Prie Rusijos ambasados – piketas dėl kankinamo politinio kalinio
Emig­ran­tai iš Ru­si­jos ir ru­sų bend­ruo­me­nės Lie­tu­vo­je at­sto­vai prie Ru­si­jos am­ba­sa­dos Vil­niu­je su­ren­gė pi­ke­tą dėl šio­je ša­ly­je įka­lin­to ir kan­ki­na­mo ak­ty­vis­to Il­da­ro Da­di­no. Jie ti­ki­si, kad ši is­to­ri­ja su­lauks tarp­tau­ti­nio dė­me­sio.

I. Da­di­nas yra Ru­si­jos opo­zi­ci­jos ak­ty­vis­tas, nu­teis­tas ka­lė­ti už tai, kad Mask­vos cen­tre ren­gė as­me­ni­nius pi­ke­tus. Mask­vos cen­tre jis vie­nas sto­vė­da­vo su pla­ka­tu, ant ku­rio bū­da­vo už­ra­šy­ta, tar­ki­me: „Pra­ty­lėk, kai ry­toj at­eis ta­vęs, ki­tas pra­ty­lės.“ Šio­mis die­no­mis pa­aiš­kė­jo, kad ko­lo­ni­jo­je jis mu­ša­mas, kan­ki­na­mas, ga­li bū­ti nu­žu­dy­tas.

Po­li­ti­nis emig­ran­tas Vse­vo­lo­das Čer­no­zu­bas „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt pa­aiš­ki­no, ko­dėl jis ir ki­ti ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­riai – Da­nii­las Kons­tan­ti­no­vas bei Tat­ja­na Do­ru­ti­na – kvie­tė at­ei­ti prie Ru­si­jos am­ba­sa­dos pa­lai­ky­ti ka­li­na­mą I. Da­di­ną: „Va­kar bu­vo pub­li­kuo­tas Il­da­ro laiš­kas, kad jis yra kan­ki­na­mas. Ne­ga­li­me ty­lė­ti ir nie­ko ne­da­ry­ti.“ V. Čer­no­zu­bas sa­kė su­pran­tąs, kad to­kios ak­ci­jos po­vei­kis ri­bo­tas, nes yra ne Ru­si­jo­je, bet ma­no, kad rei­kia prie šios ša­lies am­ba­sa­dos par­eikš­ti sa­vo po­zi­ci­ją. Jis įsi­ti­ki­nęs, kad apie tai bū­ti­na skelb­ti, kad žmo­nes nau­jie­nos pa­siek­tų ne tik iš pro­pa­gan­di­nių Ru­si­jos te­le­vi­zi­jos ka­na­lų, bet tie­sio­giai iš ru­sų ir ži­no­tų, kas vyks­ta to­je ša­ly­je.

Opo­zi­ci­jos ak­ty­vis­tui I. Da­di­nui bu­vo iš­kel­ta by­la pa­gal nau­ją Ru­si­jos bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį, lei­džian­tį įka­lin­ti as­me­nį, jei jis ne kar­tą pa­žei­džia nu­sta­ty­tą tvar­ką, reng­da­mas gat­vės ak­ci­jas. 2015 me­tais I. Da­di­nas bu­vo nu­teis­tas tre­jus me­tus ka­lė­ti bend­ro re­ži­mo ko­lo­ni­jo­je. 2016-ai­siais baus­mė bu­vo su­ma­žin­ta iki dve­jų su pu­se me­tų. I. Da­di­nas baus­mę at­lie­ka Ka­re­li­jos Se­ge­žo mies­to ko­lo­ni­jo­je IK-7. To­je įka­li­ni­mo vie­to­je ke­le­tą me­tų iki pat iš­lais­vi­ni­mo sė­dė­jo vers­li­nin­kas, bu­vęs naf­tos kon­cer­no „Ju­kos“ sa­vi­nin­kas Mi­chai­las Cho­dor­kovs­kis.

