Priėmus naują įstatymą valdininkų algoms reikėtų dar per 20 mln. eurų
Pri­ėmus nau­jos re­dak­ci­jos Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mą, siū­lo­mai dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mai įgy­ven­din­ti pa­pil­do­mai per me­tus rei­kės per 20 mln. eu­rų.

„Prin­ci­pas, ku­rio lai­ko­si ir Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja, ir Vy­riau­sy­bė, yra la­bai aiš­kus - ge­riau ma­žiau vals­ty­bės tar­nau­to­jų, ta­čiau ko­ky­biš­kes­nių, mo­ty­vuo­tų, mo­kant jiems di­des­nį už­mo­kes­tį. Ta su­ma įtrauk­ta į ki­tų me­tų biu­dže­tą“, - ket­vir­ta­die­nį Sei­me pri­sta­ty­da­mas nau­ją Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo re­dak­ci­ją sa­kė vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis.

Pro­jek­to aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te nu­ro­dy­ta, kad ne­sta­tu­ti­nių vals­ty­bės tar­nau­to­jų al­goms me­tams pa­pil­do­mai rei­kė­tų apie 13,6 mln. eu­rų, sta­tu­ti­nių - apie 7,8 mln. eu­rų.

Ne­be­lik­tų prie­dų už kva­li­fi­ka­ci­nę klasę

Pa­sak mi­nis­tro, ren­giant pro­jek­tą, lai­ky­ta­si pri­nci­po, kad pe­rė­jus prie nau­jos sis­te­mos, val­di­nin­kų al­gos ne­ma­žė­tų.

„Pe­rei­nant prie nau­jos dar­bo už­mo­kes­čio sis­te­mos, bent mes ma­no­me, kad so­cia­liai tei­sin­ga iš­lai­ky­ti pri­nci­pą, jog nie­kam al­ga ne­ma­žė­ja“, - kal­bė­jo S.Skver­ne­lis.

Jis pa­brė­žė, kad da­bar 50 proc. vals­ty­bės tar­nau­to­jų dar­bo už­mo­kes­čio su­da­ro nuo­la­ti­nė de­da­mo­ji ir 50 proc. - įvai­rūs prie­dai. Pa­gal nau­ją re­gu­lia­vi­mą, 80 proc. bū­tų nuo­la­ti­nė de­da­mo­ji ir 20 proc. - prie­mo­kos.

Pa­gal pro­jek­tą, nu­sta­tant vals­ty­bės tar­nau­to­jų dar­bo už­mo­kes­tį ne­be­lik­tų prie­dų už kva­li­fi­ka­ci­nę kla­sę, o tam ti­kroms par­ei­gy­bių gru­pėms bū­tų nu­sta­ty­tas ga­li­mų par­ei­gi­nių al­gų in­ter­va­lą. In­ter­va­lą su­da­ry­tų še­šios tar­pi­nės par­ei­gi­nės al­gos.

Nau­ja re­dak­ci­ja leis at­ly­gi­ni­mą kel­ti ar­ba mažinti

Aukš­čiau­sias par­ei­gas - mi­nis­te­ri­jų, Sei­mo, Vy­riau­sy­bės, Pre­zi­den­tū­ros kanc­le­rių, vi­ce­mi­nis­trų, vy­riau­sių­jų pre­zi­den­to pa­ta­rė­jų - ei­nan­tiems as­me­nims bū­tų mo­ka­ma fik­suo­ta par­ei­gi­nė al­ga (be in­ter­va­lo). Jų par­ei­gi­nės al­gos koe­fi­cien­tas bū­tų pa­kel­tas iki 22 (t.y.2971 eu­rų) , nuo da­bar­ti­nių 13 (t.y. 1696 eu­rų). Koe­fi­cien­tų di­dė­ji­mu kom­pen­suo­ja­mas kva­li­fi­ka­ci­nių kla­sių, ku­rios taip pat tu­ri di­de­lės įta­kos tar­nau­to­jų dar­bo už­mo­kes­čiui, at­si­sa­ky­mas.

