Prie Seimo – piketas prieš nelietuviškas raides
Dau­giau kaip pus­šim­tis žmo­nių an­tra­die­nio ry­tą su­ren­gė mi­tin­gą prie Sei­mo dėl par­la­men­te svars­to­mo Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo, ku­ria­me nu­ma­to­ma leis­ti pa­var­des ra­šy­ti ir ne­lie­tu­viš­kais raš­me­ni­mis.

Su­si­rin­ku­sie­ji pro­jek­tą va­di­no kė­si­ni­mu­si į Lie­tu­vos vals­ty­bės pa­ma­tus ir ra­gi­no Sei­mo na­riams įves­ti pri­va­lo­mą pa­skai­tų kur­są apie Lie­tu­vos kul­tū­rą, is­to­ri­ją. Per mi­tin­gą nu­skam­bė­jo įspė­ji­mas, kad ko­va dėl pa­var­džių ra­šy­mo yra su­si­ju­si su „au­to­no­mi­jos kon­tin­gen­to“ kū­ri­mu Vil­niaus kraš­te.

„Ši­tas dras­ky­ma­sis dėl pa­var­džių ra­šy­mo tu­ri tiks­lą su­for­muo­ti Len­ki­jos au­to­no­mi­jos kon­ti­gen­tą“, - tvir­ti­no sig­na­ta­ras Aud­rius Ru­dys.

„Mes tu­ri­me iš tie­sų tik du ke­lius - ar­ba bels­tis į są­ži­nę, pas ku­riuos dar ji yra li­ku­si, ar­ba kiek­vie­na pro­ga pri­min­ti apie kiek­vie­ną Sei­mo na­rį, ku­ris su­lau­žė sa­vo prie­sai­ką, ir ta­da rin­kė­jai nu­spręs“, - kal­bė­jo Tau­ti­nin­kų są­jun­gos at­sto­vas Gin­ta­ras Son­gai­la.

Mi­tin­go da­ly­viai pri­ta­rė, kad jų var­du Sei­mo pir­mi­nin­kei Lo­re­tai Grau­ži­nie­nei bū­tų iš­siųs­tas sig­na­ta­rės ra­šy­to­jos Vid­man­tės Ja­su­kai­ty­tės laiš­kas. Ja­me ra­gi­na­ma par­la­men­ta­rams su­reng­ti pri­va­lo­mus mo­ky­mus.

„Da­lis Sei­mo na­rių ne­su­vo­kia, ko­kią ža­lą tai ga­li pa­da­ry­ti nyks­tan­čiai mū­sų tau­tai bei iš pra­am­žių mus ve­dan­čiai kul­tū­rai. Tai ga­li pa­dė­ti pa­grin­dą ir ža­lin­giems po­ky­čiams at­ei­ty­je. To­kius spren­di­mus ga­li pri­im­ti tik ins­ti­tu­ci­ja, ne­tu­rin­ti pa­kan­ka­mo hu­ma­ni­ta­ri­nio iš­pru­si­mo“, - tei­gia­ma laiš­ke ir siū­lo­ma šią pa­dė­tį tai­sy­ti.

„(...) pra­šau jū­sų, ger­bia­ma Sei­mo pir­mi­nin­ke, pa­da­ry­ti es­mi­nį, bet la­bai pa­pras­tą žings­nį, ku­ris žy­miai pra­plės­tų Sei­mo na­rių aki­ra­tį ir pa­dė­tų su­vok­ti, kad tau­tos ir vals­ty­bės gy­ve­ni­mo pa­grin­das ne­ga­li bū­ti vien eko­no­mi­nis. Eko­no­mi­ka tu­ri de­rė­ti su kul­tū­ra bei tra­di­ci­jo­mis. Pra­šau jū­sų as­me­ni­nės at­sa­ko­my­bės par­uo­šiant do­ku­men­ti­nį pa­grin­dą, kad prie Vil­niaus uni­ver­si­te­to bū­tų su­da­ry­ta gru­pė spe­cia­lis­tų, ku­ri kuo grei­čiau su­kur­tų su­trum­pin­tą prog­ra­mą, ku­ri ke­lio­li­kos pri­va­lo­mų pa­skai­tų bū­du bū­tų iš­dės­ty­ta Sei­mo na­riams. Pa­skai­tos bū­tų is­to­ri­nio, kul­tū­ri­nio, hu­ma­ni­ta­ri­nio tu­ri­nio, kad at­ei­ty­je Sei­mo na­riai aiš­kiau su­vok­tų, kam jie at­sto­vau­ja, ką jie tu­ri gin­ti bei iš­sau­go­ti pir­miau­sia“, - ra­šo­ma laiš­ke.

Sei­mas an­tra­die­nį ke­ti­no svars­ty­ti Var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo do­ku­men­tuo­se įsta­ty­mo pro­jek­tą, ku­ris leis­tų nau­do­ti lo­ty­niš­kos abė­cė­lės rai­des, ra­šant Lie­tu­vos pi­lie­čių var­dus ir pa­var­des as­mens do­ku­men­tuo­se, jei­gu jie šiais raš­me­ni­mis įra­šy­ti do­ku­men­to šal­ti­ny­je.

Ta­čiau po­sė­džio iš­va­ka­rė­se pro­jek­tas iš­im­tas iš ple­na­ri­nio po­sė­džio dar­bot­var­kės.

Sei­mui yra pa­teik­tas ir al­ter­na­ty­vus pro­jek­tas, ku­ris ori­gi­na­lią ra­šy­bą lei­džia tik pa­pil­do­ma­me pa­so pus­la­py­je.

Pa­lai­ky­ti šį pro­jek­tą ir ra­gi­no į mi­tin­gą su­si­rin­kę žmo­nės.

Lie­tu­vos len­kų po­li­ti­kai ir juos re­mian­ti Var­šu­va ne kar­tą ra­gi­no Lie­tu­vą leis­ti do­ku­men­tuo­se ra­šy­ti len­kiš­kas pa­var­des nau­do­jant len­kiš­ką abė­cė­lę, pa­vyz­džiui, rai­dę „w“. Pa­tai­sų ša­li­nin­kai tei­gia, kad jos bū­tų svar­bios ir san­tuo­kas su už­sie­nie­čiais su­da­riu­sioms lie­tu­vėms.

Kri­ti­kai tei­gia, kad taip bū­tų su­men­kin­tas kons­ti­tu­ci­nis vals­ty­bi­nės lie­tu­vių kal­bos sta­tu­sas, ga­li kil­ti keb­lu­mų skai­tant ne­lie­tu­viš­kas pa­var­des.

Vy­riau­sy­bė 2012 me­tų pa­bai­go­je pa­tvir­ti­no­je prog­ra­mo­je įsi­pa­rei­go­jo „išsp­ręs­ti var­dų ir pa­var­džių ra­šy­mo as­mens do­ku­men­tuo­se bei gat­vių ir vie­to­vių pa­va­di­ni­mų ra­šy­mo klau­si­mus“. Val­dan­tie­ji ne kar­tą mi­nė­jo įvai­rius ter­mi­nus, ka­da spren­di­mai bus pri­im­ti, bet jie vis bū­da­vo nu­ke­lia­mi.