Priėmė Išmokų vaikams įstatymo pataisas
Sei­mas ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka pri­ėmė Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo pa­tai­sas.To­kiam spren­di­mui pri­ta­rė 83, prieš bal­sa­vo vie­nas Sei­mo na­rys.

Pri­im­to­mis pa­tai­so­mis pra­tęs­tas iš­mo­kų vai­kams mo­kė­ji­mas vai­kams nuo 7 iki 18 me­tų, šei­mo­je au­gi­nant ir (ar) glo­bo­jant vie­ną ar du vai­kus, o šei­moms, au­gi­nan­čioms ir (ar) glo­bo­jan­čioms tris ir dau­giau vai­kų iš­mo­ka vai­kui vai­kams nuo gi­mi­mo die­nos iki 18 me­tų ski­ria­ma ne­ver­ti­nant šei­mos gau­na­mų pa­ja­mų, pra­ne­ša­ma Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

Įsta­ty­me nu­sta­ty­ta, kad bus ski­ria­ma vien­kar­ti­nė iš­mo­ka vai­kui, kai vai­kas gi­mė gy­vas, ta­čiau mi­rė ne­su­ka­kęs 3 mė­ne­sių ir jo gy­ve­na­mo­ji vie­ta ne­bu­vo dek­la­ruo­ta Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je.

Į įsta­ty­mą įtrauk­ta nau­ja su­bjek­tų gru­pė – Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės na­rės ar Eu­ro­pos eko­no­mi­nei erd­vei pri­klau­san­čios Eu­ro­pos lais­vos pre­ky­bos aso­cia­ci­jos vals­ty­bės na­rės pi­lie­čiai dar­buo­to­jai, taip pat sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tys ir jų šei­mos na­riai, ku­riems bus ski­ria­ma ir mo­ka­ma iš­mo­ka vai­kui, vien­kar­ti­nė iš­mo­ka vai­kui ir vien­kar­ti­nė iš­mo­ka nėš­čiai mo­te­riai, taip jiems su­da­rant vie­no­das su Lie­tu­vos Res­pub­li­kos pi­lie­čiais są­ly­gas gau­ti mi­nė­tas iš­mo­kas bei už­ti­kri­nant Eu­ro­pos Są­jun­gos tei­sės ak­tų su­de­ri­na­mu­mą su na­cio­na­li­ne tei­se.

Taip pat įtvir­tin­ta iš­im­tis, kad Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bės na­rės ar Eu­ro­pos eko­no­mi­nei erd­vei pri­klau­san­čios Eu­ro­pos lais­vos pre­ky­bos aso­cia­ci­jos vals­ty­bės na­rės pi­lie­čiams dar­buo­to­jams, taip pat sa­va­ran­kiš­kai dir­ban­tiems, ir jų šei­mos na­riams, sie­kiant pa­si­nau­do­ti tei­se gau­ti iš­mo­kas, ne­bus tai­ko­mas rei­ka­la­vi­mas ne ma­žiau kaip 3 mė­ne­sius gy­ven­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je, kai jiems yra iš­duo­ti do­ku­men­tai, pa­tvir­ti­nan­tys ar su­tei­kian­tys tei­sę gy­ven­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­ko­je.

Iš­mo­kų vai­kams įsta­ty­mo pa­tai­sos, iš­sky­rus iš­mo­kos vai­kui mo­kė­ji­mą, įsi­ga­lios 2016 m. spa­lio 1 d.

Įver­ti­nus ša­lies eko­no­mi­nę pa­dė­tį ir at­siž­vel­giant į vals­ty­bės fi­nan­si­nes ga­li­my­bes, nuo­sta­tų, su­si­ju­sių su iš­mo­kos vai­kui mo­kė­ji­mu, įsi­ga­lio­ji­mas nu­sta­ty­tas nuo 2017 m. sau­sio 1 d.