Prie Prezidentūros piketavo Pagalbinio apvaisinimo įstatymo priešininkai
Penk­ta­die­nį pi­ke­te prie Pre­zi­den­tū­ros ke­lios de­šim­tys žmo­nių ra­gi­no ša­lies va­do­vę Da­lią Gry­baus­kai­tę ve­tuo­ti Sei­mo pri­im­tą kon­ser­va­ty­vų Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą.

Tarp pro­tes­tuo­to­jų bu­vo ne­ma­žai po­li­ti­kų: so­cial­de­mo­kra­tų, Li­be­ra­lų są­jū­džio ir Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos (li­be­ra­lų) at­sto­vų, su­si­rin­ku­sių­jų pla­ka­tai skel­bė, kad „Lie­tu­vo­je vėl ga­li bū­ti 3 mi­li­jo­nai“, „Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo rei­kia šei­moms, ne baž­ny­čiai“, „Ar XXI am­žiu­je vis dar dis­kri­mi­nuo­se pa­cien­tus?“, „Gy­dy­mas tu­ri bū­ti grįs­tas moks­lo pa­žan­ga, o ne baž­ny­čios dog­mo­mis“.

Ak­ci­jo­je da­ly­va­vu­si on­ko­he­ma­to­lo­gi­nių li­go­nių bend­ri­jos „Krau­jas“ pir­mi­nin­kė Ie­va Drėg­vie­nė BNS sa­kė pa­si­ti­kin­ti pre­zi­den­tės iš­min­ti­mi.

„Aš ma­nau, kad mū­sų pre­zi­den­tė yra ti­krai iš­min­tin­ga mo­te­ris, ti­kin­ti ir pa­si­ti­kin­ti me­di­ci­nos pa­žan­ga, ir mes ti­krai de­da­me pa­sku­ti­nes vil­tis į ją, kad ji­nai ve­tuo­tų ši­tą įsta­ty­mą“, – BNS tei­gė ji.

Ji pa­brė­žė, kad dėl Sei­mo pri­im­to įsta­ty­mo, ku­ris drau­džia emb­rio­nų šal­dy­mą ir lei­džia su­kur­ti tik tiek emb­rio­nų, kiek vie­nu me­tu jų bus per­kel­ta į mo­ters or­ga­niz­mą (bet ne dau­giau tri­jų), be ki­ta, bus dau­giau prieš­lai­ki­nių gim­dy­mų, nes di­dės ti­ki­my­bė su­si­lauk­ti dvy­nu­kų ar try­nu­kų, ku­riuos mo­te­rims re­čiau pa­vyks­ta iš­ne­šio­ti vi­sus de­vy­nis mė­ne­sius.

„Aš ži­nau, kas tai yra trys mė­ne­siai in­ku­ba­to­riu­je, pen­kios pir­mos ne­ži­no­my­bės die­nos, ar vai­kai iš­gy­vens“, – sa­kė I.Drėg­vie­nė.

Pre­zi­den­tė kol kas pri­im­to įsta­ty­mo ne­ko­men­ta­vo.

„Įs­ta­ty­mas gau­tas va­kar, į jį šiuo me­tu gi­li­na­mės, ana­li­zuo­ja­me, iš­klau­so­me vi­sas pu­ses ir per 10 die­nų bus pri­im­tas spren­di­mas“, – penk­ta­die­nį BNS sa­kė pre­zi­den­tės at­sto­vė spau­dai Dai­va Ul­bi­nai­tė.

Lie­tu­vo­je iki šiol ne­bu­vo įsta­ty­mo, ku­ris reg­la­men­tuo­tų pa­gal­bi­nį ap­vai­si­ni­mą. Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­ras tei­kia tik pri­va­čios me­di­ci­nos įstai­gos, ku­rios va­do­vau­ja­si 1999 me­tų svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tro įsa­ky­mu „Dėl dirb­ti­nio ap­vai­si­ni­mo tvar­kos pa­tvir­ti­ni­mo“. Ne­sant įsta­ty­mo, vals­ty­bė ne­fi­nan­sa­vo pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­rų.

Dvi pa­gal­bi­nio pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­ras sa­vo lė­šo­mis iš­ban­džiu­si Gied­rė pro­tes­to ak­ci­jo­je prie Pre­zi­den­tū­ros sa­kė, kad rei­kė­tų grįž­ti prie li­be­ra­les­nio įsta­ty­mo pro­jek­to svars­ty­mo.