Nu­ma­ty­ta, kad vals­ty­bės tar­nau­to­jo dar­bo už­mo­kes­tį su­da­rys par­ei­gi­nė al­ga, prie­dai, prie­mo­kos ir ap­mo­kė­ji­mas už dar­bą poil­sio ir šven­čių die­no­mis, virš­va­lan­džius.

Nau­ja įsta­ty­mo re­dak­ci­ja lei­džia vals­ty­bės tar­nau­to­jui al­gą di­din­ti ar­ba ma­žin­ti 5 proc., pri­klau­so­mai nuo to, ar jo dar­bo re­zul­ta­tai blo­gė­ja ar ge­rė­ja.

Vals­ty­bės tar­nau­to­jams to­liau bū­tų mo­ka­mas prie­das už tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei sta­žą. Jis su­da­ry­tų 3 proc. par­ei­gi­nės al­gos už kiek­vie­nus tre­jus tar­ny­bos Lie­tu­vos vals­ty­bei me­tus. Šio prie­do su­ma ne­ga­lė­tų vir­šy­ti 30 proc. par­ei­gi­nės al­gos.

Prie­mo­kos tar­nau­to­jams bū­tų mo­ka­mos, jei­gu jis at­lik­tų ki­to dar­buo­to­jo funk­ci­jas, dirb­tų kenks­min­go­mis, pa­vo­jin­go­mis są­ly­go­mis, virš­va­lan­džius, dar­bą šven­ti­nė­mis, poil­sio die­no­mis. Ne­be­lik­tų nuo­sta­tos, kad prie­mo­kos mo­ka­mos už ne­įvar­dy­tą pa­pil­do­mą dar­bo krū­vį.

Sie­kis - verž­lus vals­ty­bės tarnautojas

Nau­jo­ji įsta­ty­mo re­dak­ci­ja leis­tų val­di­nin­kams da­ly­vau­ti sa­vo ar ki­tos įstai­gos įgy­ven­di­na­muo­se pro­jek­tuo­se ir gau­ti pa­pil­do­mą ap­mo­kė­ji­mą. Ši nor­ma su­kė­lė abe­jo­nių par­la­men­ta­rams.

„Ko mes no­ri­me? Jei no­ri­me tu­rė­ti mo­ty­vuo­tą, verž­lų, ge­rą vals­ty­bės tar­nau­to­ją, tu­ri­me pa­da­ry­ti ly­giai taip pat kaip ir dar­bo rin­ko­je, vers­le jam ga­li­my­bę už­si­dirb­ti. Ma­nau, kad ki­tų vals­ty­bių pa­vyz­džiai, kur yra ti­krai mo­der­ni vals­ty­bės tar­ny­ba, tai lei­džia da­ry­ti. Dar dau­giau - ten kal­ba­ma ne tik apie pro­jek­ti­nę veik­lą, bet ir apie tarp­tink­li­nį bend­ra­dar­bia­vi­mą, kur vie­nos mi­nis­te­ri­jos tar­nau­to­jas ga­li bū­ti įdar­bin­tas vie­nam ar ki­tam pro­jek­tui ki­tos mi­nis­te­ri­jos, mo­kant jam pa­pil­do­mą už­mo­kes­tį, o ne stei­giant nau­jų de­par­ta­men­tų, mi­nis­te­ri­jų ir t.t. (...) Leis­ki­me žmo­nėms dirb­ti, bet svar­biau­sia, kad jis to dar­bo ne­da­ry­tų, ku­ris jam pri­klau­so pa­gal par­ei­gy­bių ap­ra­šy­mą da­ry­ti, ir dar­bo lai­ku“, - sa­kė S. Skver­ne­lis.

