Prieš 25-erius metus Lietuva prisijungė prie ESBO
Šian­dien mi­ni­mos dvi­de­šimt penk­to­sios Lie­tu­vos na­rys­tės Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo or­ga­ni­za­ci­jo­je (ES­BO) me­ti­nės. 

Pa­sak už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus, pa­si­kei­tu­si sau­gu­mo ap­lin­ka ska­ti­na dar ak­ty­viau iš­nau­do­ti Lie­tu­vos na­rys­tę ES­BO sie­kiant re­gio­ne ap­sau­go­ti de­mo­kra­ti­ją, įtvir­tin­ti pa­gar­bą žmo­gaus tei­sėms bei tei­sės vir­še­ny­bei, ra­šo­ma Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pra­ne­ši­me spau­dai.

„Su­si­du­ria­me su nau­jais iš­šū­kiais Eu­ro­pos sau­gu­mui, ypač te­ri­to­ri­niu vien­ti­su­mu ir su­ve­re­ni­te­tu par­em­tos tarp­tau­ti­nės tei­sės sis­te­mos lau­žy­mu. Bū­ti­na iš­lai­ky­ti ES­BO vaid­me­nį ir lig­šio­li­nę pa­žan­gą sie­kiant efek­ty­vaus tai­kaus konf­lik­tų su­re­gu­lia­vi­mo ir pa­si­ti­kė­ji­mo ska­ti­ni­mo vi­so­je ES­BO erd­vė­je“, – pa­brė­žė Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­jos va­do­vas.

1991 m. rug­sė­jo 10 d. Lie­tu­va, kar­tu su Lat­vi­ja ir Es­ti­ja, pri­si­jun­gė prie ES­BO pirm­ta­kės – Eu­ro­pos sau­gu­mo ir bend­ra­dar­bia­vi­mo kon­fe­ren­ci­jos (ESBK), su­vai­di­nu­sios svar­bų vaid­me­nį iš Bal­ti­jos ša­lių iš­ve­dant Ru­si­jos ka­riuo­me­nę. Tai bu­vo pir­mo­ji tarp­tau­ti­nė or­ga­ni­za­ci­ja, ku­rios na­re Lie­tu­va ta­po po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo.

Lie­tu­vos na­rys­tė ES­BO stip­riai pri­si­dė­jo prie vi­sa­ver­čio Lie­tu­vos su­grį­ži­mo į tarp­tau­ti­nę bend­ruo­me­nę ir pa­dė­jo įtvir­tin­ti mū­sų ša­lies de­mo­kra­ti­nius pa­sie­ki­mus.

Nuo na­rys­tės pra­džios bū­da­ma ak­ty­via or­ga­ni­za­ci­jos na­re, 2011 m. Lie­tu­va ėmė­si ypa­tin­go iš­šū­kio – pir­mi­nin­ka­vi­mo ES­BO or­ga­ni­za­ci­jai.

2011 m. Vil­niu­je su­reng­ta­me ES­BO Mi­nis­trų su­si­ti­ki­me bu­vo pri­im­ti spren­di­mai dėl ES­BO vaid­mens stip­ri­ni­mo konf­lik­tų pre­ven­ci­jo­je ir spren­di­me, taip pat ko­vo­je su trans­na­cio­na­li­nė­mis grės­mė­mis. Pir­mi­nin­ka­vi­mo me­tu Lie­tu­vos pa­stan­gų dė­ka bu­vo at­nau­jin­tos ofi­cia­lios „5+2“ for­ma­to de­ry­bos dėl konf­lik­to Mol­do­vo­je. Lie­tu­va ak­ty­viai dir­bo žmo­gaus tei­sių ir lais­vių klau­si­mais, ypač siek­da­ma stip­rin­ti žo­džio lais­vę ir žur­na­lis­tų sau­gu­mą. Taip pat su­stip­rin­tas ES­BO vaid­muo ener­ge­ti­nio sau­gu­mo ir trans­por­to jung­čių plė­to­ji­mo sri­ty­se.

Lie­tu­va šiuo me­tu daug dė­me­sio ski­ria konf­lik­tų Ukrai­no­je, Gru­zi­jo­je, ener­ge­ti­nio ir ki­ber­ne­ti­nio sau­gu­mo, mo­te­rų tei­sių, ži­niask­lai­dos ir iš­raiš­kos lais­vės klau­si­mams. Lie­tu­va taip pat sie­kia bend­rų ES­BO veiks­mų ko­vos su ka­ro pro­pa­gan­da klau­si­mu, ku­ris Lie­tu­vos ir ki­tų Šiau­rės ir Bal­ti­jos re­gio­no ša­lių pa­stan­go­mis į ES­BO po­li­ti­nę dar­bot­var­kę įtrauk­tas pra­ėju­siais me­tais.

ES­BO yra di­džiau­sia pa­sau­ly­je re­gio­ni­nė kon­sen­su­su vei­kian­ti or­ga­ni­za­ci­ja, vie­ni­jan­ti 57 Eu­ro­pos, Šiau­rės Ame­ri­kos ir Cen­tri­nės Azi­jos ša­lis. Or­ga­ni­za­ci­jai šiais me­tais pir­mi­nin­kau­ja Vo­kie­ti­ja.