Prie Vokietijos karių pagrindu kuriamo bataliono prisidės ir kitos šalys
Nors są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­nas Lie­tu­vo­je bus ku­ria­mas Vo­kie­ti­jos ka­rių pa­grin­du, prie jo pri­si­dės ir ki­tų vals­ty­bių ka­riai, sa­ko pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės vy­riau­sia­sis pa­ta­rė­jas na­cio­na­li­nio sau­gu­mo klau­si­mais Val­de­ma­ras Sa­ra­pi­nas.

„Kol kas ne­bu­vo įvar­di­ja­mi skai­čiai, ta­čiau są­vo­ka „fra­me­work na­tion“ reikš­tų, kad bū­tų pa­grin­di­nės pa­jė­gos iš Vo­kie­ti­jos, bet ba­ta­lio­nas pats bū­tų dau­gia­na­cio­na­li­nis“, – BNS penk­ta­die­nį sa­kė V.Sa­ra­pi­nas.

Pa­sak pa­ta­rė­jo, su ki­to­mis vals­ty­bė­mis dėl jų da­ly­va­vi­mo ku­riant ba­ta­lio­ną šiuo me­tu de­ra­ma­si, ta­čiau kon­kre­čių vals­ty­bių V.Sa­ra­pi­nas kol kas ne­įvar­di­jo. Jo tei­gi­mu, dėl ba­ta­lio­no dy­džio są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gų de­ra­si ir ki­tos Bal­ti­jos ša­lys.

V.Sa­ra­pi­nas sa­kė, kad apie vo­kie­čių pa­si­ry­ži­mą siųs­ti pa­pil­do­mas pa­jė­gas į Lie­tu­vą pa­skel­bė ke­li aukš­čiau­sio ly­gio par­ei­gū­nai. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas nu­ro­dė ket­vir­ta­die­nį apie Vo­kie­ti­jos spren­di­mą bu­vęs in­for­muo­tas ša­lies gy­ny­bos mi­nis­trės Ur­su­los von der Leyen.

Pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas tei­gė, kad vo­kie­čių spren­di­mas siųs­ti pa­pil­do­mas pa­jė­gas į Lie­tu­vą par­odo, kad „pa­ti Eu­ro­pa ga­li rū­pin­tis sa­vo sau­gu­mu, (...) nors iki šiol daž­niau­siai fo­ku­suo­da­vo­mės ties ame­ri­kie­čiais“.

Ofi­cia­lūs spren­di­mai dėl ba­ta­lio­no dy­džio są­jun­gi­nin­kų pa­jė­gu­mų kiek­vie­no­je Bal­ti­jos ša­ly­je ga­li­mi lie­pą NA­TO vir­šū­nių su­si­ti­ki­me Var­šu­vo­je.

Rea­guo­jant į Ru­si­jos veiks­mus Ukrai­no­je, Lie­tu­vo­je nuo 2014 me­tų pa­va­sa­rio dis­lo­kuo­ta kuo­pa JAV ka­rių, ka­ri­nė tech­ni­ka, taip pat įkur­tas ne­di­de­lis NA­TO šta­bas.

Be to, Bal­ti­jos ša­ly­se po ke­lis mė­ne­sius tre­ni­ra­vo­si ki­tų NA­TO ša­lių kuo­pos, ta­čiau da­ry­da­vo tai ne­re­gu­lia­riai. Šiuo me­tu Lie­tu­vo­je be JAV ka­rių tre­ni­ruo­ja­si ir Vo­kie­ti­jos ka­riai.

Per­nai Bal­ti­jos ša­lių ka­riuo­me­nių va­dai pa­pra­šė kiek­vie­no­je iš jų dis­lo­kuo­ti po są­jun­gi­nin­kų ba­ta­lio­ną. Šį ka­ri­nį vie­ne­tą su­da­ro nuo 300 iki 800 ka­rių.

Mask­va tei­gia, kad pa­pil­do­mą NA­TO inf­ras­truk­tū­rą prie sa­vo sie­nų lai­ko grės­me ir ža­da im­tis at­sa­ko­mų­jų prie­mo­nių.

Pa­sta­ruo­ju me­tu Lie­tu­va iš Vo­kie­ti­jos taip pat įsi­gi­ja įvai­rios ka­ri­nės tech­ni­kos. Iš vo­kie­čių ir Iz­rae­lio ga­min­to­jų ša­lis ke­ti­na įsi­gy­ti 88 „Bo­xer“ šar­vuo­čius, ku­riais bū­tų ap­rū­pin­ti du ka­riuo­me­nės Sau­su­mos pa­jė­gų ba­ta­lio­nai.

Be to, per­nai bu­vo pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl ke­lio­li­kos sa­vaei­gių hau­bi­cų įsi­gi­ji­mo. 2015 me­tų pa­bai­go­je taip pat pa­si­ra­šy­ta su­tar­tis dėl 340 vo­kiš­kų su­nkve­ži­mių įsi­gi­ji­mo.