„Per ma­no dvi pro­ce­dū­ras vie­ną kar­tą bu­vo su­kur­ti 8, ki­tą kar­tą be­rods 10 emb­rio­nų, abiem at­ve­jais at­ėjus die­nai, ka­da jau juos ga­li­ma per­kel­ti, bu­vo du ir tai vie­nu at­ve­ju dar dve­jo­jo dėl jų ko­ky­bės. Tai įsi­vaiz­duo­ki­te kas bus, jei­gu su­kurs tik­tai tris. Tai reiš­kia, kad vi­sas pro­ce­sas, trys-ke­tu­rios sa­vai­tės hor­mo­ni­nių vais­tų, kiek­vie­ną die­ną po dvi in­jek­ci­jas, vais­tai į pil­vą, su pil­na nar­ko­ze iš­punk­ta­vi­mo pro­ce­dū­ra, vi­si mo­ra­li­niai da­ly­kai, fi­nan­sai – vis­kas į šiukš­lių dė­žę (...). Aš ma­nau, kad pre­zi­den­tė tu­ri ve­tuo­ti ir grą­žin­ti Sei­mui, Sei­mas tu­rė­tų grįž­ti prie to­kio įsta­ty­mo, ko­kį siū­lė Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas“, – dės­tė Gied­rė.

Anot jos, kiek­vie­na iš ap­vai­si­ni­mo pro­ce­dū­rų jai at­siė­jo po 10 tūkst. skai­čiuo­jant li­tais.

Sei­mo Svei­ka­tos rei­ka­lų ko­mi­te­tas siū­lė rink­tis li­be­ra­lų va­rian­tą, ku­ris ne­ri­bo­tų su­ku­ria­mų emb­rio­nų skai­čiaus, lei­džiant juos šal­dy­ti. Šį va­rian­tą rė­mė ir svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras so­cial­de­mo­kra­tas Ju­ras Po­že­la.

Ak­ci­jos ren­gė­jai pra­šo vals­ty­bės va­do­vės „at­siž­velg­ti į pri­im­to įsta­ty­mo ab­sur­diš­ku­mą ir dis­kri­mi­na­ci­nį as­pek­tą, tai pat jo ne­ati­ti­ki­mą moks­lu grįs­tiems, laik­me­tį ati­tin­kan­tiems me­to­dams ir ve­tuo­ti šį įsta­ty­mą“.

Į pre­zi­den­tę su pra­šy­mu ve­tuo­ti Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą taip pat krei­pė­si gru­pė aka­de­mi­kų, me­di­kų ir pa­cien­tų or­ga­ni­za­ci­jos.

Par­la­men­te dis­ku­si­jos dėl pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo vy­ko ne vie­ne­rius me­tus. Ko­vo­jo du skir­tin­gi po­žiū­riai– vie­ni po­li­ti­kai pa­si­sa­kė už kon­ser­va­ty­vų va­rian­tą, ku­ris drau­džia emb­rio­nų šal­dy­mą, ar­gu­men­tuo­da­mi gy­vy­bės sau­go­ji­mu nuo pra­dė­ji­mo mo­men­to, o li­be­ra­lio­ji sto­vyk­la ra­gi­no tai leis­ti, kad bū­tų tau­so­ja­ma mo­ters svei­ka­ta ir už­ti­krin­ta di­des­nė pro­ce­dū­ros sėk­mė.

Sei­mo pri­im­tą įsta­ty­mą pa­lai­kan­čių­jų sto­vyk­los at­sto­vas, kon­ser­va­to­rių kan­di­da­tas į Sei­mo na­rius, Na­cio­na­li­nės svei­ka­tos ta­ry­bos pir­mi­nin­kas Juo­zas Pun­dzius sa­vo ruo­žtu penk­ta­die­nį pa­skel­bė, kad pri­im­da­mas Pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo įsta­ty­mą Sei­mas „ra­do tin­ka­mą ba­lan­są tarp nau­jau­sių me­di­ci­nos moks­lo lai­mė­ji­mų ir me­di­ci­nos eti­kos“.

„Vie­na ver­tus, įsta­ty­me vie­nin­gai de­ra pa­žan­gios tech­no­lo­gi­jos ir pa­sta­rų­jų me­tų rep­ro­duk­ci­nės me­di­ci­nos lai­mė­ji­mas – kiau­šia­ląs­čių šal­dy­mas, ki­ta ver­tus, ne­abe­jo­ti­nai už­ti­krin­ta ga­li­my­bė ne­vai­sin­giems žmo­nėms pa­si­nau­do­ti pa­gal­bi­niu ap­vai­si­ni­mu, kar­tu iš­lai­kant pa­gar­bos gy­vy­bei pri­nci­pą. Tai šan­sas ne­ma­žam skai­čiui gy­ve­nan­čių pa­gal griež­tes­nius mo­ra­lės pri­nci­pus šei­mų iš­veng­ti konf­lik­to su sa­vo są­ži­ne pa­si­nau­do­jant etiš­ko­mis ir pa­ti­ki­mo­mis pa­gal­bi­nio ap­vai­si­ni­mo tech­no­lo­gi­jo­mis“, – ra­šo­ma J.Pun­dziaus pa­skelb­ta­me par­eiš­ki­me.

Nau­jo­jo įsta­ty­mo įsi­ga­lio­ji­mas nu­ma­ty­tas 2017 me­tais, ta­čiau jį dar tu­ri pa­si­ra­šy­ti pre­zi­den­tė.