Prie Seimo – profsąjungų atstovų mitingas
Šeš­ta­die­nį prie Sei­mo mi­tin­guo­jan­tys pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai pro­tes­tų reng­ti dau­giau ne­bep­la­nuo­ja, o veiks­mų im­tis, jei par­la­men­ta­rai nu­spręs­tų at­mes­ti pre­zi­den­tės pa­siū­ly­tas Dar­bo ko­dek­so pa­tai­sas, ža­da prieš rin­ki­mus.

„Per šią ka­den­ci­ją ne­pla­nuo­si­me dau­giau nie­ko im­tis, ka­dan­gi šios ka­den­ci­jos tai bū­tų gul­bės gies­mė. Mes im­si­mės veiks­mų jau prieš rin­ki­mus. Tie žmo­nės, ku­rie bal­suos prieš pre­zi­den­tės ve­to, ti­krai pa­jaus mū­sų spren­di­mus, mū­sų re­ko­men­da­ci­jas. Daž­nai su­si­tin­kant su žmo­nė­mis mū­sų klau­sia, už ką bal­suo­ti, mes ti­krai re­ko­men­duo­si­me už tuos žmo­nes ne­bal­suo­ti“, – BNS šeš­ta­die­nį sa­kė Lie­tu­vos pro­fe­si­nių są­jun­gų kon­fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kas Ar­tū­ras Čer­niaus­kas.

Pa­sak jo, šeš­ta­die­nio pro­tes­tu sie­kia­ma įti­kin­ti par­la­men­ta­rus pa­lai­ky­ti pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės ve­to ir pa­teik­tus nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pa­siū­ly­mus.

Nors mi­tin­go pra­džio­je pro­tes­tuo­to­jai rin­ko­si ne­gau­siai, ta­čiau A.Čer­niaus­kas ti­ki­no, kad iš vi­sos Lie­tu­vos ti­ki­ma­si apie tūks­tan­čio žmo­nių. Sa­vi­val­dy­bė yra da­vu­si lei­di­mą į mi­tin­gą su­si­rink­ti iki 1 tūkst. žmo­nių.

Prof­są­jun­gos šie­met su­ren­gė dau­giau nei 10 pro­tes­to ak­ci­jų prie Sei­mo.

Sei­mas šeš­ta­die­nį bal­suos, ar svars­ty­ti pre­zi­den­tės Sei­mui grą­žin­tą ko­dek­są iš nau­jo, ar lai­ky­ti jį ne­priim­tu.

Pre­zi­den­tė lie­pos pra­džio­je ve­ta­vo Sei­mo bir­že­lį pri­im­tą dar­bo san­ty­kius li­be­ra­li­zuo­jan­tį Dar­bo ko­dek­są, sa­ky­da­ma, kad jis ne­pa­kan­ka­mai už­ti­kri­na dar­buo­to­jų tei­ses ir įtei­si­na darb­da­vių do­mi­na­vi­mą. Ša­lies va­do­vė pa­siū­lė Sei­mui at­si­sa­ky­ti va­di­na­mų­jų nu­lio va­lan­dų dar­bo su­tar­čių, griež­čiau ri­bo­ti ter­mi­nuo­tas su­tar­tis nuo­la­ti­nio po­bū­džio dar­bui ir nu­ma­ty­ti di­des­nes iš­ei­ti­nes kom­pen­sa­ci­jas. Iš vi­so pre­zi­den­tė Sei­mui pa­tei­kė 22 pa­siū­ly­mus, ką tai­sy­ti pri­im­ta­me Dar­bo ko­dek­se.