Priekabiavimu kaltinamas Kęstutis Pūkas išsisuko iki rudens
„Ne­ti­kė­ta“ li­ga ga­li­ma sa­ky­ti bent lai­ki­nai iš­gel­bė­jo Sei­mo na­rį Kęs­tu­tį Pū­ką. Sei­mo ko­mi­si­jos dėl K.Pū­ko ne­lie­čia­my­bės dar­bas pra­tęs­tas iki iki rug­sė­jo 15 die­nos.

Ko­mi­si­ja tu­rė­jo iš­va­dą, ar ten­kin­ti ge­ne­ra­li­nio pro­ku­ro­ro pra­šy­mą pa­nai­kin­ti K.Pū­ko im­uni­te­tą, pa­teik­ti an­tra­die­nį, ta­čiau ne­ga­lė­jo pri­im­ti spren­di­mo ne­da­ly­vau­jant pa­čiam par­la­men­ta­rui.

Lai­ki­no­sios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas „vals­tie­tis“ An­ta­nas Bau­ra pra­ne­šė ga­vęs K.Pū­ko raš­tą su pra­šy­mu ati­dė­ti ko­mi­si­jos po­sė­dį bei me­di­kų pa­žy­mą, jog Sei­mo na­rio ne­dar­bin­gu­mo lai­ko­tar­pis yra nuo bir­že­lio 29 iki lie­pos 4 die­nos.

Sei­mo po­sė­dy­je dau­giau lai­ko ko­mi­si­jos dar­bui pa­pra­šęs A.Bau­ra sa­kė tu­rin­tis ži­nių, kad K.Pū­ko ne­dar­bin­gu­mas dar bus pra­tęs­tas, o ko­mi­si­ja yra pa­si­ren­gu­si su­si­rink­ti ir ne se­si­jos me­tu, kai tik par­la­men­ta­ro ne­dar­bin­gu­mo lai­ko­tar­pis baig­sis.

Ge­ne­ra­li­nis pro­ku­ro­ras Eval­das Pa­ši­lis krei­pė­si į Sei­mą su pra­šy­mu pa­nai­kin­ti K.Pū­ko im­uni­te­tą, kad jis ga­lė­tų bū­ti pa­trauk­tas bau­džia­mo­jon at­sa­ko­my­bėn dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo ir gink­lo lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo.

An­tra­die­nį ko­mi­si­ja iš­klau­sė iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo ir gink­lo lai­ky­mo tai­syk­lių pa­žei­di­mo ti­rian­čius Vil­niaus apy­lin­kės pro­ku­ra­tū­ros pro­ku­ro­rus.

Pro­ku­ro­rė Ag­nė Stan­ke­vi­čiū­tė tei­gė, kad su­rink­ta pa­kan­ka­mai duo­me­nų pa­teik­ti įta­ri­mus Sei­mo na­riui. Ji tvir­ti­no, kad K.Pū­kas ne­apk­laus­tas kaip spe­cia­lu­sis liu­dy­to­jas, nes šis sta­tu­sas su­tei­kia­mas as­me­niui, kai nė­ra pa­kan­ka­mai duo­me­nų jam pa­teik­ti įta­ri­mų.

Jos duo­me­ni­mis, by­lo­je yra ke­tu­ri nu­ken­tė­ju­sie­ji.

Sei­mo na­riai dėl ga­li­mo K.Pū­ko prie­ka­bia­vi­mo jam yra ini­ci­ja­vę ap­kal­tą. Šia­me pro­ce­se da­bar lau­kia­ma Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo po­zi­ci­jos.

K.Pū­kas į Sei­mą bu­vo iš­rink­tas pa­gal par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ są­ra­šą dau­gia­man­da­tė­je apy­gar­do­je.