Prie Rusijos ambasados bus prisiminta A. Politkovskaja
Šian­dien prie Ru­si­jos am­ba­sa­dos Vil­niu­je ren­gia­ma ak­ci­ja, ku­rios me­tu bus pri­si­min­ta prieš de­šimt me­tų Mask­vo­je nu­žu­dy­ta Krem­liaus kri­ti­kė žur­na­lis­tė Ana Po­lit­kovs­ka­ja.

Pa­sak šios ak­ci­jos ren­gė­jų, A. Po­lit­kovs­ka­ja bu­vo žmo­gus, tu­rė­ju­si vie­nos iš drą­siau­sių ir ne­pa­per­ka­mų Ru­si­jos žur­na­lis­tų re­pu­ta­ci­ją. „Kiek­vie­nais me­tais ša­ly­je ir už jos ri­bų žu­do­mi są­ži­nin­gi žur­na­lis­tai ir opo­zi­ci­jos po­li­ti­kai. Nu­si­kal­ti­mai iš­aiš­ki­na­mi re­tai, daž­nai pa­virs­ta far­su“, – sa­ko­ma kvie­ti­me vi­suo­me­nei at­ei­ti į ren­gi­nį, pra­si­dė­sian­tį 17 val.

Lai­kraš­čio „No­va­ja ga­ze­ta“ apž­val­gi­nin­kė A. Po­lit­kovs­ka­ja bu­vo nu­žu­dy­ta 2006 me­tų spa­lio 7 die­ną sa­vo na­mo laip­ti­nė­je. Pen­ki as­me­nys dėl šio nu­si­kal­ti­mo nu­teis­ti tik 2014 me­tais. Kal­tais pri­pa­žin­ti trys bro­liai če­čė­nai, ku­rių vie­nas nu­šo­vė ži­no­mą žur­na­lis­tę, jų dė­dė ir bu­vęs po­li­ci­jos par­ei­gū­nas. Ne­pai­sant pa­si­bai­gu­sio teis­mi­nio pro­ce­so, žmo­gaus tei­sių ak­ty­vis­tai ir A. Po­lit­kovs­ka­jos ar­ti­mie­ji pa­žy­mi, kad tei­sin­gu­mas bus įvyk­dy­tas tik ta­da, kai bus iš­aiš­kin­ti ir nu­teis­ti šio nu­si­kal­ti­mo už­sa­ko­vai.

A. Po­lit­kovs­ka­jos nu­žu­dy­mas pa­ska­ti­no vi­suo­me­nę at­kreip­ti dė­me­sį į grės­mes, su ku­rio­mis su­si­du­ria val­džią kri­ti­kuo­jan­tys ru­sai, su­stip­ri­no Va­ka­rų su­si­rū­pi­ni­mą dėl to, kaip Ru­si­jo­je lai­ko­ma­si įsta­ty­mo vir­še­ny­bės ša­lį val­dant Vla­di­mi­rui Pu­ti­nui.