­omi­nė­je jė­gai­nė­je 30-me­tį Lie­tu­vos są­jū­dis (LS) ra­gi­na vi­suo­me­nę ak­ty­viai gin­ti sa­vo tei­sę į gy­vy­bę ir šva­rią ap­lin­ką bei pa­si­ra­šy­ti pe­ti­ci­ją, rei­ka­lau­jan­čią stab­dy­ti Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo at­omi­nės elek­tri­nės (AE) sta­ty­bą.

Ša­lia Lie­tu­vos sie­nos dygs­tan­ti As­tra­vo AE gre­sia tap­ti an­tru Če­no­by­liu. To­dėl ne tik Lie­tu­va, bet ir ki­tos Eu­ro­pos ša­lys tu­ri im­tis vi­sų prie­mo­nių, kad ši sta­ty­ba bū­tų nu­trauk­ta. LS par­eng­tą pe­ti­ci­ją bus siū­lo­ma pa­si­ra­šy­ti Len­ki­jos, Es­ti­jos, Lat­vi­jos Ukrai­nos, Bal­ta­ru­si­jos, Šve­di­jos gy­ven­to­jams. Iki ru­dens ti­ki­ma­si su­rink­ti apie mi­li­jo­ną par­ašų ir juos pa­teik­ti Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų va­do­vams.

Tik­sin­ti bomba

LS Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas kon­ser­va­to­rius And­rius Tuč­kus pri­mi­nė, kad nuo va­kar pe­ti­ci­ją ga­li­ma pa­si­ra­šy­ti in­ter­ne­tu. Ak­ci­ją ke­ti­na­ma tęs­ti iki ru­dens, ti­ki­ma­si, kad do­ku­men­tą pa­si­ra­šys „bent mi­li­jo­nas žmo­nių“. Apie su­rink­tus par­ašus bus in­for­muo­ja­ma nuo­lat. „Su ta pe­ti­ci­ja kreip­si­mės į Eu­ro­pos Są­jun­gos va­do­vy­bę, kad bū­tų im­ta­si sank­ci­jų, sto­ta vie­nin­gu fron­tu“, – sa­kė A.Tuč­kus. Pa­sak jo, ini­cia­ty­va jau su­lau­kė ne­for­ma­laus kai ku­rių Len­ki­jos val­dan­čių­jų par­ti­jų pa­lai­ky­mo. A. Tuč­kaus tei­gi­mu, As­tra­vo AE pro­jek­tas – aki­vaiz­dus sie­kis iš­stum­ti Lie­tu­vos pi­lie­čius iš jų tė­vy­nės. „Psi­cho­loš­kai su­nku vai­kus au­gin­ti, kai ži­nai, kad čia bet ka­da ga­li sprog­ti at­omi­nė elek­tri­nė“, – pa­žy­mė­jo LS Ta­ry­bos pir­mi­nin­kas.

Ra­gi­na pa­si­ra­šy­ti

Pe­ti­ci­jo­je pa­brė­žia­ma, kad Bal­ta­ru­si­jos As­tra­vo mies­te­ly­je, esan­čia­me tik už ke­lių de­šim­čių ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos sos­ti­nės Vil­niaus ir geog­ra­fi­nio Eu­ro­pos cen­tro, vyk­do­ma ir vi­saip sku­bi­na­ma Ru­si­jos fi­nan­suo­ja­ma ir po­li­tiš­kai re­mia­ma at­omi­nės elek­tri­nės sta­ty­ba. Taip pat pri­me­na­ma, kad ši elek­tri­nė bus vie­na di­džiau­sių Eu­ro­po­je, jo­je veiks nie­kur pa­sau­ly­je ne­iš­ban­dy­ti reak­to­riai, o elek­tri­nė sta­to­ma ne­si­lai­kant sau­gos stan­dar­tų seis­miš­kai ak­ty­vio­je zo­no­je, ku­rios gel­mė­se slūg­so di­džiu­liai po­že­mi­nio van­dens tel­ki­niai. Ra­dia­ci­jos nuo­tė­kis iš elek­tri­nės su­kels ne­pa­tai­so­mą ka­tas­tro­fą Bal­ti­jos ša­ly­se ir Eu­ro­po­je, o spro­gi­mo ava­ri­ja nu­šluo­tų Lie­tu­vą nuo že­mės pa­vir­šiaus. To­dėl vi­si eu­ro­pie­čiai, vi­si ge­ros va­lios žmo­nės ra­gi­na­mi rei­ka­lau­ti sa­vo vals­ty­bių vy­riau­sy­bių, par­la­men­tų ir Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jų, kad jie tai­ky­tų vi­sas įma­no­mas tai­kaus po­vei­kio prie­mo­nes šiai sta­ty­bai su­stab­dy­ti. „Mes, pa­si­ra­šiu­sie­ji šią pe­ti­ci­ją, rei­ka­lau­ja­me, kad As­tra­vo at­omi­nė elek­tri­nė ne­bū­tų sta­to­ma, nes tai pa­žei­džia mū­sų tei­ses į gy­vy­bę ir šva­rią ap­lin­ką“, – tuo bai­gia­mas pe­ti­ci­jos teks­tas.

