Prie Seimo uždegta šimtai žvakučių
Po tra­giš­ko įvy­kio Kė­dai­niuo­se, kai sa­vo na­muo­se nu­žu­dy­tas ke­tur­me­tis, penk­ta­die­nį prie Sei­mo su­reng­ta pi­lie­ti­nė ak­ci­ja, skir­ta ko­vai su smur­tu prieš vai­kus.

Prie už­ra­šo „Lie­tu­vos Res­pub­li­kos Sei­mas“ pa­dė­tas pla­ka­tas, ra­gi­nan­tis stab­dy­ti vai­kų genocidą, ir už­deg­ta ke­li šim­tai žva­ku­čių.

Lieps­ne­lių nuo­lat dau­gė­ja, nes vis at­ei­na žmo­nių ir jie pa­de­da sa­vo žvakutę.

„Aš pa­ti tu­riu ma­žą vai­ką, drau­gė ir­gi at­ėjo su ma­žu vai­ku. Vai­kas man yra ma­no gy­ve­ni­mas. Kai to­kie da­ly­kai vyks­ta Lie­tu­vo­je, ir tai ne pir­mas kar­tas, ir ne an­tras, ir ne tre­čias, ir, de­ja, ži­nau, kad tai ne pa­sku­ti­nis kar­tas, tu­ri kas nors ti­krai įvyk­ti, Sei­mas tu­ri kaž­ką pa­da­ry­ti“, – BNS sa­kė sa­vo žva­ke­lę prie Sei­mo už­de­gu­si vil­nie­tė Ma­ri­ja.

„Sup­ran­tu, kad Sei­mas ne­užd­raus, kon­kre­čiam tė­vui ne­pa­sa­kys: „Nu nu, ne­duok dir­žo“. Bus vis tiek to­kių iš­ga­mų, ku­rie tai da­rys, bet rei­kia gal­vo­ti ko­kias nors sank­ci­jas, rei­kia nuo ko nors pra­dė­ti ir par­ody­ti ša­liai, kad vyks­ta kaž­ko­kie veiks­mai, ku­rie ga­li ap­sau­go­ti mū­sų vai­kus“, – tei­gė jau­na mo­te­ris.

Per so­cia­li­nius tink­lus su­reng­ta ak­ci­ja no­ri­ma Sei­mui pri­min­ti, kad jis iki šiol nė­ra pri­ėmęs įsta­ty­mo, drau­džian­čio nau­do­ti smur­tą prieš vai­kus.

Va­sa­rį pla­nuo­ja­ma su­reng­ti ne­ei­li­nę par­la­men­to se­si­ją, kad bū­tų pri­im­tas nau­jos re­dak­ci­jos Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mas.