Priėmimas į profesines mokyklas vyks internetu
Nuo bir­že­lio star­tuo­ja in­ter­ne­ti­nė pri­ėmi­mo į pro­fe­si­nes mo­kyk­las sis­te­ma, pra­ne­šė Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja.

Sto­ji­mas į pro­fe­si­nes mo­kyk­las pir­mą kar­tą vyks cen­tra­li­zuo­tai. Anks­tes­niais me­tais pra­šy­mą pri­im­ti į pro­fe­si­nę mo­kyk­lą rei­kė­jo pa­teik­ti tos mo­kyk­los pri­ėmi­mo ko­mi­si­jai.

Kaip ir į aukš­tą­sias mo­kyk­las, šis pri­ėmi­mas bus vyk­do­mas per Lie­tu­vos aukš­tų­jų mo­kyk­lų aso­cia­ci­jos bend­ram pri­ėmi­mui or­ga­ni­zuo­ti (LA­MA BPO) sis­te­mą.

„Ši tvar­ka bus mo­der­nes­nė ir pa­pras­tes­nė vi­siems sto­jan­tie­siems į pro­fe­si­nes mo­kyk­las. Pa­teik­da­mi pra­šy­mus in­ter­ne­tu, jie ma­tys vi­są spek­trą ga­li­my­bių: nuo uni­ver­si­te­tų iki pro­fe­si­nių mo­kyk­lų ir ga­lės rink­tis iš vi­sos mo­ky­mų prog­ra­mų pa­siū­los. Pre­ten­duo­jan­tiems sto­ti į pro­fe­si­nę mo­kyk­lą, ne­be­rei­kės ei­ti ir ne­šti po­pie­ri­nių do­ku­men­tų, ši­to jau se­niai at­si­sa­ky­ta aukš­ta­ja­me moks­le“, – pra­ne­ši­me tei­gia švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė.

Pa­grin­di­nis pri­ėmi­mas į pro­fe­si­nes mo­kyk­las truks iki rugp­jū­čio 18 die­nos. Li­kus lais­vų vie­tų, bus skel­bia­mas pa­pil­do­mas pri­ėmi­mas, ku­ris baig­sis rug­sė­jo 15 die­ną. Iš vi­so į pro­fe­si­nes mo­kyk­las ke­ti­na­ma pri­im­ti 20,2 tūkst. pir­ma­kur­sių – pa­na­šiai kaip ir per­nai.

Kaip pa­žy­mi mi­nis­te­ri­ja, šie­met 10 proc. nuo mo­kyk­lų pa­teik­to pir­mi­nio pla­no ma­žės pri­ėmi­mas į gro­žio sek­to­riaus spe­cia­ly­bes, 6 proc. di­dės į ap­dir­ba­mą­ją pra­mo­nę, sta­ty­bą.

Ly­gi­nant su pra­ėju­siais me­tais, pla­nuo­ja­ma, kad šie­met ke­lis kar­tus iš­augs pri­ėmi­mas į mo­du­li­nes prog­ra­mas, ku­rios trun­ka nuo ke­lių sa­vai­čių iki ke­lių mė­ne­sių ir įgy­ja­ma vie­na dar­be rei­ka­lin­ga kom­pe­ten­ci­ja. Per­nai to­kių prog­ra­mų bu­vo siū­lo­ma 29, šie­met šis skai­čius iš­augs iki 200.

Taip pat su­ma­žin­tas vi­sų pro­fe­si­nių mo­ky­mo prog­ra­mų dub­lia­vi­mas ta­me pa­čia­me mies­te ar re­gio­ne.

Į pro­fe­si­nes mo­kyk­las pri­ima­mi mo­ki­niai nuo 14 me­tų. Kar­tu su pro­fe­si­ne kva­li­fi­ka­ci­ja ga­li­ma įgy­ti ir pa­grin­di­nį iš­si­la­vi­ni­mą ar bran­dos at­es­ta­tą. Dau­giau kaip 70 ša­lies pro­fe­si­nio mo­ky­mo įstai­gų siū­lo apie 300 pro­fe­si­nio mo­ky­mo prog­ra­mų.