Prie paminklo „Žinia“ padėtos gėlės
Sau­sio 13-ąją vi­so­je ša­ly­je vyks­ta Lie­tu­vos lais­vės gy­nė­jų die­nos mi­nė­ji­mo ren­gi­niai. 

Penk­ta­die­nio ry­tą sos­ti­nės Ne­prik­lau­so­my­bės aikš­tė­je pa­dė­tos gė­lės prie Ko­vo 11-ajai skir­to pa­mink­lo „Ži­nia“.

.