Prezidentūros netenkina Vyriausybės požiūris į atsakomybę
Pre­zi­den­tės Da­lios Gry­baus­kai­tės pa­ta­rė­jas sa­ko, kad va­di­na­ma­sis „auk­si­nių ša­ku­čių“ pir­ki­mo skan­da­las ga­li dis­kre­di­tuo­ti Lie­tu­vos gy­ny­bos sis­te­mą, o Vy­riau­sy­bės po­žiū­ris į at­sa­ko­my­bę yra ne­ten­ki­nan­tis.

„Nuo vi­sų ki­tų skan­da­lų ši is­to­ri­ja yra ypa­tin­ga tuo, kad kė­si­na­ma­si dis­kre­di­tuo­ti Lie­tu­vos gy­ny­bą, jos fi­nan­sa­vi­mo au­gan­tį po­rei­kį, ku­ris yra įsi­pa­rei­go­ji­mai mū­sų par­tne­riams ir geo­po­li­ti­nia­me kon­teks­te ne­ma­ty­ti šių da­ly­kų...Pa­grin­di­nis lū­kes­tis yra, kad sis­te­ma bū­tų su­tvar­ky­ta taip, kad dis­kre­di­ta­ci­ja bū­tų už­baig­ta, kad ne­bū­tų pa­grin­do to­kiems da­ly­kams“, – Ži­nių ra­di­jui an­tra­die­nį sa­kė pa­ta­rė­jas vi­daus po­li­ti­kai Min­dau­gas Lin­gė.

Anot jo, la­biau­siai liū­di­na tai, kad „ryš­kė­ja sis­te­mi­nės at­sa­ko­my­bės sty­gius“.

„Mes ma­to­me sis­te­mi­nius skan­da­lus į Vy­riau­sy­bės dar­bo pa­bai­gą, po­žiū­ris į at­sa­ko­my­bę yra ne­ten­ki­nan­tis. Ma­to­me kaip ban­do­ma nu­stum­ti at­sa­ko­my­bę, kal­tas vie­nas, an­tras, tre­čias, tik jo­kiu bū­du ne po­li­ti­nes aukš­čiau­sias par­ei­gas ei­nan­tis as­muo to­je sis­te­mo­je“, – kal­bė­jo M.Lin­gė.

Pa­klaus­tas, ar Da­lios Gry­baus­kai­tės ma­ny­mu, kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas tu­ri trauk­tis iš par­ei­gų, pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jas at­sa­kė, kad at­sa­ko­my­bės for­mų yra įvai­rių.

„Pre­zi­den­tė kal­ba apie at­sa­ko­my­bės pri­siė­mi­mą, at­sa­ko­my­bės for­mų yra pa­čių įvai­riau­sių – pra­džio­je, bent jau ne­neig­ti prob­le­mų, im­tis kon­kre­čių žings­nių, kad to­kių da­ly­kų ne­pa­si­kar­to­tų, ar mes kal­bė­tu­me apie Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ją, ar apie Že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ją, ar apie Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­ją“, – svars­tė M.Lin­gė.

Pa­sak pa­ta­rė­jo, Da­lia Gry­baus­kai­tė vi­lia­si, kad Vie­šų­jų pir­ki­mų tar­ny­ba ir Vals­ty­bės kon­tro­lė at­eis į tal­ką Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jai pa­de­dant iš­tai­sy­ti trū­ku­mus.

M.Lin­gė at­me­tė val­dan­čių­jų so­cial­de­mo­kra­tų par­eiš­ki­mus, kad Vy­riau­sy­bę kri­ti­kuo­jan­ti pre­zi­den­tė įsi­trau­ku­si į rin­ki­mų kam­pa­ni­ją ir aiš­kiai sim­pa­ti­zuo­ja de­ši­nio­sioms par­ti­joms.

„Pre­zi­den­tė ne­da­ly­vau­ja rin­ki­mų kam­pa­ni­jo­je“, – sa­kė M.Lin­gė.

VPT pra­ėju­sį an­tra­die­nį pa­skel­bė, kad 2014 me­tais įvai­rius vir­tu­vės įran­kius iš bend­ro­vės „No­ta be­ne“ ka­riuo­me­nė pir­ko aš­tuo­nis kar­tus bran­giau, nei rin­ko­je – jų įsi­gy­ta už 4 tūkst. eu­rų, o bend­ra su­tar­ties ver­tė sie­kė apie 174 tūkst. eu­rų.

Po VPT iš­va­dos, kad su­tar­tis yra ne­ga­lio­jan­ti ir tu­ri bū­ti nu­trauk­ta, ka­riuo­me­nė šią sa­vai­tę pa­skel­bė grą­ži­nan­ti įran­kius įmo­nei „No­ta be­ne“.

2014 me­tais Lie­tu­vos ka­riuo­me­nė su bend­ro­ve pa­si­ra­šė bend­ros 1,622 mln. eu­rų ver­tės pre­li­mi­na­rią lau­ko vir­tu­vių at­sar­gi­nių de­ta­lių ir ag­re­ga­tų pir­ki­mo su­tar­tį. Jos ver­tė be­veik du­kart vir­ši­jo pla­nuo­tą pir­ki­mo su­mą – 724 tūkst. eu­rų. VPT va­do­vė Dia­na Vi­ly­tė yra sa­kiu­si, kad ka­riuo­me­nės spe­cia­lis­tai ga­lė­jo tie­siog ne­pa­si­ra­šy­ti to­kios su­tar­ties.

VPT pa­vie­ši­nus kon­kur­so ver­ti­ni­mo iš­va­dą ir ki­lus ažio­ta­žui, Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra pra­dė­jo ty­ri­mą dėl ga­li­mo pikt­nau­džia­vi­mo tar­ny­ba, nors prieš tai ke­lis kar­tus bu­vo nu­trau­ku­si ty­ri­mą dėl su­kčia­vi­mo.

Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras J.Ole­kas sa­ko, kad bū­tent jis su ka­riuo­me­ne nu­sta­tė pa­žei­di­mus ir in­for­ma­vo apie juos pro­ku­ra­tū­rą, o pro­ku­ro­rams ne­nus­ta­čius nu­si­kal­ti­mo, krei­pė­si ir į teis­mą.