Prie valstybinės pensijos – ir medalis
Pen­kis ir še­šis vai­kus do­rais žmo­nė­mis iš­au­gi­nu­sias mo­ti­nas, ku­rioms tre­jus pa­sta­ruo­sius me­tus mo­ka­mos an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos, nuo 2018-ųjų nu­ma­to­ma pra­dė­ti ap­do­va­no­ti vals­ty­bi­niais me­da­liais ir vien­kar­ti­nė­mis pre­mi­jo­mis.

Iki 2014-ųjų an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos bu­vo ski­ria­mos ne ma­žiau kaip sep­ty­nis do­rus vai­kus iš­au­gi­nu­sioms mo­ti­noms, o pa­sta­ruo­sius tre­jus me­tus jos mo­ka­mos ir pen­kių bei še­šių vai­kų gim­dy­to­joms. Ta­čiau gar­bin­gas vals­ty­bi­nis ap­do­va­no­ji­mas – or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­lis ir 290 eu­rų vien­kar­ti­nė pre­mi­ja – to­liau tei­kia­mas tik toms ma­moms, ku­rios tin­ka­mai užau­gi­no sep­ty­nias ir dau­giau at­ža­lų. Tad no­rint de­ra­mai pa­gerb­ti vi­sas an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nės pen­si­jos ver­tas mo­ti­nas par­eng­ta įsta­ty­mo pa­tai­sa, su­teik­sian­ti tei­sę į vals­ty­bi­nį me­da­lį.

Pa­pras­tai or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­lis dau­gia­vai­kėms ma­moms įtei­kia­mas Mo­ti­nos die­nos pro­ga. Ši gar­bė su­tei­kia­ma ša­lies pre­zi­den­tui.

Iš pe­ti­ci­jos at­si­ra­do pataisa

Petras Čimbaras: „Kai švęsime Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, medaliu „Už nuopelnus Lietuvai“ galėtų būtų pagerbiamos ir penkis ar šešis dorus vaikus išauginusios mamos.“

Tei­sę į an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nę pen­si­ją, ku­ri šiuo me­tu sie­kia 116 eu­rų per mė­ne­sį, pen­kis ir še­šis vai­kus do­rais žmo­nė­mis iš­au­gi­nu­sioms mo­ti­noms iš­ko­vo­jo Rie­ta­vo sa­vi­val­dy­bė­je įkur­ta ne­vy­riau­sy­bi­nė or­ga­ni­za­ci­ja „Mo­tu­lės del­nuos“. Da­bar jau mi­ru­si jos pir­mi­nin­kė Ve­ro­ni­ka Va­si­liaus­kie­nė nuo­lat pa­brėž­da­vo, kad pen­si­nio am­žiaus su­lau­ku­sios pen­kių ar še­šių do­rų vai­kų ma­mos nie­kuo ne pra­stes­nės už sep­ty­nių ir di­des­nio bū­rio at­ža­lų mo­ti­nas, to­dėl kaip di­džiu­lę ne­tei­sy­bę trak­ta­vo ša­ly­je ga­lio­ju­sį Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mą, su­tei­kian­tį tei­sę to­kią pen­si­ją gau­ti tik sep­ti­nių ir gau­ses­nės šei­mos mo­ti­noms. Ga­liau­siai šios ener­gin­gos mo­ters ini­cia­ty­va bu­vo iš­girs­ta ir pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Sei­mas pri­ėmė Vals­ty­bi­nių pen­si­jų įsta­ty­mo pa­tai­są. Da­bar kar­te­lė gau­ti an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nę pen­si­ją nu­leis­ta – ji ski­ria­ma mo­ti­noms, ku­rios do­rais žmo­nė­mis iš­au­gi­no pen­kis ir dau­giau vai­kų.

