Prie prezidentūros sukelti sprogimą grasinęs vyras uždarytas į areštinę
Vil­niaus po­li­ci­ja į areš­ti­nę už­da­rė 32 me­tų vy­rą, ku­ris tre­čia­die­nį gra­si­no su­sisp­rog­din­ti prie pre­zi­den­tū­ros.

Jo tu­rė­ta­me la­ga­mi­ne sprog­me­nų ne­ras­ta, ja­me bu­vo tuš­ti bu­te­liai. Dau­giau in­for­ma­ci­jos po­li­ci­ja ke­ti­na pa­teik­ti ket­vir­ta­die­nį ren­gia­mo­je spau­dos kon­fe­ren­ci­jo­je.

Vil­niaus aps­kri­ties vy­riau­sio­jo po­li­ci­jos ko­mi­sa­ria­to vir­ši­nin­kas Kęs­tu­tis Lan­čins­kas įvy­kio vie­to­je žur­na­lis­tams sa­kė, kad į areš­ti­nę nu­vež­tas vy­ras bu­vo pa­tei­kęs „mig­lo­tus ir ne­aiš­kius“ rei­ka­la­vi­mus.

Po­li­ci­ja pra­dė­jo iki­teis­mi­nį ty­ri­mą dėl gra­si­ni­mo įvyk­dy­ti te­ro­ro ak­tą.

Uni­ver­si­te­to gat­vė­je li­ku­sį la­ga­mi­ną ap­žiū­rė­jo Lie­tu­vos po­li­ci­jos an­ti­te­ro­ris­ti­nių ope­ra­ci­jų rink­ti­nės „ Aras“ iš­mi­nuo­to­jai.

Kaip pra­ne­šė po­li­ci­ja, įta­ria­ma­sis yra gi­męs 1982 me­tais, jis bu­vo su­lai­ky­tas pa­nau­do­jus elek­tro­šo­ką.

„I­ki­teis­mi­nis ty­ri­mas yra pra­dė­tas pa­gal 250-ąjį Bau­džia­mo­jo ko­dek­so straips­nį, tai yra „Te­ro­ris­ti­nis ak­tas“. Jei bus nu­sta­ty­ta, kad jis - veiks­nus, jam bus in­kri­mi­nuo­tas pa­si­kė­si­ni­mas įvyk­dy­ti te­ro­ris­ti­nį ak­tą“, - žur­na­lis­tams sa­kė K.Lan­čins­kas.

Jis vė­liau tre­čia­die­nio va­ka­rą BNS te­le­fo­nu pa­tvir­ti­no, kad as­mens ta­pa­ty­bė nu­sta­ty­ta, jis yra be­dar­bis. Šiuo me­tu me­di­kai aiš­ki­na­si, ar jis ne­bu­vo aps­vai­gęs nuo al­ko­ho­lio ar psi­chi­ką vei­kian­čių me­džia­gų, aiš­ki­na­ma­si jo psi­chi­nės svei­ka­tos būk­lė.

„As­mens ta­pa­ty­bė nu­sta­ty­ta. Jis pa­sta­ruo­ju me­tu nie­kur ne­dir­bo“, - BNS pa­tvir­ti­no ko­mi­sa­ras.

Par­ei­gū­nai bu­vo par­en­gę tris si­tua­ci­jos spren­di­mo sce­na­ri­jus, ta­čiau ko­kius, po­li­ci­jos at­sto­vas ne­atsk­lei­dė.

K.Lan­čins­kas tvir­ti­no, kad tai „pir­ma to­kia rim­ta si­tua­ci­ja per pa­sta­ruo­sius ke­le­tą me­tų“.

Jis taip pat tei­gia­mai įver­ti­no par­ei­gū­nų dar­bą - anot ko­mi­sa­ro, ope­ra­ci­ja įvyk­dy­ta per dvi va­lan­das, ir tai yra „la­bai trum­pai“, nes to­kio­se si­tua­ci­jo­se de­ry­bos esą ga­li už­truk­ti ir par­ą.

Dėl vy­ro skelb­tų gra­si­ni­mų po­li­ci­ja tre­čia­die­nio po­pie­tę bu­vo apt­vė­ru­si te­ri­to­ri­ją ap­link pre­zi­den­tū­rą Vil­niaus cen­tre, jos dar­buo­to­jai par­ei­gū­nų ra­gi­ni­mu pa­li­ko dar­bo vie­tas.

Pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė BNS sa­kė, kad Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas prieš dar­bo pa­bai­gą pra­ne­šė, kad nuo Uni­ver­si­te­to gat­vės, prie var­tų vy­ras tu­ri la­ga­mi­ną, gra­si­na pa­leis­ti du­jas ir su­sisp­rog­din­ti.

„Va­do­vy­bės ap­sau­gos de­par­ta­men­tas pre­zi­den­tū­ros dar­buo­to­jams re­ko­men­da­vo pa­lik­ti dar­bo vie­tas“, - BNS sa­kė ji.

Kai bu­vo gau­tas pra­ne­ši­mas, pre­zi­den­tė bu­vo iš­vy­ku­si iš pre­zi­den­tū­ros, tei­gė D.Ul­bi­nai­tė.

Į įvy­kio vie­tą bu­vo at­vy­kę po­li­ci­jos, grei­to­sios pa­gal­bos, ug­nia­ge­sių au­to­mo­bi­liai.

Už gra­si­ni­mą įvyk­dy­ti te­ro­ro ak­tą Bau­džia­ma­sis ko­dek­sas nu­ma­to lais­vės at­ėmi­mą iki pen­ke­rių me­tų.