Kom­pe­ten­ci­ja bū­tų ver­ti­na­ma kasmet

Siū­lo­ma at­si­sa­ky­ti šiuo me­tu įsta­ty­me nu­ma­ty­tų pre­mi­jų, ta­čiau fi­nan­si­nis ska­ti­ni­mas lik­tų. Tar­nau­to­jai bū­tų ska­ti­na­mi pa­pil­do­mais mo­ky­mais, lais­vo­mis die­no­mis ar dar­bo lai­ko trum­pi­ni­mu, o už iš­skir­ti­nį in­dė­lį bū­tų mo­ka­mas iki dvie­jų at­ly­gi­ni­mų dy­džio prie­das.

Anot pro­jek­to, kas­met bū­tų ver­ti­na­ma tar­nau­to­jų kom­pe­ten­ci­ja ir veik­los re­zul­ta­tai. Įstai­gos va­do­vas, ku­rio veik­los re­zul­ta­tai už me­tus bū­tų įver­tin­ti ne­pa­ten­ki­na­mai ir kom­pe­ten­ci­jos ne­ati­tik­tų jo par­ei­gy­bei nu­sta­ty­to kom­pe­ten­ci­jų pro­fi­lio, bū­tų at­lei­džia­mas iš par­ei­gų. Jei­gu kom­pe­ten­ci­ja bū­tų tin­ka­ma, ta­čiau dve­jus me­tus veik­los re­zul­ta­tai bū­tų ne­pa­ten­ki­na­mi, va­do­vas taip pat ne­tek­tų par­ei­gų.

Va­do­vas ne il­giau kaip dviem kadencijoms

Į įsta­ty­mą taip pat siū­lo­ma įra­šy­ti ti­pi­nius rei­ka­la­vi­mus vals­ty­bės įstai­gų va­do­vams. Jie pri­va­lė­tų tu­rė­ti ne že­mes­nį nei ma­gis­tro kva­li­fi­ka­ci­nį laips­nį ar­ba jam pri­ly­gin­tą aukš­to­jo moks­lo kva­li­fi­ka­ci­ją, tu­rė­ti ne ma­žiau kaip 5 me­tų va­do­vau­ja­mo­jo dar­bo pa­tir­tį, mo­kė­ti ang­lų, pra­ncū­zų ar vo­kie­čių kal­bą ne že­mes­niu nei B1 ly­giu, tu­rė­ti Lie­tu­vos pi­lie­ty­bę.

Vals­ty­bės įstai­gos va­do­vas ga­lė­tų bū­ti ski­ria­mas ei­ti tos pa­čios įstai­gos va­do­vo par­ei­gas ne dau­giau kaip dvi ka­den­ci­jas iš ei­lės. An­trą ka­den­ci­ją jis ga­lė­tų dirb­ti, jei­gu jo veik­la bū­tų įver­tin­ta la­bai ge­rai.

Be to, no­ri­ma at­si­sa­ky­ti sky­rių ve­dė­jų pa­va­duo­to­jų par­ei­gy­bių. Anot pro­jek­to aiš­ki­na­mo­jo raš­to, sky­rių ve­dė­jų pa­va­duo­to­jų es­mi­nės funk­ci­jos nė­ra ve­dė­jo pa­va­da­vi­mas, jis tai da­ro tik ret­kar­čiais, to­dėl siū­lo­ma esant rei­ka­lui, tie­siog pa­ves­ti ei­ti sky­riaus ve­dė­jo par­ei­gas.

Ža­los iš­ieš­ko­ji­mo galimybė

Tarp siū­lo­mų nau­jo­vių - ir prie­vo­lė (vie­toj ga­li­my­bės) įstai­gai iš­ieš­ko­ti ža­lą iš ją su­kė­lu­sio vals­ty­bės tar­nau­to­jo.

Ket­vir­ta­die­nį par­la­men­ta­rai po pa­tei­ki­mo pri­ta­rė šiam pro­jek­tui. Už jį bal­sa­vo 63 Sei­mo na­riai, prieš ne­bu­vo nė vie­nas, 12 par­la­men­ta­rų su­si­lai­kė. To­liau jį svars­tys Sei­mo ko­mi­te­tai.