Ta­čiau pri­ėmus mi­nė­tą įsta­ty­mo pa­tai­są at­si­ra­do skir­tu­mas: vals­ty­bi­nė pen­si­ja mo­ka­ma ir pen­kis bei dau­giau at­ža­lų do­rai iš­au­gi­nu­sioms ma­moms, o me­da­lį už nuo­pel­nus mū­sų vals­ty­bei gau­na ne ma­žiau kaip sep­ty­nis do­rus vai­kus iš­au­gi­nu­sios mo­ti­nos. Pir­mas į tai tei­gia at­krei­pęs dė­me­sį šiuo me­tu į Sei­mą per­rink­tas Pe­tras Čim­ba­ras. „Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja 2015-ai­siais su­lau­kė pe­ti­ci­jos „Dėl nyks­tan­čios lie­tu­vių tau­tos“, ku­rią par­ašęs pi­lie­tis, be ki­tų siū­ly­mų, ra­gi­no or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu, taip pat kar­tu su juo mo­ka­ma 290 eu­rų pre­mi­ja pra­dė­ti ap­do­va­no­ti ir ne ma­žiau kaip pen­kis vai­kus iš­au­gi­nu­sias dau­gia­vai­kes mo­ti­nas“, – aiš­ki­no Sei­mo Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas P. Čim­ba­ras. Par­la­men­ta­ras sa­kė ini­ci­ja­vęs Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų įsta­ty­mo, ku­ria­me nu­sta­ty­ta, kas tu­ri tei­sę į šiuos ap­do­va­no­ji­mus, pa­tai­są.

Sie­kia lygybės

P. Čim­ba­ras „Lie­tu­vos ži­nioms“ pa­sa­ko­jo, kad šiuo me­tu an­tro­jo laips­nio vals­ty­bi­nes pen­si­jas gau­na kiek ma­žiau nei 10 tūkst. Lie­tu­vos mo­ti­nų, iš­au­gi­nu­sių do­rais žmo­nė­mis pen­kis ir dau­giau vai­kų. Or­di­no „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ me­da­liu kas­met ap­do­va­no­ja­ma iki pu­sės šim­to mo­te­rų. Per 2012–2016 me­tus dau­gia­vai­kėms mo­ti­noms bu­vo skir­ti 223 mi­nė­ti me­da­liai. Par­la­men­ta­ro ma­ny­mu, pa­gerb­ti me­da­liu ir pre­mi­ja pen­kis ar še­šis vai­kus užau­gi­nu­sias mo­te­ris fi­nan­siš­kai daug ne­kai­nuo­tų, o dau­gia­vai­kės ma­mos tap­tų ly­gia­tei­sės.

Mi­nė­toms Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų įsta­ty­mo pa­tai­soms jau pri­ta­rė pra­ėju­sios ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bė. Da­bar šis klau­si­mas svars­to­mas nau­jo­jo Sei­mo ko­mi­te­tuo­se ir su­lau­kia par­la­men­ta­rų pri­ta­ri­mo. 2015-ai­siais ėmus reng­ti įsta­ty­mo pa­tai­sas, su­teik­sian­čias tei­sę gau­ti me­da­lį ma­žiau­siai pen­kis do­rais žmo­nė­mis sa­vo vai­kus iš­au­gi­nu­sioms mo­ti­noms, ti­kė­ta­si, jog ap­do­va­no­ji­mai toms mo­te­rims bus pra­dė­ti teik­ti jau šiais me­tais. „Ta­čiau da­bar sie­kia­me, kad pa­to­bu­lin­tas Vals­ty­bės ap­do­va­no­ji­mų įsta­ty­mas pra­dė­tų veik­ti 2018-ai­siais. Kai švę­si­me Lie­tu­vos vals­ty­bės at­kū­ri­mo 100-me­tį, me­da­liu „Už nuo­pel­nus Lie­tu­vai“ ga­lė­tų bū­tų pa­ger­bia­mos ir pen­kis do­rus vai­kus iš­au­gi­nu­sios ma­mos“, – vy­lė­si par­la­men­ta­ras.