Prieš 25 metus Lietuva apsisprendė tapti nepriklausoma valstybe
Prieš 25-erius vy­kęs ple­bis­ci­tas – vi­suo­ti­nė gy­ven­to­jų apk­lau­sa dėl ne­prik­lau­so­my­bės ta­po aks­ti­nu už­sie­nio vals­ty­bėms pri­pa­žin­ti Lie­tu­vą, sa­ko tarp­tau­ti­nės tei­sės eks­per­tas, Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) pir­mi­nin­kas Dai­nius Ža­li­mas.

„Šis ple­bis­ci­tas tu­ri tiek tarp­tau­ti­nę, tiek na­cio­na­li­nę reikš­mę. Tarp­tau­ti­nė reikš­mė ta, kad dar kar­tą bu­vo pa­tvir­tin­ta, jog Lie­tu­va at­ku­ria sa­vo ne­prik­lau­so­my­bę ir įtvir­ti­na tris pri­nci­pus – ne­prik­lau­so­my­bės,de­mo­kra­ti­jos, res­pub­li­kos, ti­krai įspū­din­gos Lie­tu­vos pi­lie­čių dau­gu­mos va­lia. Ak­cen­tuo­čiau vie­ną da­ly­ką, kad pa­gal tarp­tau­ti­nę tei­sę toks ple­bis­ci­tas ne­bu­vo bū­ti­nas, jis tu­rė­jo dau­giau po­li­ti­nę, o ne tarp­tau­ti­nę tei­si­nę reikš­mę, tai bu­vo kaip aks­ti­nas ki­toms vals­ty­bėms po­li­tiš­kai par­em­ti Lie­tu­vą“, – BNS sa­kė D.Ža­li­mas.

„Aš tik pri­min­siu, kad ne­tru­kus po dvie­jų die­nų mes su­lau­kė­me pir­mo pri­pa­ži­ni­mo, iš Is­lan­di­jos pu­sės, tam tu­rė­jo reikš­mės, be abe­jo, ir ple­bis­ci­tas. Va­sa­rio 28 die­ną (Lie­tu­vą pri­pa­ži­no) an­tro­ji ša­lis, ku­ri pa­si­ra­šė pir­mą­ją tarp­tau­ti­nę su­tar­tį po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo su Lie­tu­va, tai bu­vo Da­ni­ja“, – pri­dū­rė tei­si­nin­kas.

D.Ža­li­mas kal­bė­da­mas apie ple­bis­ci­to reikš­mę pa­brė­žė ir tai, jog juo bu­vo už­bėg­ta už akių Mask­vos už­ma­čioms iš­lai­ky­ti res­pub­li­kas So­vie­tų Są­jun­gos su­dė­ty­je – ini­ci­juo­tas vi­sa­liau­di­nis re­fe­ren­du­mas dėl są­jun­gos iš­sau­go­ji­mo.

„Dar vie­no as­pek­to ne­rei­kia pa­mirš­ti, kad taip bu­vo už­bėg­ta už akių tam ti­kroms ma­ni­pu­lia­ci­joms iš So­vie­tų są­jun­gos pu­sės, ku­ri ren­gė re­fe­ren­du­mą dėl So­vie­tų są­jun­gos iš­sau­go­ji­mo, ku­ris tu­rė­jo vyk­ti ko­vo 17 die­ną ir ku­ria­me Lie­tu­va ne­da­ly­va­vo“, – pa­brė­žė KT pir­mi­nin­kas.

Na­cio­na­li­nės tei­sės pra­sme, pa­sak D.Ža­li­mo, ple­bis­ci­tas bu­vo svar­bus, kad įspū­din­ga pi­lie­čių dau­gu­ma pa­tvir­ti­no ker­ti­nius kons­ti­tu­ci­nius ir vals­ty­bin­gu­mo pri­nci­pus: kad Lie­tu­vos vals­ty­bė yra ne­prik­lau­so­ma de­mo­kra­ti­nė vals­ty­bė ir jos val­dy­mo for­ma – res­pub­li­ka.

1991 me­tais va­sa­rio 9 die­ną ple­bis­ci­te bu­vo bal­suo­ja­ma, ar Lie­tu­vos vals­ty­bė tu­ri bū­ti ne­prik­lau­so­ma de­mo­kra­ti­nė res­pub­li­ka. Ple­bis­ci­te prieš 25 me­tus da­ly­va­vo 2,25 mln. iš 2,6 mln. bal­so tei­sę tu­rin­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų. 90 proc. tuo­met pa­si­sa­kė už lais­vą ir ne­prik­lau­so­mą Lie­tu­vą. Ne­prik­lau­so­my­bės ir de­mo­kra­ti­jos pri­nci­pai yra įtvir­tin­ti Lie­tu­vos Kons­ti­tu­ci­jos pir­ma­ja­me straips­ny­je.

Po šio ple­bis­ci­to, 1991 me­tų va­sa­rio 11 die­ną Is­lan­di­ja pir­mo­ji iš už­sie­nio vals­ty­bių ofi­cia­liai pri­pa­ži­no Lie­tu­vos ne­prik­lau­so­my­bę. 1991 me­tų va­sa­rio 28 die­ną Da­ni­ja ofi­cia­liai pa­tvir­ti­no at­kur­tos ne­prik­lau­so­mos Lie­tu­vos tęs­ti­nu­mą, pri­pa­ži­no ša­lies Vy­riau­sy­bę ir nu­spren­dė at­kur­ti dip­lo­ma­ti­nius san­ty­kius su Lie­tu­va.