Priemoka mėgaujasi ne tik kanclerė
Iš maž­daug 90 Vy­riau­sy­bės ir mi­nis­te­ri­jų po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų kiek dau­giau nei treč­da­liui skir­tos prie­mo­kos prie par­ei­gi­nės al­gos. Daž­niau­siai – už di­des­nį nei įpras­ta dar­bo krū­vį ir no­rint iš­veng­ti si­tua­ci­jos, kai ei­nan­tys aukš­tes­nes par­ei­gas už­dir­ba ma­žiau nei tie, ku­rie ten­ki­na­si že­mes­nė­mis.

Vy­riau­sy­bės kanc­le­rei Mil­dai Dar­gu­žai­tei ne­se­niai vie­šai pa­sis­kun­dus dėl esą pa­ly­gin­ti ne­di­de­lės al­gos, „Lie­tu­vos ži­nios“ pa­si­do­mė­jo, koks yra ki­tų va­di­na­mo­jo po­li­ti­nio kor­pu­so tar­nau­to­jų, plu­šan­čių Vy­riau­sy­bė­je ir mi­nis­te­ri­jo­se, dar­bo už­mo­kes­tis. Šiuo me­tu šią ko­man­dą su­da­ro 86 as­me­nys, o il­gai­niui jų ga­li pa­dau­gė­ti bent de­šim­čia.

Nu­as­me­nin­ti duo­me­nys, ku­riuos „Lie­tu­vos ži­nioms“ su­tei­kė Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­ja, be ki­ta ko, at­sklei­džia, kad prie­mo­kų pra­kti­ka mi­nis­te­ri­jo­se skir­tin­ga: vie­no­se jos mo­ka­mos, ki­to­se – ne.

Kas gau­na dau­giau­sia

Prem­je­rui Sau­liui Skver­ne­liui, su­ap­va­li­nus cen­tus, pri­skai­čiuo­ta 3367 eu­rų par­ei­gi­nė al­ga ir 808 eu­rų prie­das už vals­ty­bės tar­ny­bos sta­žą. At­skai­čius mo­kes­čius, jis iš vi­so gau­na 3173 eu­rus. Vy­riau­sy­bės kanc­le­rei M. Dar­gu­žai­tei skir­ta 1697 eu­rų al­ga, o pri­dė­jus 1018 eu­rų prie­mo­ką, į jos pi­ni­gi­nę kas mė­ne­sį įkrin­ta 2063 eu­rai. Prem­je­ro pa­ta­rė­jams ten­ka 1553 eu­rų par­ei­gi­nė al­ga, o pri­dė­jus prie­mo­ką ir prie­dą už sta­žą, jie į ran­kas gau­na nuo 1888 iki 1959 eu­rų.

Mi­nis­tro par­ei­gi­nė al­ga sie­kia be­maž 3106 eu­rus, o pri­klau­so­mai nuo prie­do už sta­žą, jam iš­mo­ka­ma nuo 2360 (svei­ka­tos ap­sau­gos, ap­lin­kos, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo, že­mės ūkio bei su­si­sie­ki­mo mi­nis­trai) iki 2927 eu­rų (už­sie­nio rei­ka­lų ir kul­tū­ros mi­nis­trai).

Vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gi­nė al­ga sie­kia 1697 eu­rus. At­siž­vel­gus į prie­mo­kas bei prie­dus, jis gau­na nuo 1289 iki 2334 eu­rų (po mo­kes­čių). Mi­nis­tro pa­ta­rė­jo par­ei­gi­nę al­gą su­da­ro 1409 eu­rai, o į ran­kas jis gau­na nuo 1071 iki 1971 eu­ro. Kon­kre­ti su­ma pri­klau­so nuo to, ar mo­ka­mas prie­das ir prie­mo­ka.

Skir­tin­ga laikysena

Trims už­sie­nio rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­trams pri­klau­so prie­dai už dip­lo­ma­ti­nį ran­gą. Ta­čiau tai spe­ci­fi­niai at­ve­jai.

Di­des­nius ar ma­žes­nius prie­dus už vals­ty­bės tar­ny­bos sta­žą gau­na apie pus­šim­tį po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo Vy­riau­sy­bės ir mi­nis­te­ri­jų tar­nau­to­jų. Di­džiau­si to­kie prie­dai – prem­je­ro (808 eu­rai), už­sie­nio rei­ka­lų ir kul­tū­ros mi­nis­trų (745 eu­rai).

Įdo­miau­sia si­tua­ci­ja – su prie­mo­ko­mis. Vy­riau­sy­bės kan­ce­lia­ri­jo­je jas, be kanc­le­rės (1018 eu­rų), gau­na sep­ty­ni prem­je­ro pa­ta­rė­jai ir se­kre­to­ria­to va­do­vė (po 932 eu­rus).

Iš mi­nis­te­ri­jų dau­giau­sia prie­mo­kų (po 5) po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jams mo­ka Svei­ka­tos ap­sau­gos, Vi­daus rei­ka­lų ir Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­jos. Prie­mo­kų po­li­ti­nės ko­man­dos na­riams bent jau kol kas nė­ra Ūkio, Už­sie­nio rei­ka­lų, Ap­lin­kos, Tei­sin­gu­mo, Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jo­se.

