Prie stalo susodino išaugusios grėsmės
Po il­gos per­trau­kos pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su­šau­kė Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­bą (VGT). Pa­si­ta­ri­mo tu­ri­nys – slap­tas, ta­čiau po­li­ti­kai ir eks­per­tai ne­abe­jo­ja, kad bu­vo kal­ba­ma aš­triau­siais šian­die­nos klau­si­mais.

Va­kar į pre­zi­den­tū­ros rū­mus at­sku­bė­jo vi­si VGT na­riai: prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas, ka­riuo­me­nės va­das Vy­tau­tas Žu­kas. Į pa­si­ta­ri­mą pa­kvies­ta ir Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, nors me­tų pra­džio­je D. Gry­baus­kai­tė bu­vo par­eiš­ku­si, kad val­dan­čio­sios Dar­bo par­ti­jos va­do­vams įta­ką ga­li da­ry­ti Krem­lius ir jie ne­be­bus kvie­čia­mi į ša­lies gy­ny­bos klau­si­mų ap­ta­ri­mą.

VGT ne­bu­vo šau­kia­ma ga­na il­gai. Ta­čiau ti­ki­na­ma, kad jos veik­la ne­bu­vo par­aly­žiuo­ta. Pre­zi­den­tės at­sto­vų tei­gi­mu, ta­ry­bos spren­di­mai bu­vo de­ri­na­mi ir pri­ima­mi ki­to­kiais bū­dais. Esą pa­sta­rą­jį kar­tą, rugp­jū­čio pa­bai­go­je, nu­tar­ta siū­ly­ti Vy­riau­sy­bei di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą kraš­to ap­sau­gai.

La­ko­niš­ka informacija

Po VGT po­sė­džio pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba iš­pla­ti­no la­ko­niš­ką pra­ne­ši­mą. Tei­gia­ma, kad vals­ty­bės va­do­vai, mi­nis­tras ir ka­riuo­me­nės va­das ap­ta­rė nau­jau­sią in­for­ma­ci­ją apie be­si­kei­čian­čią sau­gu­mo pa­dė­tį re­gio­ne ir Lie­tu­vo­je. Nu­spręs­ta, kad bū­ti­na per­žiū­rė­ti ir at­siž­vel­giant į geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją at­nau­jin­ti Vals­ty­bės gink­luo­tos gy­ny­bos kon­cep­ci­ją, pri­im­tą 2011 me­tais.

Pa­si­ta­ri­mo da­ly­viai su­si­ti­ki­mo ne­ko­men­ta­vo. „Nie­ko ne­ga­liu ko­men­tuo­ti, nes tai bu­vo už­da­ras po­sė­dis ir tie­siog taip reg­la­men­tuo­ja įsta­ty­mas“, - tvir­ti­no Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė.

Vie­nas pa­kal­ba, ki­tas – skai­čiuo­ja nuostolius

Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to (NSGK) pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Pa­ulaus­kas tei­gė, kad VGT po­sė­džiai ne­vy­ko dve­jus me­tus, nors po­rei­kis su­si­rink­ti bu­vo jau se­niai, mat aukš­čiau­siems ša­lies va­do­vams svar­bu su­de­rin­ti gy­ny­bos, už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mus. „Da­bar at­si­tin­ka taip, kad pre­zi­den­tė pa­kal­ba, ta­da už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trui ten­ka pra­kai­tuo­ti ir aiš­kin­ti, ką ji no­rė­jo pa­sa­ky­ti, prem­je­ras skai­čiuo­ja nuo­sto­lius, krei­pia­ma­si į Eu­ro­pos Są­jun­gą, kad juos pa­deng­tų. Koor­di­na­vi­mo ir aiš­kios po­zi­ci­jos for­mu­la­vi­mo trūks­ta“, - pa­brė­žė jis.

Sei­mo NSGK na­rė Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė svars­tė, kad esa­ma daug klau­si­mų, ku­rie ga­lė­jo bū­ti ap­ta­ria­mi VGT: pa­si­kei­tu­si sau­gu­mo si­tua­ci­ja re­gio­ne, to­les­nė ka­riuo­me­nės plė­tra, jos fi­nan­sa­vi­mas, NA­TO pa­jė­gų bu­vi­mas.

Prie Vals­ty­bės gink­luo­tos gy­ny­bos kon­cep­ci­jos ren­gi­mo pri­si­dė­ju­si R. Juk­ne­vi­čie­nė kol kas ne­ga­lė­jo at­sa­ky­ti, ar yra bū­ti­ny­bė ją keis­ti. Šis do­ku­men­tas nu­ma­to, kad mū­sų ša­lies ka­riuo­me­nė orien­tuo­ja­ma į kraš­to gy­ny­bą. „Su šia kon­cep­ci­ja pa­kei­tė­me iki tol bu­vu­sį po­žiū­rį, kad ka­riuo­me­nę rei­kia orien­tuo­ti į tarp­tau­ti­nes mi­si­jas. Iš es­mės kon­cep­ci­ja nė­ra pa­se­nu­si. Su da­ly­kais, ku­riuos no­ri­ma keis­ti, ma­nau, mus su­pa­žin­dins Sei­mo NSGK“, - kal­bė­jo ji.