Rei­ka­laus ga­ran­ti­jų

Pri­min­da­mas Čer­no­by­lio at­omi­nės elek­tri­nės ka­tas­tro­fos pa­da­ri­nius prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius va­kar par­eiš­kė, jog Bal­ta­ru­si­ja tu­ri ga­ran­tuo­ti, kad Lie­tu­vos pa­šo­nė­je sta­to­ma As­tra­vo AE ati­tiks tarp­tau­ti­nius sau­gos rei­ka­la­vi­mus. „Lie­tu­va yra rim­tai su­si­rū­pi­nu­si bran­duo­li­nės sau­gos si­tua­ci­ja Lie­tu­vos ir Eu­ro­pos Są­jun­gos kai­my­nys­tė­je. Bal­ta­ru­si­ja tu­ri ga­ran­tuo­ti, kad vos už 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus sta­to­mos at­omi­nės elek­tri­nės bran­duo­li­nė sau­ga bus už­ti­krin­ta, griež­tai lai­kan­tis vi­sų tarp­tau­ti­nių ap­lin­ko­sau­gos ir bran­duo­li­nės sau­gos rei­ka­la­vi­mų bei re­ko­men­da­ci­jų“, – tei­gė A. But­ke­vi­čius. Pa­sak Vy­riau­sy­bės va­do­vo, Čer­no­by­lio ir ki­tų bran­duo­li­nių ava­ri­jų pa­mo­kos vi­sus įpa­rei­go­ja vys­ty­ti bran­duo­li­nes tech­no­lo­gi­jas lai­kan­tis aukš­čiau­sių tarp­tau­ti­nių bran­duo­li­nės sau­gos ir sau­gu­mo stan­dar­tų. „Čer­no­by­lio ka­tas­tro­fa įro­do, kad bran­duo­li­nės ava­ri­jos pa­da­ri­niai ir ra­dio­lo­gi­nis pa­vo­jus nė­ra ri­bo­ja­mi vals­ty­bių sie­nų. Jau tris­de­šimt me­tų po ava­ri­jos ma­to­me ir su­vo­kia­me il­ga­lai­kį ava­ri­jos po­vei­kį, ku­ris su­ke­lia hu­ma­ni­ta­ri­nių, so­cia­li­nių, eko­no­mi­nių pa­da­ri­nių, pa­sek­mių ap­lin­kai ir svei­ka­tai. Ypač svar­bios tarp­tau­ti­nės bend­ruo­me­nės pa­stan­gos ir pa­gal­ba Čer­no­by­lio ap­sau­gi­nio sar­ko­fa­go sta­ty­bai fi­nan­suo­ti, prie jų pri­si­de­da ir Lie­tu­va“, – tvir­ti­no prem­je­ras.

Geo­po­li­ti­nis pro­jek­tas

Bu­vęs ener­ge­ti­kos ir už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras, ener­ge­ti­kos kon­sul­tan­tas Ro­mas Šve­das ma­no, kad As­tra­vo AE bus pa­sta­ty­ta. Jo tei­gi­mu, Lie­tu­va tu­ri kel­ti klau­si­mą Briu­se­ly­je dėl ga­li­my­bių ri­bo­ti jos ga­mi­na­mos elek­tros im­por­tą. R. Šve­do nuo­mo­ne, dvie­jų at­omi­nių elek­tri­nių – Ka­ra­liau­čiu­je ir As­tra­ve – sta­ty­ba ša­lia Lie­tu­vos ir Len­ki­jos yra geo­po­li­ti­nis spren­di­mas, ku­riuo no­rė­ta ap­sun­kin­ti gy­ve­ni­mą vi­sam Bal­ti­jos re­gio­nui. Pa­sak eks­per­to, As­tra­vo AE sta­ty­ba mums „jau yra prob­le­ma“.“Ir tai prob­le­ma ne tik bran­duo­li­nės sau­gos – ji su­kels mums ir eko­no­mi­nių pa­sek­mių, sis­te­mi­nes – elek­tros sis­te­mos, ir geo­po­li­ti­nių, mes vir­si­me ši­tam dis­ku­si­jų, ne­su­sip­ra­ti­mų ir įvai­rių aiš­ki­ni­mų­si su kai­my­nais ka­ti­le. Užp­rog­ra­muo­tas konf­lik­tas su kai­my­nais nie­kam ne­rei­ka­lin­gas, su kai­my­nais rei­kia su­gy­ven­ti drau­giš­kai“, – LRT lai­do­je kal­bė­jo bu­vęs dip­lo­ma­tas. Pa­sak R. Šve­do, Lie­tu­vai šiuo me­tu rei­kia la­biau­siai rū­pin­tis As­tra­vo AE sau­gu­mu, ko­ky­be, ne­pai­sant to, kad Klai­pė­dos uos­tas yra pri­klau­so­mas nuo bal­ta­ru­siš­kų kro­vi­nių.

As­tra­vo AE sta­to Ru­si­jos bran­duo­li­nės ener­ge­ti­kos kor­po­ra­ci­ja „Ro­sa­tom“. Sta­ty­to­jai tei­gia, jog pir­ma­sis 1,2 gi­ga­va­to (GW) ga­lios blo­kas tu­rė­tų pra­dė­ti veik­ti 2018 me­tų pa­bai­go­je, o toks pat an­tra­sis reak­to­rius – 2020-ųjų vi­du­ry­je. Elek­tri­nė sta­to­ma 20 ki­lo­me­trų nuo Lie­tu­vos ir Bal­ta­ru­si­jos sie­nos, apie 50 ki­lo­me­trų nuo Vil­niaus.