I. Da­di­nui per ad­vo­ka­tą pa­vy­ko per­duo­ti laiš­ką žmo­nai – žur­na­lis­tei Anas­ta­si­jai Zo­to­vai. Tai, ką par­ašė po­li­ti­nis ka­li­nys, bu­vo pa­skelb­ta vir­tua­lio­je erd­vė­je – ne­prik­lau­so­mos ži­niask­lai­dos por­ta­luo­se, so­cia­li­niuo­se tink­luo­se. I. Da­di­nas sa­vo laiš­ke be ki­ta ko par­ašė: „Lai­kas žai­džia prieš ma­ne. Jei ma­ne vėl kan­kins, muš ir prie­var­taus, abe­jo­ju, ar iš­tver­siu dau­giau kaip sa­vai­tę. Jei ne­ti­kė­tai nu­mir­čiau, ga­li pa­sa­ky­ti, kad prie­žas­tis – sa­vi­žu­dy­bė, ne­lai­min­gas at­si­ti­ki­mas, šū­vis ban­dant pa­bėg­ti ar­ba muš­ty­nės su ki­tais ka­li­niais. Ta­čiau tai bū­tų me­las. Tai bū­tų ad­mi­nis­tra­ci­jos su­pla­nuo­ta žmog­žu­dys­tė.“

Pi­lie­ti­nė ak­ty­vis­tė Iri­na Kal­my­ko­va, iš Ru­si­jos emig­ra­vu­si į Lie­tu­vą, tei­gė pa­žįs­tan­ti šiuo me­tu ka­lin­tį I. Da­di­ną. Per pi­ke­tą ji pa­sa­ko­jo, kad iš vi­so bu­vo trys žmo­nės, ku­riuos no­rė­ta nu­baus­ti už as­me­ni­nius pi­ke­tus. Kai pa­aiš­kė­jo, kad ją ga­li areš­tuo­ti, ji su sū­nu­mi pa­bė­go į Lie­tu­vą. Ki­tas ak­ty­vis­tas su šei­ma emig­ra­vo į Ukrai­ną. Ta­čiau I. Da­di­nas pa­si­li­ko Ru­si­jo­je. I. Kal­my­ko­vos tei­gi­mu, sa­vo spren­di­mą ne­iš­va­žiuo­ti jis taip grin­dė: „No­riu sa­vo tė­vy­nę gin­ti čia. Jei pa­bėg­siu, ne­be­bū­siu ko­vo­to­jas.“ I. Da­di­nas ži­no­jo, kad jį pa­so­dins, ir są­mo­nin­gai pa­si­rin­ko to­kį pa­sip­rie­ši­ni­mo Krem­liaus re­ži­mui bū­dą.

Ak­ci­jo­je prie Ru­si­jos am­ba­sa­dos da­ly­va­vęs po­li­ti­nis emig­ran­tas Mi­chai­las Mag­lo­vas sa­kė, kad pri­trau­kus tarp­tau­ti­nį dė­me­sį ga­li­ma pa­siek­ti, jog si­tua­ci­ja pa­si­keis­tų, ir jau ne kar­tą tai pa­vy­ko pa­da­ry­ti. To­dėl svar­bu reng­ti pi­ke­tus ir už Ru­si­jos ri­bų. „Ne­ma­nau, kad iš Krem­liaus bu­vo nu­ro­dy­ta kan­kin­ti I. Da­di­ną. Grei­čiau­siai tai da­ro žiau­rūs ko­lo­ni­jos pri­žiū­rė­to­jai ir vir­ši­nin­kas.“

Po­li­ti­nio emig­ran­to nuo­mo­ne, Ru­si­jos val­džia ir taip tu­ri prob­le­mų, to­dėl ne­no­ri tarp­tau­ti­nio dė­me­sio dėl po­li­ti­nio ka­li­nio kan­ki­ni­mo. To­dėl to­kie pi­ke­tai ga­li pa­da­ry­ti įta­ką. M. Mag­lo­vas tei­gė, kad I Da­di­nas bu­vo įka­lin­tas pa­gal nau­ją – po­li­ti­nį straips­nį, kai jis nau­do­jo­si kons­ti­tu­ci­ne tei­se tai­kiai mi­tin­guo­ti ir nau­do­tis žo­džio lais­ve. Emig­ran­to įsi­ti­ki­ni­mu, tas prieš po­rą me­tų at­si­ra­dęs Ru­si­jos bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nis prieš­ta­rau­ja šios ša­lies Kons­ti­tu­ci­jai. I. Da­di­nas bu­vo pir­ma­sis, nu­teis­tas pa­gal tą straips­nį.

„Ru­si­jo­je la­biau­siai bi­jo­ma vie­šu­mo, – tei­gė V. Čer­no­zu­bas. – To­dėl kuo dau­giau bus spau­di­mo, tuo di­des­nė ti­ki­my­bė, kad I. Da­di­nas į lai­vę iš­eis kiek įma­no­ma svei­kas ir bent jau liks gy­vas.“