Prie Seimo – nauju Darbo kodeksu nepatenkintų profesinių sąjungų protestas
Sei­mui pra­de­dant svars­ty­ti nau­jo­jo Dar­bo ko­dek­so pro­jek­tą, juo ne­pa­ten­kin­ti pro­fe­si­nių są­jun­gų at­sto­vai prie Sei­mo su­ren­gė pro­tes­to ak­ci­ją.

Apie 15 ak­ci­jos da­ly­vių iš­sklei­dė di­de­lį pla­ka­tą su už­ra­šu „Dar­buo­to­jų so­cia­li­nių ga­ran­ti­jų ma­ži­ni­mui – ne“, lai­kė prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus, so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės ir so­cia­li­nio mo­de­lio kū­rė­jo gru­pės va­do­vo To­mo Da­vu­lio por­tre­tus.

Lie­tu­vos mais­ti­nin­kų pro­fe­si­nės są­jun­gos va­do­vė Gra­ži­na Gruz­die­nė žur­na­lis­tams aiš­ki­no, kad Sei­mas pra­de­da svars­ty­ti Dar­bo ko­dek­są, ne­iš­nag­ri­nė­jęs jį ly­din­čių įsta­ty­mų pa­tai­sų.

Nu­ma­ty­ta, kad nau­ja­sis Dar­bo ko­dek­sas įsi­ga­lios nuo 2017 me­tų.

Sei­mo So­cia­li­nių rei­ka­lų ir dar­bo ko­mi­te­to na­riai anks­čiau iš­reiš­kė abe­jo­nių, ar nau­ja­sis reg­la­men­ta­vi­mas ti­krai pa­dės li­be­ra­li­zuo­ti dar­bo san­ty­kius, ko sie­kė so­cia­li­nio mo­de­lio kū­rė­jai, ta­čiau jų va­do­vas T.Da­vu­lis įsi­ti­ki­nęs, kad pa­grin­di­niai kū­rė­jų tiks­lai rea­li­zuo­ti.