As­me­ni­nės ais­tros nurimo

Po­li­to­lo­gas Al­gis Kru­pa­vi­čius ma­no, kad per VGT pa­si­ta­ri­mą vy­ra­vo ti­krai ne Vals­ty­bės gink­luo­tos gy­ny­bos kon­cep­ci­jos klau­si­mas. Jis spė­jo, kad pa­grin­di­nės su­si­ti­ki­mo te­mos – dvi­ša­liai san­ty­kiai su Ru­si­ja, ga­li­mas at­sa­kas į šios ša­lies eko­no­mi­nį spau­di­mą Lie­tu­vai, Ukrai­nos kri­zė.

Po­li­to­lo­go ma­ny­mu, esant da­bar­ti­nei si­tua­ci­jai, kai Lie­tu­vos ir Ru­si­jos san­ty­kiai aš­trė­ja, o pre­zi­den­tės re­to­ri­ka kai­my­nų vals­ty­bės at­žvil­giu yra itin ka­te­go­riš­ka, VGT yra tin­ka­mas ins­tru­men­tas ieš­ko­ti iš­ei­čių iš su­si­da­riu­sios pa­dė­ties.

A. Kru­pa­vi­čius tei­gė, kad pre­zi­den­tė la­bai re­tai šau­kia VGT po­sė­džius. To prie­žas­tis esą aki­vaiz­di – D. Gry­baus­kai­tės ir L. Grau­ži­nie­nės ne­su­ta­ri­mai. „Ge­ra ži­nia, kad as­me­ni­nės ais­tros da­bar yra nu­ri­mu­sios ir at­ro­do, jog VGT ga­lės at­lik­ti jai pri­skir­tas funk­ci­jas, iš ti­krų­jų svars­ty­ti stra­te­gi­nius, svar­biau­sius Lie­tu­vos sau­gu­mui ir už­sie­nio po­li­ti­kai iš­ky­lan­čius klau­si­mus“, - pa­žy­mė­jo jis.

Rim­tas pre­teks­tas susirinkti

Po­li­to­lo­go To­mo Ja­ne­liū­no tei­gi­mu, grei­čiau­siai nie­kam ne­ky­la abe­jo­nių dėl to, kad yra rim­ta prie­žas­tis kal­bė­ti apie vals­ty­bės gy­ny­bą. Ru­si­ja vėl ban­do ieš­ko­ti pre­teks­tų di­din­ti spau­di­mą Lie­tu­vai. Si­tua­ci­ja re­gio­ne iš­lie­ka su­dė­tin­ga ir pa­stan­gos ją sta­bi­li­zuo­ti ne­duo­da vai­sių. „Grės­mės nuo­jau­ta ša­lia Lie­tu­vos stip­rė­ja. Tai pa­kan­ka­mas pre­teks­tas aukš­čiau­siems ša­lies va­do­vams su­de­rin­ti po­zi­ci­jas, ap­tar­ti si­tua­ci­ją, ko ga­li­ma ti­kė­tis ar­ti­miau­siu me­tu ir kaip ge­riau­siai tam pa­si­ruoš­ti, kad bū­tų kuo ma­žiau ža­los“, - aiš­ki­no eks­per­tas.

Anot T. Ja­ne­liū­no, pa­si­kei­tu­si si­tua­ci­ja re­gio­ne dik­tuo­ja bū­ti­ny­bę stip­rin­ti ša­lies gy­ny­bą. Sie­kia­me di­des­nio NA­TO bu­vi­mo Lie­tu­vo­je ir Bal­ti­jos ša­ly­se, bet kraš­to ap­sau­ga pir­miau­sia tu­ri­me rū­pin­tis pa­tys. Bū­ti­na aps­vars­ty­ti, kam esa­me pa­si­ruo­šę, ko­kias są­ly­gas tu­ri­me su­da­ry­ti mū­sų ša­lies ka­riuo­me­nei, kad ji bū­tų tin­ka­mai pa­si­ren­gu­si gin­tis, jei­gu to pri­reik­tų.

Pa­sak T. Ja­ne­liū­no, anks­čiau bu­vo po­žy­mių, kad D. Gry­baus­kai­tei stin­ga pa­si­ti­kė­ji­mo L. Grau­ži­nie­ne, ta­čiau šiuo me­tu jis yra mak­si­ma­lus ir nė­ra jo­kio rei­ka­lo keis­ti nu­ma­ty­to VGT po­bū­džio. „Pas­ta­ruo­ju me­tu Sei­mo pir­mi­nin­kė sten­gia­si de­mons­truo­ti, kaip ji ne­iš­si­šo­ka už­sie­nio po­li­ti­kos ar sau­gu­mo klau­si­mais, ne­kal­ba ki­taip nei ki­ti mū­sų ša­lies va­do­vai, mi­nis­trai“, - tei­gė po­li­to­lo­gas.