Be­je, mi­nis­trams prie­mo­kos ne­ski­ria­mos, o tik vi­ce­mi­nis­trams ir pa­ta­rė­jams. Di­džiau­sias prie­mo­kas (po 1018 eu­rų) gau­na po vie­ną kraš­to ap­sau­gos, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo bei su­si­sie­ki­mo vi­ce­mi­nis­trų bei trys že­mės ūkio vi­ce­mi­nis­trai.

Švie­ti­mo ir moks­lo bei So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jo­se prie­mo­kas gau­na tik vi­ce­mi­nis­trai, Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jo­je – tik pa­ta­rė­jai (du iš tri­jų). Kraš­to ap­sau­gos ir Su­si­sie­ki­mo mi­nis­te­ri­jo­se prie­mo­kas gau­na ir po vie­ną po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo mi­nis­tro pa­dė­jė­jų.

Stan­dar­ti­nė formuluotė

Pa­gal Vals­ty­bės tar­ny­bos įsta­ty­mo 26 straips­nį vals­ty­bės tar­nau­to­jams prie­mo­kos ga­li bū­ti mo­ka­mos ke­tu­riais at­ve­jais, ta­čiau po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jams iš es­mės ak­tua­lūs du. Vie­nas jų – už įpras­tą dar­bo krū­vį vir­ši­jan­čią veik­lą, ki­tas – už pa­pil­do­mų už­duo­čių at­li­ki­mą, kai at­lie­ka­mos par­ei­gy­bės ap­ra­šy­me ne­nus­ta­ty­tos funk­ci­jos. Šiais dviem at­ve­jais prie­mo­kos ne­ga­li vir­šy­ti 60 proc. par­ei­gi­nės al­gos.

„Lie­tu­vos ži­nios“ ti­kė­jo­si prem­je­ro S. Skver­ne­lio ko­men­ta­ro apie prie­mo­kas, bet jo pa­ta­rė­jas vie­šų­jų ry­šių klau­si­mais To­mas Ber­žins­kas, ap­gai­les­tau­da­mas, jog Vy­riau­sy­bės va­do­vas ne­tu­ri lai­ko at­sa­ky­ti į klau­si­mus, pa­aiš­ki­no, kad Vy­riau­sy­bės kanc­le­rei ir ki­tiems po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo vals­ty­bės tar­nau­to­jams prie­mo­kos ski­ria­mos už įpras­tą dar­bo krū­vį vir­ši­jan­čią veik­lą. Anot T. Ber­žins­ko, prie­mo­kos mo­ka­mos tol, kol tie­sio­gi­nis va­do­vas nu­spren­džia ki­taip, ar­ba kol as­muo ei­na pa­skir­tą­sias par­ei­gas. Jis pri­dū­rė, kad dėl prie­mo­kų pa­val­di­niams spren­džia pa­tys mi­nis­trai.

Stan­dar­ti­nę for­mu­luo­tę „už įpras­tą dar­bo krū­vį vir­ši­jan­čią veik­lą“, at­sa­ky­da­mi į klau­si­mą, už ką skir­ta prie­mo­ka vie­nam ar ki­tam tar­nau­to­jui, la­ko­niš­kai ci­ta­vo ko­ne vi­sų mi­nis­te­ri­jų, ku­rio­se mo­ka­mos prie­mo­kos po­li­ti­nei ko­man­dai, at­sto­vai.

De­ta­les­nių at­sa­ky­mų su­lauk­ta tik iš dvie­jų mi­nis­te­ri­jų. Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos at­sto­vė Te­re­sė Sta­niu­ly­tė pa­aiš­ki­no, kad 50 proc. dy­džio prie­mo­kos vi­ce­mi­nis­trams mo­ka­mos dėl pa­di­dė­ju­sio krū­vio ir kad bū­tų iš­veng­ta par­adok­sa­laus al­gos su­ma­žė­ji­mo pa­si­kei­tus par­ei­goms. „Du vi­ce­mi­nis­trai iki pa­sky­ri­mo bu­vo de­par­ta­men­tų di­rek­to­riai, o vie­nas – de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas. Pe­rei­da­mi dirb­ti vi­ce­mi­nis­trais, jie vi­si pra­ra­do tu­rė­tas kva­li­fi­ka­ci­nes kla­ses ir prie­dus už jas (prie­mo­kų ne­tu­rė­jo), to­dėl dar­bo už­mo­kes­čio, ku­rį su­da­rė vi­ce­mi­nis­tro par­ei­gi­nė al­ga (to­kia pat kaip ir de­par­ta­men­to di­rek­to­rių) ir prie­das už sta­žą, su­ma bu­vo ge­ro­kai ma­žes­nė, nei jie gau­da­vo ei­da­mi anks­tes­nes par­ei­gas“, – sa­kė Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­ja.

Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Ei­mu­tis Mi­siū­nas ti­ki­no ver­ti­nan­tis sa­vo ko­man­dos ži­nias, pa­tir­tį ir lo­ja­lu­mą. Esą to­kią mo­kė­ji­mo už dar­bą tvar­ką jis pa­vel­dė­jo iš anks­tes­nių mi­nis­trų.